30. schůze rady města Humpolec

Usnesení ze 30 schůze Rady města Humpolec ze dne 8. 6. 2005.

761.

Rada města

bere na vědomí kontrolu plnění
usnesení z 29. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí
usnesení č.: 393, 447, 516, 517, 583, 587, 588, 608, 615, 658, 693, 715, 719,
742, 743, 745, 747.

Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

762.

Rada města

a)
schvaluje Dodatek č. 1 k platnému Organizačnímu řádu Městského
úřadu Humpolec, který je nedílnou součástí zápisů z této rady města,

b) ukládá
realizovat změny obsažené v dodatku v pracovních náplních dotčených
pracovníků Odboru tajemníka MěÚ a Odboru vnitřních věcí.

Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník

Marie Rojková, vedoucí OVV

763.

Rada města

jmenuje pana Ing. Miloslava
Berana, bytem Kamarytova 394, Humpolec do funkce člena Komise výstavby,
územního plánování a dopravy s platností od 1. července 2005.

Odpovědnost: Mgr. Jiří
Kučera, starosta města

Mgr.
Miloslav Vystrčil, komise VÚPaD

Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

Termín: od 1. 7. 2005

764.

Rada města

schvaluje předložený Plán práce
Rady města a Zastupitelstva města Humpolec na II. pololetí roku 2005.

Odpovědnost: Mgr. Jiří
Kučera, starosta města

Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

765.

Rada města

neschvaluje záměr prodeje
pozemku KN č. 2049/3 o výměře
361 m2 v katastrálním území Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

766.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje
pozemkové parcely KN č. 869/3 o výměře cca
30 m2
v katastrálním území Světlice,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : do nejbližšího zasedání zastupitelstva města

767.

Rada města

schvaluje pronájem
pozemků KN 722/1 o výměře
1079 m2, PK 718 o výměře 2284 m2, PK 719 o
výměře
205 m2 a PK 720/1 o výměře 647 m2, všechny
v katastrálním území Humpolec klubu LTC Humpolec za cenu 5 Kč za
1 m2 plochy
pozemku ročně.

Odpovědnost : Josef Jůzl

Termín : vypracování smlouvy do 30. 6. 2005

768.

Rada města

a)
schvaluje záměr bezúplatného
převodu pozemkové parcely KN 2003/1 o výměře
20 897 m2
v katastrálním území Humpolec ,

b)
ukládá zveřejnit záměr bezúplatného
převodu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této
zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města
Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : do nejbližšího zasedání zastupitelstva města

769.

Rada města

schvaluje výměnu
obecních bytů č. 216 o vel. 1+1 v ul. Komenského čp. 1353
v Humpolci, v užívání manželů Pavla a Jany Zezulových, za obecní byt
č. 7 o vel. 1+3 Družstevní 1237, Humpolec, v užívání manželů Musilových.

Odpovědnost : Josef
Jůzl
, vedoucí OMH

Termín: uskutečnění výměny do 30.9.2005.

770.

Rada města

schvaluje v souladu
s ustanovením § 10 zákona č.102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů e přidělení
uvolněného bytu č. 1, velikosti 1+1 ve staré části DsPS Školní 730, Humpolec,
paní Boženě Jonášové, trv. bytem Lnářská 111, Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Josef
Fiala, vedoucí OZSV MěÚ v Humpolci

Termín: ihned

771.

Rada města

schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na
pronájem nebytových prostor v čp. 91 na Havlíčkově nám. v Humpolci
s nájemcem: Hana Kratochvílová, Palackého 491, Humpolec a to k datu
30.6.2005.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ukončit smlouvu do 30.6.2005

772.

Rada města

a)
vydává Nařízení č. 3/2005/RM, kterým se zrušují vyhlášky města
Humpolec,

b) ukládá
zveřejnit nařízení rady na úřední desce Města Humpolec dle zákona č. 128/2000
Sb. o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a jeden výtisk zaslat
Krajskému úřadu kraje Vysočina.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: zveřejnit do 30.6.2005

773.

Rada města

bere na vědomí informaci o
ekologickém auditu základních škol – ZŠ Humpolec, Hálkova 591 a ZŠ Humpolec,
Hradská 894.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr.
Václav Strnad, ředitel ZŠ Humpolec, Hálkova 591

Mgr.
Pavel Bílek, ředitel ZŠ Humpolec, Hradská 894

Termín: květen 2005,
průběžně 2005-2006

774.

Rada města

schvaluje použití
finančních prostředků z investičního fondu Mateřské školy Humpolec,
Smetanova 1526 na financování
oplocení
areálu mateřské školy ve výši 90.000,– Kč.

Odpovědnost: Miluše Koudelková, ved. odd. školství EO

Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec

Termín: do 31.12.2005

775.

Rada města

a)
schvaluje zapůjčení osobního
automobilu Škoda Favorit 135 GLX, SPZ PED 32-86 Oblastní charitě Havlíčkův
Brod, Boženy Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČO 15060233 za účelem využívání pro
potřeby pečovatelské služby,

b)
ukládá v souladu
s bodem a) uzavřít s výše uvedenou organizací smlouvu o výpůjčce.

