Městský úřad informuje

Informace z městského úřadu. Upozornění pro provozovatele malých zdrojů zneč. ovzduší. Zaevidování, vyřazení/výměna vozidla. Složení komisí Rady města Humpolec.

Městský úřad Humpolec
Odbor žibotního prostředí a památkové péče

Č.j.:ŽP/9/04/Ši/1/04


Vyřizuje: Š. Šimsová
Tel.: 565 518 181


V Humpolci 2. ledna 2004


Sdělení k oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší pro malé zdroje na rok 2004


  Upozorňujeme všechny provozovatele malých zpoplatňovaných zdrojů znečišťování ovzduší ve městě Humpolci a přidružených obcích, že jsou povinni, v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 86/2002 Sb.), zaslat do 15. února 2004 na Městský úřad v Humpolci podklady pro stanovení výše poplatku pro tyto malé zdroje.


  


 Z malých zdrojů jsou zpoplatňovány:


         spalovací zdroje s výkonem nad 50 kW až do 200 kW


         provozy se spotřebou těkavých organických látek (např. rozpouštědel) do 5 kg za den při provozování po dobu alespoň 10 pracovních dnů v měsíci


         zdroje emisí tuhých znečišťujících látek.


            Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší se provádí dle přílohy č. 1 k zákonu č. 86/2002 Sb. Příloha č. 1 k zákonu č. 86/2002 Sb. je součástí tohoto dopisu.


            Podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. jsou provozovatelé malých stacionárních zdrojů, které vypouštějí těkavé organické látky, povinni vést evidenci těkavých látek  a poskytovat přehled o jejich spotřebě obci. Tito provozovatelé vyplní Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem (Příloha č. 6 k vyhlášce č. 355/2002 Sb. , kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu dále jen vyhl. č. 355/2002 Sb.) a Roční hmotnostní bilanci rozpouštědel (Příloha č. 4 k vyhl. č. 355/2002 Sb.).


Provozovatelé malých spalovacích zdrojů, kteří používají jako palivo LTO, přiloží k podkladům pro stanovení výše poplatku  doklad o obsahu síry v palivu.


 Tiskopisy „Podklady pro stanovení výše poplatků za malý zdroj znečišťování ovzduší, Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem a Roční hmotnostní bilanci rozpouštědel“ jsou přílohou tohoto dopisu nebo jsou k dispozici u níže psaného odboru MěÚ v Humpolci.


 Zároveň žádáme všechny oznamovatele, aby předkládali doklad o právní subjektivitě – stačí fotokopie (živnost.list, zakládací listina a pod.), IČ a přesné obchodní jméno.


 Upozornění:


U spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele je nutné, nejméně jedenkrát za 2 roky, zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest. Tato povinnost se týká zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Seznam oprávněných osob k tomuto měření je přístupný na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, také je k dispozici na Městském úřadě Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.


Od 1.6.2004 bude odbor ŽP a PP Městského úřadu Humpolec provádět kontrolu nad dodržováním této povinnosti. Dojde-li k porušení této povinnosti, uloží orgán obce provozovateli pokutu až do výše 150 000 Kč.


ing. František Kocman
vedoucí odboru ŽP a PP
Městského úřadu  Humpolec


Příloha


Podklady pro stanovení výše poplatků za malý zdroj znečišťování ovzduší
Příloha č. 1 k zákona č. 86/2002 Sb. (sazby poplatků)
Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel
Roční hmotnostní bilance rozpouštědel 

Ke stažení:


 


Zaevidování vozidla


Nové vozidlo


Technický průkaz, originál faktury o prodeji, doklad o uzavřeném zákonném pojištění, pokud je vozidlo na leasing, pak originál leasingové smlouvy včetně plné moci od leasingové společnosti k zaregistrování, je-li vozidlo  přihlašováno na firmu – živnostenský list.


Vozidlo zakoupené v autobazaru


Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o platné STK včetně evidenční kontroly na jméno kupujícího, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno kupujícího, ,je-li vozidlo zakoupeno na leasing, pak originál leasingové smlouvy, je-li přihlašováno na firmu – živnostenský list.


