Nabídková řízení

Máte soukromou firmu, jste podnikatel, nebo pracujete pro nějakou společnost? A chtěli by jste si vydělat? Nyní máte možnost získat zakázku pro město Humpolec. Město Humpolec ,jako zadavatel veřejné zakázky, Vás vyzývá k podání nabídky na následující veřejné zakázky nesplňující finanční limit zákona o zadávání veřejných zakázek.

Předlažby místních komunikací v Humpolci


I. Zadavatel:               Město Humpolec                     Městský úřad Humpolec


Horní náměstí 300


396 22  Humpolec


tel. 565 518 111


IČO :  248  266


 II. Vymezení plnění veřejné zakázky :


1) realizace stavby Předlažby místních komunikací v Humpolci v rozsahu zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr. V případě nejasnosti v zadání se bere jako rozhodující podklad pro výši nabídkové ceny a realizaci stavby údaj uvedený ve výkresové dokumentaci .


Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celého předmětu plnění této zakázky.


Součástí nabídky jsou i práce,dodávky a náklady, které případně v dokumentaci nejsou a uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny zahrne.


Upozornění :


Jakékoli vícepráce na základě projektové dokumentace a výkazu výměr jsou nepřípustné.


Uchazeč zajistí vytyčení dotčených inženýrských sítí a koordinaci prací s jejich jednotlivými správci.Dále dodavatel v nabídce ocení dopravní značení potřebné k provedení stavby.


2) Doba a místo plnění veřejné zakázky:

a) místo plnění:             Humpolec
b) doba plnění:             zahájení            –          17.5.2004


dokončení        –          dle nabídky uchazeče


3) Způsob hodnocení nabídek:

a) nejvýše přípustná nabídková cena vč.DPH              40 %
b) doba plnění díla ( uvedeno v kalendářních dnech)    30 %
c) záruka na dílo ( uvedena v měsících)                                    30 %

Zadavatel dále rozhodl,že nabídka která vyhovuje nejlépe obdrží  10 bodů,která vyhovuje dobře  7 bodů, která vyhovuje  5 bodů,která vyhovuje méně  3 body a která nevyhovuje 1 bod


4) Zadávací dokumentace :


Všechny potřebné informace o zakázce s možností prohlídky místa plnění je možno získat na tel. čísle 565 518 194 nebo osobně na odboru místního hospodářství u p.Vaňkáta.Na této adrese je možno vyzvednout zadávací dokumentaci.


Uchazeč může do sedmi dnů od převzetí zadávací dokumentace učinit dotaz k úplnosti,přesnosti zadávací dokumentace.V opačném případě se dokumentace považuje za dostatečnou k vypracování nabídky.


5) Požadavky na zpracování nabídkové ceny :


Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná včetně DPH. Nabídková cena bude rozpracována dle položek zadávací dokumentace.Nabídková cena bude členěna na – nabídková cena bez DPH, DPH,cena celkem včetně DPH.


Součástí nabídky bude též návrh smlouvy o dílo.


Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění smlouvy a vyjadřovat se k uzavírání smluv vybraného uchazeče s jednotlivými subdodavateli.


Platební podmínky : Zadavatel poskytne na plnění díla zálohu ve výši 10% ročního objemu prací.Tato záloha bude zúčtována v první faktuře.


Na akci bude prováděna měsíční fakturace dle skutečně provedených prací do výše 90% celkové ceny díla.Zbylých 10% bude uhrazeno po kolaudaci stavby.


6) Požadavky na kvalifikaci :

Uchazeč o tuto zakázku předloží kopii dokladu opravňující k podnikání v daném oboru.


7) Podávání nabídek :


Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a opatřených na uzavření razítkem,případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.Nabídky se podávají na adresu zadavatele.


8) Soutěžní lhůta,místo,datum a hodina otevírání obálek s nabídkami :

Začátek soutěžní lhůty: den rozeslání výzvy


Konec soutěžní lhůty:               15.3.2004  v 8.30 hod.


Otevírání obálek:                     15.3.2004   v 8.30 hod.


Zadávací lhůta:             30 kalendářních dnů


Místo otevírání obálek: kancelář ing.Křišťana, č.dveří  105


9) Další podmínky soutěže :


1) Ze soutěže budou vyloučeny nabídky,které byly doručeny po uplynutí soutěžní lhůty a nabídky,které nesplní podmínky soutěže.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit soutěž kdykoliv v jejím průběhu.
3) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
4) Zadavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem o veřejnou zakázku.
5) Ve Smlouvě o dílo,která je nedílnou součástí nabídky uvede uchazeč povinně tento odstavec:


 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v nabídce zaplatí smluvní pokutu ve výši  3 000 Kč za každý den prodlení a to za prvních 10 kalendářních dnů po uplynutí termínu předání díla.Za každý další započatý kalendářní den bude účtována smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.


 10) Ostatní údaje :

Toto je nepovinná část nabídky,kterou mohou uchazeči využít pro uvedení dalších materiálů,jako např.referenční listy,dopisy,oceněné stavby,obrazová a propagační dokumentace.Tato část je volná k použití uchazečem.

Oprava chodníků v Humpolci – ul. Masarykova, J. Zábrany

I. Zadavatel
:
              Město Humpolec                     Městský úřad Humpolec

Horní náměstí 300


396 22  Humpolec


tel. 565 518 111


IČO :  248  266


II. Vymezení plnění veřejné zakázky :


1) realizace stavby Oprava chodníků v Humpolci – ul.Masarykova,J.Zábrany v rozsahu zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr. V případě nejasnosti v zadání se bere jako rozhodující podklad pro výši nabídkové ceny a realizaci stavby údaj uvedený ve výkresové dokumentaci .


Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celého předmětu plnění této zakázky.