Odpovědnost: Ing. Josef Fiala,
vedoucí OZSV

Termín: ihned

776.

Rada města

schvaluje ve smyslu § 85,
písmene f), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů prominutí pohledávek dlužného výživného pro nedobytnost,
poskytnutého podle § 5 zákona č.482/1991 Sb. – příspěvek na výživu dítěte
v celkové výši 46.706,- Kč, v jednotlivých případech nepřesahujících
částku 20.000,- Kč vzniklých k datu 30.4.2005 dlužníkům uvedeným
v příloze č.2, která je nedílnou součástí zápisu.

Odpovědnost: Ing. Josef
Fiala, vedoucí OZSV

Jaromíra Veselá, vedoucí EO

Termín: ihned

777.

Rada města

schvaluje předložený program 18.
zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se bude konat 22. června 2005.

778.

Rada města

schvaluje předložený návrh zápisu
do kroniky města Humpolec za rok 2004.

Odpovědnost: Marcela
Kubíčková, ředitelka MěKIS

779.

Rada města

schvaluje uvolnění částky Kč
75 472,– z fondu reprodukce investičního majetku organizace MěKIS
v Humpolci na uhrazení nákladů spojených s pořízením nového
plastového promítacího plátna do kina.

Odpovědnost: Marcela
Kubíčková, ředitelka MěKIS

Termín: červenec 2005

780.

Rada města

schvaluje použití
finančních prostředků ve výši 23.600,– Kč z fondu odměn Základní školy
Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov na vyplacení mimořádné odměny

Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO

Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova

Termín: do 30. 6. 2005

781.

Rada města

schvaluje ukončení
nájemní smlouvy dohodou na pronájem nebytových prostor v čp. 632
v ul. Na Skalce v Humpolci s nájemcem: RC Cipísek, Na Skalce
623, Humpolec a to k datu 30. 6. 2005.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ukončit smlouvu do 30. 6. 2005

782.

Rada města

schvaluje výměnu obecních
bytů č. 23 o vel. 1+0 v ul. Na Rybníčku 1313 v Humpolci
v užívání Matěje a Ivety Jarošových, za obecní byt č. 4 o vel. 2+1
v ul. Masarykova 73, Humpolec v užívání p. Tomáše Čápa.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: uskutečnění výměny
do 30. 6. 2005

783.

Rada města

schvaluje spolupořadatelství
Města Humpolec při konání přehlídky bojových vozidel z druhé světové války
se simulací boje na Dolním a Horním náměstí dne 20. 8. 2005.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

784.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise na hodnocení nabídek na akci: Stavební úpravy
kuchyně DDM Na Skalce čp. 623 v Humpolci a stanovuje jako nejvhodnější
nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

První
humpolecká stavební spol. s r.o.

Na Závodí 160

396 01
Humpolec

a to za cenu
nejvýše přípustnou 1 981.233,– Kč vč. DPH,

b) ukládá
s uvedeným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: uzavřít smlouvu do
30. 6. 2005

785.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise na hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce soc.
zařízení DDM Na Skalce 623 v Humpolci a stanovuje jako nejvhodnější
nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

První humpolecká
stavební spol. s r.o.

Na Závodí 160

396 01
Humpolec

a to za cenu
nejvýše přípustnou 642.877,– Kč vč. DPH,

b) ukládá
s uvedeným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: uzavřít smlouvu do
30. 6. 2005

786.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise na hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce ÚT
DDM Na Skalce 623 v Humpolci a stanovuje jako nejvhodnější nabídku na
zhotovení této akce uchazeče:

SH Topení
spol. s r.o.

Kamarytova 161

396 01
Humpolec

a to za cenu
nejvýše přípustnou 834.904,– Kč vč. DPH,

b) ukládá
s uvedeným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: uzavřít smlouvu do
30. 6. 2005

787.

Rada města

schvaluje záměr pronájmu
nebytových prostor o celkové výměře 98 m2 ve Zvláštní škole
v Humpolci, a to po dobu 15 kal. dnů na úřední desce. Po uplynutí této
lhůty ukládá vystavit novou nájemní smlouvu na pronájem dotčených nebytových
prostor ve Zvláštní škole čp. 391 v ul. Husova v Humpolci
s nájemcem: RC Cipísek, se sídlem Na Skalce čp. 623 v Humpolci.
Nájemní smlouva nabude účinnosti dnem 1.9. 2005 a bude vystavena na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: vystavit smlouvu
do 31. 7. 2005

Mgr.
Jiří Kučera
starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Blíže k bodům mělo béčko

Ne Čvn 12 , 2005
V jihomoravském přeboru v národní házené muži humpolecké Jiskry nechali v Ostopovicích všechny body. Blíže k importu mělo béčko, které ale v při neúčasti hned několika zkušených hráčů hájilo i barvy prvního týmu.

You May Like

Témata