Vozidlo zakoupeno od soukromé osoby mimo autobazar


Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o platné STK včetně evidenční kontroly na jméno kupujícího, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno kupujícího, pokud je přihlašováno na firmu – živnostenský list.  Pokud nebylo vozidlo registrováno v kraji Vysočina je nutná výměna registrační značky.


Přihlášení vozidla dovezeného ze zahraničí


Technický protokol, příloha k technickému protokolu, typ prohlídky před schválením, emise, originál technický průkaz nebo jeho ověřenou kopii, originál celní deklarace nebo ověřenou kopii, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno toho, kdo vozidlo přihlašuje, pokud vozidlo bylo dovezeno na jinou osobu, pak ověřená kupní smlouva mezi tím, kdo vozidlo prodává a kdo kupuje, pokud bylo vozidlo dovezeno na firmu, která se dovozem zabývá, pak originál faktury prodeje, evidenční kontrola na jméno kupujícího.


Odhlášení vozidla (prodej)


Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o uzavřeném zákonném pojištění, přesná adresa kupujícího včetně rodného čísla, není vyžadována evidenční kontrola. Správní poplatek se neplatí.


Odhlášení vozidla (prodej, převod v místě)


Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na kupujícího či firmu, evidenční kontrola na kupujícího, je-li vozidlo přihlašováno na firmu – živnostenský list. U jednání pokud možno přítomnost jak prodávajícího tak kupujícího. Pokud jeden není, musí být doložena plná moc druhé strany.


Přihlášení tažného zařízení


Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla,  doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno kupujícího, typový  list k závěsnému zařízení, včetně potvrzené montáže, nebo montáž potvrzená na protokole z STK.


 
!!!POZOR!!!


Vyvarujte se zakoupení závěsných zařízení na různých burzách – bez dokladu o schválení zařízení  není možné je přihlásit. Pokud se jedná o starší zařízení, které již bylo na vozidle namontováno, pak je nutné přinést technický průkaz od tohoto vozidla, aby zde bylo závěsné zařízení zrušeno, montáž potvrzená na protokole z STK.


Vyřazení vozidla/výměna dílů


Dočasné vyřazení vozidla “DEPOZIT“


Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, obě registrační značky, čisté a nepoškozené, pokud jsou poškozené je nutná jejich výměna.


Vyjmutí z depozitu (doba depozitu není zákonem určena )


Technický průkaz,  platná technická kontrola, doklad o zaplacení zákonného pojištění.     


Trvalé vyřazení vozidla


Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla,  registrační značky.


Obnovení čísla VIN (karoserie)


Nutno předem konzultovat s technikem odboru dopravy na tel.č.565518171 nebo osobně.

!!!POZOR!!!


Stavbu či přestavbu nezaměňovat s výměnou karoserie či motoru stejného typu!


Stavby či přestavby je nutno konzultovat předem s technikem odboru dopravy.


Správní poplatky, které se vybírají na pokladně v hotovosti (ne v kolkách), stejně tak jako typ příslušných tiskopisů určí pracovníci odboru dopravy.


Všechny změny u vozidel na leasing je nutno předem konzultovat s leasingovou společností, která k nim musí dát souhlas. Bez tohoto souhlasu nebude žadateli vyhověno. U závěsného zařízení je nutno získat nejen souhlas, ale zároveň i originál TP, který v době splátek vlastní společnost.Změní se ORV, což musí byt v TP zapsáno.

 .


 


!!!POZOR!!!


Stavbu či přestavbu nezaměňovat s výměnou karoserie či motoru stejného typu!


Stavby či přestavby je nutno konzultovat předem s technikem odboru dopravy.


Správní poplatky, které se vybírají na pokladně v hotovosti (ne v kolkách), stejně tak jako typ příslušných tiskopisů určí pracovníci odboru dopravy.


Všechny změny u vozidel na leasing je nutno předem konzultovat s leasingovou společností, která k nim musí dát souhlas. Bez tohoto souhlasu nebude žadateli vyhověno. U závěsného zařízení je nutno získat nejen souhlas, ale zároveň i originál TP, který v době splátek vlastní společnost.Změní se ORV, což musí byt v TP zapsáno.

