Malá zakázka města Humpolec

Město Humpolec, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás vyzívá k podání nabídky na zakázku nesplňující finanční limit podle zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

I. Zadavatel : Město
Humpolec IČO 00248266

Sídlo :
MěÚ v Humpolci

Horní náměstí
300

396 01
Humpolec

tel.
565 518 111

fax :
565 518 199

II. Vymezení plnění veřejné
zakázky :

1) Vymezení plnění zakázky
:


realizace stavby – „Výkon funkce zástupce investora spočívající
v provádění technického dozoru na stavbě „Humpolec – intenzifikace
ČOV“


Podrobná specifikace rozsahu činností TD je popsána v příloze č.1, která je
nedílnou součástí této Malé zakázky

2) Doba a místo plnění
veřejné zakázky :

a)
místo plnění : Město Humpolec – čistírna odpadních vod

b) doba plnění : zahájení ………..
červen 2005

dokončení ……… září 2007 (předpokládaný termín ukončení

zkušebního
provozu)

3) Způsob hodnocení
nabídek :

1)
reference uchazeče ………………………… 40%

(výstavby, rekonstrukce ČOV a obdobných staveb ve vodním hospodářství)

2)
Nabídková cena ……………………………… 35%

3) Celková
výhodnost nabídky ………………… 25%

(
návrhy obsahem smlouvy o dílo)

Zadavatel dále rozhodl, že
nabídka, která vyhovuje nejlépe obdrží 10 bodů, která vyhovuje dobře 7 bodů,
která vyhovuje 3 body, vyhovuje méně 1 bod.

4) Zadávací dokumentace
:

Všechny
potřebné informace o zakázce včetně možnosti prohlídky místa plnění je možné
získat na MěÚ Humpolec tel: 565 518 190, nebo osobně po dohodě u p. Jůzla na
odboru místního hospodářství.

Zde je také
možnost prostudování projektových dokumentací (podkladů) potřebných pro podání
nabídky.

5) Požadavky na zpracování
nabídkové ceny :

Nabídková cena bude
zpracována podle rozsahu zadávacích podkladů (dokumentací) a vymezení plnění
předmětu díla (článek II. písmeno 1) jako celková nejvýše přípustná a to včetně
příslušné DPH.

Nabídková cena bude rozdělena
následovně :

1) Cena za předmět plnění bez
DPH

2) Cena za předmět plnění včetně
DPH

Součástí nabídky bude též
návrh mandátní smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo
jednat s vybraným uchazečem o konečném znění smlouvy.

Čtěte dále:   Pozvánka na veřejnou prezentaci: Revitalizace vnitrobloku Lnářská–Hálkova

Platební podmínky :

Fakturaci je možné provádět průběžně na základě plnění předmětu zakázky prací
a úkonů až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých 10% bude uhrazeno po uvedení
stavby „Humpolec – intenzifikace ČOV“ do trvalého provozu“

6a) Požadavky na kvalifikaci
:

Uchazeč doloží následující
kvalifikace :

§ 31 odst.1 písm. a, b,
c, d, e) zákona 40/2004Sb., o veřejných zakázkách

§ 30 odst.2 písm. c)
zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

6b) Požadavky na prokázání
kvalifikace včetně dokladů :

kvalifikace podle § 31
odst.1 písm. a, b, c, e,) doloží uchazeč čestným prohlášením

kvalifikaci podle § 31
odst.1 písm. d) výpisem z evidence Rejstříků trestů ne starším jak 6
měsíců

kvalifikaci podle § 30
odst.2 písm. c) doloží uchazeč ve stejnopise nebo v úředně ověřené
kopii

7) Podávání nabídek :

Nabídky se podávají
v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených
názvem „Stavební dozor ČOV“ a opatřených na uzavření razítkem, popřípadě
podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li
podávána právnickou osobou.

Nabídky se podávají na
adresu – Město Humpolec, MěÚ v Humpolci, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec do
konce soutěžní lhůty tj. 23. 2. 2005 do 14.00 hodin.

8) Soutěžní lhůta, místo,
datum, a hodina pro doručení nabídky :

Začátek soutěžní lhůty :
den doručení uchazeči

Konec soutěžní lhůty :
23.2. 2005 , 14.00 hodin

Zadávací lhůta :
30. kalendářních dnů

9) Další podmínky soutěže
:

1) Ze soutěže budou vyloučeny
nabídky, které byly doručeny po uplynutí soutěžní lhůty a nabídky které nesplní
podmínky soutěže.

2) Zadavatel si vyhrazuje právo
odmítnout všechny nabídky nebo zrušit řízení kdykoli v jeho průběhu.

3) Zadavatel si dále vyhrazuje
právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem o veřejnou zakázku

4) Zadavatel požaduje v mandátní
smlouvě, která je nedílnou součástí nabídky, uvést povinně znění následujícího
odstavce :

Za Město Humpolec

————————–

Ing. Tomáš Křišťan

Místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Registrace staveb do soutěže Stavba Vysočiny 2004 již probíhá !!

Po Úno 7 , 2005
Jihlava 19. ledna 2005 – I v letošním roce Stavební sdružení Vysočina společně s krajem Vysočina, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě připravilo soutěžní přehlídku novostaveb a rekonstrukcí, které přibližují úroveň stavebnictví v našem kraji. Čtěte dále:   V Humpolci je zavřená […]

You May Like

Témata