Kauza sterilizace

Rozhovor s panem Milanem Hrbkem, vedoucím stavebního úřadu Městského úřadu v Humpolci o stavebních úpravách objektu na stavební parc. č. 2290
v kat. území Humpolec pro provoz sterilizace, který se uskutečnil v Humpolci dne 14.12.2004.

Humpolák: Jaký je postoj stavebního úřadu k písemným námitkám Města Humpolec, petičního výboru a účastníků sloučeného územního a stavebního řízení z října 2004? Budete na ně písemně reagovat?
Pan Hrbek: Na uplatněné námitky účastníků stavebního řízení bude v každém případě reagováno, resp. bude o nich rozhodováno až v konečném správním rozhodnutí, které bude řešit povolení či zamítnutí původně podané žádosti.


Humpolák: Při veřejném projednávání v humpoleckém kině jste za stavebí úřad prohlásil, že provedete místní šetření s majitelem objektu, kvůli nepovoleným stavebním úpravám, na základě oznámení pí Horké. Proběhlo toto šetření? Jaký je závěr?
Pan Hrbek: Původně deklarované místní šetření za účelem posouzení rozsahu provedení stavebních úprav ze strany majitele objektu bylo provedeno. Výsledkem tohoto šetření bylo zjištění, že majitel objektu provedl stavební úpravy nad rámec původního „ohlášení“ stavebnímu úřadu, což bylo následně řešeno jako přestupek pro stavebnímu zákonu s uložením pokuty.

Humpolák: Doložila firma Ebster s.r.o. platnou nájemní smlouvu se stávajícím majitelem nemovitosti na pozemku, kde je plánován provoz sterilizace?
Pan Hrbek: Stavebník – firma EBSTER s.r.o. Praha – doložila ke stavebnímu řízení pouze určitý výsek z nájemní smlouvy. Stavební úřad prozatím nemá důvod tuto zpochybňovat, případné nesrovnalosti budou zhodnoceny až v konečném rozhodnutí.


Humpolák: Jaký je Vás názor k argumentům pana Žáčka ml. ohledně zásobování sterilizačními plyny, tzn. že provoz musí být zásobován denně, jinak bude buď porušeno limitní množství skladovaných plynů nebo 2 dny v týdnu nebude moci běžet sterilizační linka. Údajně tedy není pravdivé tvrzení Italské strany, že budou navážet jednou za dva dny (následkem bude dvojnásobná doprava nebezpečných nákladů, v podstatě denně v humpoleckých ulicích)?
Pan Hrbek: Názor p. Žáčka, zástupce PRVNÍ HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ s.r.o., nebude stavební úřad komentovat, tento se může stát pouze podkladem pro změnu stanovisek dotčených orgánů státní správy.


Humpolák: Vyhovuje hasičská zpráva, která je součástí projektové dokumentace, zákonným požadavkům?
Pan Hrbek: K požárně bezpečnostnímu řešení stavby se v rámci projednávání a posuzování důkazů opětovně vyjádřil HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA, územní pracoviště Pelhřimov s tím, že v ní nevidí žádné rozpory a není ji nutné revidovat.


Humpolák: Vyhovuje technologická část projektové dokumentace zákonným požadavkům? Údajně dle platného stavebního zákona, musí projektant, který nemá autorizaci podle ČKAIT na některé části, přizvat na zpracování těchto samostaných částí na který on autorizaci nemá osoby s autorizací. Je to pravda?
Pan Hrbek: Za správnost, úplnost a soulad projektu a jeho dílčích části se zákonnými požadavky odpovídá hlavní projektant, tj. Ing.Vladimír Žák – ATELIER AS Pelhřimov. Stavební úřad tuto pouze pro účely stavebního řízení ověřuje.

Čtěte dále:   Humpolec bude mít brzy novou koalici i starostu, rozhodovat se má ve středu

Humpolák: Údajně byly zpracovány dva nezávislé posudky ze zdravotních ústavů v Praze a Ostravě, které mají v závěru negativní stanovisko pro tento projekt. Seznámil se stavební úřad s těmito dokumenty? Jaké je stanovisko stavebního úřadu nebo toto posouzení má v kompetenci Státní hygienická stanice?
Pan Hrbek: Co se týče obou nezávislých posudků, zpracovaných v rámci předložení dalších důkazů pro stavební řízení, není možno jednoznačně konstatovat, že by vyjadřovaly zásadní rozpor k původnímu projektu a jeho studiím řešícím vliv na životní prostředí. Jsou pouze souhrnem určitých doporučení a upozornění na nesrovnalosti a lze je považovat spíše za jistý druh nezávislých stanovisek. Je dále na dotčených orgánech státní správy zda tato stanoviska poslouží k revizi jejich původních vyjádření k projektové dokumentaci.


Humpolák: Případnou havárii v areálu (i mimo areál) projektová dokumentace údajně vůbec neřeší. Je to pravda?
Pan Hrbek: Je pravdou, že původní projektová dokumentace spíše neřeší havarijní stavy vně objektu a mimo areál.


Humpolák: Je pravda, že je na humpolecký stavební úřad vyvíjen velký politický tlak z krajských orgánů, kvůli investicím (zaměstnanosti) zahraničního investora ve Žďáře nad Sázavou, který je na provozu sterilizace závislý?
Pan Hrbek: Nemohu říci, že by byl na stavební úřad Městského úřadu v Humpolci vyvíjen přímo politický tlak v souvislosti se zaměstnaností, neboť navrhovaný provoz uvažuje maximálně se 4 zaměstnanci. Na druhé straně je nutné podotknout, že určitá část občanů se snížila k použití anonymních výhrůžek.


Humpolák: Můžete nám v hrubých rysech a termínech popsat aktuální stav toho sloučeného územního a stavebního řízení? Probíhá nebo je pozastaveno? Příp. do kdy je pozastaveno, je možnost nějakého odvolání apod.
Pan Hrbek: K současnému průběhu stavebního řízení je možno sdělit, že v současně době je toto řízení přerušeno z důvodu naplnění výzev některých dotčených orgánů státní správy, které pod vlivem předložených důkazů zrevidovaly svá stanoviska v tom směru, že pokud nebudou předloženy další podklady, nesouhlasí s vydáním stavebního povolení. Lhůta přerušení je stanovena do 28.2.2005. V každém případě bude ke konečnému rozhodnutí možnost řádného opravného prostředku (tj. odvolání) pro všechny účastníky řízení.

Humpolák: Děkujeme Vám za vstřícnost a rozhovor.

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Malé vánoční zamyšlení

Út Pro 21 , 2004
Často se ptám, jestli se mění doba, nebo jestli se měníme my. Dost často si na to vzpomenu právě v čase vánočním, kdy si přejeme pohodu, a přitom nás honí spěch. Kdy si přejeme klid a štěstí, ale provází nás úprk a zmatek. Kdy většina lidí už se těší, až […]

You May Like

Témata