Správní poplatky


Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, které je povinně opatřeno registrační značkou:


motocykl do 50 ccm


100 Kč


motocykl nad 50 ccm, včetně motocyklu s přívěsným či postranním vozíkem nebo motorové tříkolky – rikši


200 Kč


jiné motorové vozidlo


300 Kč


přípojné vozidlo


100 Kč


Vozidla dovezená ze zahraničí (schválení)


motocykl do 50 ccm


1000 Kč


+ 100 Kč prvý zápis


motocykl, včetně motorové tříkolky – rikši


1 000 Kč


jiné motorové vozidlo


2 000 Kč


přípojné vozidlo


1 000 Kč


Ostatní


Změna barvy, výměna motoru nebo karoserie stejného typu, uložení či vyjmutí z depozitu, přihlášení tažného zařízení


10 Kč


Od  poplatku při zaregistrování vozidla zdravotně postižené – držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.

 


 


Složení komisí Rady města Humpolec


platné od 22.1.2003 schválené Radou města Humpolec pod usnesením


č. 51/2003/RM


1. Bytová komise


Předseda:       Ing. Jaroslava Ciznerová, Masarykova 77


Členové:         Ing. Jiří Hůla, Masarykova 14


                        František Burda, Lipnická 1209


                        Vladimír Lacek, Lužická 1332


                        Marie Slavíková, Na Rybníčku 1318 


                        Ing. Ludmila Fikarová, Jiřická 1319


                        Lenka Žáčková, Na Rybníčku 1313


Marie Červená, Školní 764


Stanislav Zeman, Záhoří 7


                        Zdeněk Beran, Máchova 21


 


2. Komise pro občanské záležitosti


Předseda:       Mgr. Roman Brzoň, Okružní 1429


Členové:         Josef Raitknecht, Panskodomská 705     František Maňásek, Palackého 898


                        Lubomír Marek, Hornická 1012             Jana Krejčí, Fugnerova 18


                        Jiřina Stejskalová, Na Rybníčku 1320    Miloslava Tománková, Na Závodí


                        Hana Andělová, Na Závodí 173              Mgr. Hana Komrsová, Dvorská 877


                        Josef Kubů, Na Skalce 963                     Jarmila Rudolfová, Plačkov 56


                        Helena Jančičková, Lužická 1327          Jarmila Grulichová, Krasoňov 95


Helena Trnková, Pelhřimovská 828       Zdeňka Ždimerová, Krasoňov 43 


                        Jaroslava Kotrbáčková, J.Zábrany 245 Josef Dolejš, Rozkoš 42


                        Dana Šlechtová, Havl.náměstí 119          Jindřich Šotkovský, Vilémov 73 


                        Jaroslava Točíková, 5.května 376          Bohumír Vácha, Hněvkovice 131


                        Zdena Koudelková, Na Skalce 963        Jaroslav Kameš, Lhotka 13


                        Marie Stachová, Na Rybníčku 1320       Václav Krejčí, Plačkov 92


                        Emilie Šimonová, Kamarytova 394         Martina Zachová, Petrovice 12


                        Hana Rajdlová, Hradská 773                  Milan Eigl, Kletečná 13


                        Zdeňka Krčilová, Smetanova 43             Hana Ochová, Na Rybníčku 1320


                        Helena Fišerová, Školní 407                   Oldřiška Nekolová, Smetanova 44


 


3. Komise školství kultury a sportu :


Předseda:       Stanislav Žaloudek, Sv.Čecha 665


Členové:         Květa Vacková, Mánesova 104


                        František Novák, Lnářská 114


                        Antonín Daněk, Máchova 16


                        Karel Bílek, Havlíčkovo náměstí 120


                        František Karafiát, Lužická 1325


                        Bc. Hana Hamzová, Mánesova 908


                        Jarmila Neomytková, J.Zábrany 242


                        Mgr. Vlastimil Fiala, Vosmíkova 1075


                        Marcela Kubíčková, Lipnická 1218 


                        Miluše Koudelková, Komorovce 16


                        Jindřich Rázek, Rašínova 466


                        Mgr. Jiří Kaňa, Hamzova 1590


 


