České radiokomunikace budou nabízet internet přes elektrické vedení

1

České Radiokomunikace se dohodly s firmou TTC a nabídnou v České republice připojení k internetu přes rozvody elektrické energie (PLC, PowerLine Communications). Technologie, která by mohla přivést internet opravdu do každé domácnosti, byla poprvé otestována v roce 1997 v Manchesteru a další vývoj se zpomalil kvůli technickým obtížím. U nás si PLC vyzkoušela minulé léto Západočeská energetika, České radiokomunikace hodlají technologii PLC zavést ve velkém.


PLC by mohla být pøímou konkurencí ADSL – u nás plánují Radiokomunikace nejnižší rychlost pøenosu 512 kbs, nejvyšší garantovanou 2 Mbs, ale firma podle øeditele Telekomunikaèní divize Jaromíra Charváta dosahují i rychlostí kolem 3 Mbs. Konkurenceschopná by mìla být i cena – radiokomunikace ji hodlají udržet kolem 1 000 korun a navíc k pøipojení k internetu dostanete i možnost IP telefonie.


Internet pøes elektøinu je mimoøádnì efektivní metoda: Signál je veden elektrickou sítí, existujícími rozvody – staèí tedy, abyste poèítaè pøipojili do elektrické zásuvky. V jedné z domácích zásuvek pak budete mít speciální modem. Konektivita je pøivedena anténou na støeše. Radiokomunikace technologii zkoušejí ve své budovì na Strahovì a v dalším komerèním prùmyslovém areálu, zatím prý úspìšnì. Spoleènì s Pražskou energetikou pak chystají dva pilotní testy v rezidenèních stavbách: chtìjí zasíovat jeden panelový dùm nebo menší sídlištì a nasadit ji i ve vesnici. Tato místa se vybírají právì teï.


Pøes elektrické rozvody lze vést i 2-10 megabit za sekundu. Technologie je pøevratná v tom, že pøekonává problém takzvané poslední míle – tedy problém, jak dostat vysokou rychlost pøipojení až k samotnému uživateli. Zatímco u ADSL je nutná vysoká kvalita telekomunikaèních kabelù, rozvody elektøiny by nemìly být problémem. A nezapomeòme na další pokrok v budoucnu. Spolu s internetem v domácnosti by se vám také mohla automaticky odeèítat spotøeba elektøiny a mohli byste si zesíovat domácí spotøebièe: napøíklad lednièku, praèku, mikrovlnnou troubu.

Čtěte dále:   Video: Jiří Huška - člen podnikatelského klubu Business for Breakfast v Humpolci

V zahranièí firmy vytýkají technologii pøedevším nutné vysoké poèáteèní investice, u kterých se nedá odhadnout, za jakou dobu se vrátí. Problémem by mohly být i rušivé jevy, jako tøeba pøipojený motor nebo záøivka, podle Charváta však jen mírnì sníží pøenosovou rychlost a nedojde k výpadku.


PLC je úspìšnì nasazeno v nìkolika evropských zemích, Nìmecku, Holandsku, Norsku, Španìlsku, v polském Krakovu. Pomìrnì vpøedu je Indie, masovì se zavádí PLC na americkém venkovì.

Poslal Petr Žáček

Axl

One thought on “České radiokomunikace budou nabízet internet přes elektrické vedení

  1. Waw. Tak to je bomba. Jestli tohle bude fungovat a rozeběhne se to, tak asi Serecom s jejich ADSL bude v hajzlu.

    Vím že se o tom již kdysi mluvilo, ale že to skončilo u nás jako neřešitelné, kvůli starému el. vedení po republice. Překvapuje mě, že se to zase vytáhlo na světlo a že se o tom zase začalo uvažovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Google zblízka

Čt Zář 4 , 2003
Pokud navštívíte sídlo společnosti GoogleInc., zvedněte hlavu a podívejte se na obří displej nad recepcí. Zde se totiž obrovským tempem zobrazují texty a zlomky myšlenek, které právě teď hledají lidé z celého světa na www.google.com. Čtěte dále:   Video o Humpolci: Humpolec a okolí

You May Like

Témata