4. Komise výstavby, územního plánování a dopravy


Předseda:       Mgr. Miloslav Vystrčil, Palackého 356


Členové:         Ing. Bohumil Slavík, Hálkova 811


                        MUDr. Eva Kubíčková, Okruží 944


                        Vlastimil Šebesta, V Cípku 1460


                        Ing. arch. Luděk Rýzner, Na Závodí 631


                         Walter Vogel, Sluníčkova 827  


                        Ing. arch. Zdeněk Závodský, Dolní náměstí 22        


                        Kpt.  Miloš Beran, Lužická 1328


                        Otokar Pípal, U Stadionu 1091         


                        Jaroslav Vaňkát, 5. května 621


Složení výborů Zastupitelstva města Humpolec


 


platné od 1.1.2003 a schválené Zastupitelstvem města Humpolec dne 18.12.2003 pod č.usnesení 24/2003/ZM


   1. Finanční výbor

Předseda :   ing. Věroslav Namyslo, Na Vyhlídce 1189


Členové   :   Ladislav Vrátný, Lipnická 1195


                     Václav Dočekal, Petrovice 13


         Jiří Vališ, Na Rybníčku 1318


                     Ing. Eva Kubíčková, Čejovská 762


                     Hana Průšová, Rumunská 1128


                     Marie Červenková, 5. května 306 (ZM dne 23.4.2003)


                     Ing. Jana Téglová, Družstevní 1230


         Petr Horák, Fr. Jindráčkové 1083


   1. Kontrolní výbor

Předseda :  MUDr. Jiří Řehořka, Sluníčkova 1341


Členové   :  ing. Pavel Falt, Lesní 1480


                    František Burda, Lipnická 1209


                    Hana Koudelková, Mánesova 1002


                    JUDr., Ing. Jan Váňa, Palackého 861


                    Jan Vondrák, Hálkova 1076


                    Mgr. Miloslav Vystrčil, Palackého 356  1. Osadní výbory (ZM ze dne 18.12.2002 č.u. 24b))

 


            1.  Hněvkovice (ZM ze dne 18.12.2002 č.u. 24b))


Předseda výboru :  Bohumír Vácha, Hněvkovice č.p. 131


            Členové výboru   :  František Němec, Hněvkovice 37


                                             Zbyněk Loskot, Hněvkovice 3


                                             Jaroslav Koubek, Hěvkovice 1


                                             Jindřich Němec, Hněvkovice 70


                                             Jan Jaroš, Hněvkovice 143


                                             Jan Němec, Hněvkovice 144


                                             Zdeněk Koubek, Hněvkovice 63


                                             Eva Moravcová, Hněvkovice 101


                                             Hana Jančurová, Hněvkovice 145


                                             Miloš Němec, Hněvkovice 151


 


2.      Kletečná (ZM ze dne 18.12.2002 č.u. 24b))


Předseda výboru : Milan Eigl, Kletečná 13


Členové výboru  :  Stanislav Slavík, Kletečná 75


                               Jan Podoba, Kletečná 1


                               Bohuslav Vak, Kletečná 11


                               Libor Dalík, Kletečná 76


                               Jaroslav Přeslička, Kletečná 44


                                Ladislav Pavlíček, Kletečná 40


 


 


3.      Petrovice(ZM ze dne 18.12.2002 č.u. 24b))


Předseda výboru :  Martina Zachová, Petrovice 12


Členové výboru   :  Josef Bloudek, Petrovice 77


                                 Ladislav Folejtar, Petrovice 96


                                 Jan Hrůzová, Petrovice 103


                                 Hana Jančurová, Petrovice 105


                                  Josef Krčil, Petrovice 59


                                 Ladislav Příhonský, Petrovice 104


                                 Jan Folejtar, Petrovice 71


                                 František Krejčí, Petrovice 91


                                 Zdeněk Folejtar, Petrovice 101


                                 Ladislav Peterka, Petrovice 86


                                 Miloslav Sýkora, Petrovice 97


                                 Josef Folejtar, Petrovice 15


                                 Marie Maršíková, Petrovice 33


                                 Štěpánka Marková, Petrovice 77
 

Čtěte dále:   Humpolecký podzimní jarmark

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Přišlo mailem

Ne Led 11 , 2004
Čekejte prosím, vaše transakce se vyřizuje Čtěte dále:   Jarní číslo Zálesí

You May Like

Témata