Součástí nabídky jsou i práce,dodávky a náklady, které případně v dokumentaci nejsou a uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny zahrne.


Upozornění :


Jakékoli vícepráce na základě projektové dokumentace a výkazu výměr jsou nepřípustné.


Uchazeč zajistí vytyčení dotčených inženýrských sítí a koordinaci prací s jejich jednotlivými správci.Dále dodavatel v nabídce ocení dopravní značení potřebné k provedení stavby.

2) Doba a místo plnění veřejné zakázky:

a) místo plnění:             Humpolec
b) doba plnění:             zahájení            –          1.6.2004


dokončení        –          dle nabídky uchazeče


 3) Způsob hodnocení nabídek:

a) nejvýše přípustná nabídková cena vč.DPH              40 %
b) doba plnění díla ( uvedeno v kalendářních dnech)    30 %
c) záruka na dílo ( uvedena v měsících)                                    30 %

Zadavatel dále rozhodl,že nabídka která vyhovuje nejlépe obdrží  10 bodů,která vyhovuje dobře  7 bodů, která vyhovuje  5 bodů,která vyhovuje méně  3 body a která nevyhovuje 1 bod


4) Zadávací dokumentace :

Všechny potřebné informace o zakázce s možností prohlídky místa plnění je možno získat na tel. čísle 565 518 194 nebo osobně na odboru místního hospodářství u p.Vaňkáta.Na této adrese je možno vyzvednout zadávací dokumentaci.


Uchazeč může do sedmi dnů od převzetí zadávací dokumentace učinit dotaz k úplnosti,přesnosti zadávací dokumentace.V opačném případě se dokumentace považuje za dostatečnou k vypracování nabídky.


5) Požadavky na zpracování nabídkové ceny :


Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná včetně DPH. Nabídková cena bude rozpracována dle položek zadávací dokumentace.Nabídková cena bude členěna na – nabídková cena bez DPH, DPH,cena celkem včetně DPH.


Součástí nabídky bude též návrh smlouvy o dílo.


Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění smlouvy a vyjadřovat se k uzavírání smluv vybraného uchazeče s jednotlivými subdodavateli.


Platební podmínky : Zadavatel poskytne na plnění díla zálohu ve výši 10% ročního objemu prací.Tato záloha bude zúčtována v první faktuře.


Na akci bude prováděna měsíční fakturace dle skutečně provedených prací do výše 90% celkové ceny díla.Zbylých 10% bude uhrazeno po kolaudaci stavby.


6) Požadavky na kvalifikaci :

Uchazeč o tuto zakázku předloží kopii dokladu opravňující k podnikání v daném oboru.


7) Podávání nabídek :


Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a opatřených na uzavření razítkem,případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.Nabídky se podávají na adresu zadavatele.


8) Soutěžní lhůta,místo,datum a hodina otevírání obálek s nabídkami :

Začátek soutěžní lhůty: den rozeslání výzvy


Konec soutěžní lhůty:               15.3.2004  v 9.30 hod.


Otevírání obálek:                     15.3.2004   v 9.30 hod.


Zadávací lhůta:             30 kalendářních dnů


Místo otevírání obálek: kancelář ing.Křišťana, č.dveří  105


9) Další podmínky soutěže :

1) Ze soutěže budou vyloučeny nabídky,které byly doručeny po uplynutí soutěžní lhůty a nabídky,které nesplní podmínky soutěže.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit soutěž kdykoliv v jejím průběhu.
3) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
4) Zadavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem o veřejnou zakázku.
5) Ve Smlouvě o dílo,která je nedílnou součástí nabídky uvede uchazeč povinně tento odstavec: 


Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v nabídce zaplatí smluvní pokutu ve výši  3 000 Kč za každý den prodlení a to za prvních 10 kalendářních dnů po uplynutí termínu předání díla.Za každý další započatý kalendářní den bude účtována smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.


10) Ostatní údaje :

Toto je nepovinná část nabídky,kterou mohou uchazeči využít pro uvedení dalších materiálů,jako např.referenční listy,dopisy,oceněné stavby,obrazová a propagační dokumentace.Tato část je volná k použití uchazečem.

Čtěte dále:   Dva kruhové objezdy letos přibydou na Vysočině u nájezdů na dálnici. Stavba toho humpoleckého už začala
Frézování místních komunikací v Humpolci

I.Zadavatel
:              
Město Humpolec                     Městský úřad Humpolec

Horní náměstí 300


396 22  Humpolec


tel. 565 518 111


IČO :  248  266


 II.Vymezení plnění veřejné zakázky :


1) realizace stavby Frézování místních komunikací v Humpolci v rozsahu zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr. V případě nejasnosti v zadání se bere jako rozhodující podklad pro výši nabídkové ceny a realizaci stavby údaj uvedený ve výkresové dokumentaci .


Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celého předmětu plnění této zakázky.


Součástí nabídky jsou i práce,dodávky a náklady, které případně v dokumentaci nejsou a uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny zahrne.


Upozornění :


Jakékoli vícepráce na základě projektové dokumentace a výkazu výměr jsou nepřípustné.


Uchazeč zajistí vytyčení dotčených inženýrských sítí a koordinaci prací s jejich jednotlivými správci.Dále dodavatel v nabídce ocení dopravní značení potřebné k provedení stavby.


2) Doba a místo plnění veřejné zakázky:

a) místo plnění:             Humpolec
b) doba plnění:             zahájení            –          10.5.2004


dokončení        –          dle nabídky uchazeče


3) Způsob hodnocení nabídek:

a) nejvýše přípustná nabídková cena vč.DPH              40 %
b) doba plnění díla ( uvedeno v kalendářních dnech)    30 %
c) záruka na dílo ( uvedena v měsících)                                    30 %

Zadavatel dále rozhodl,že nabídka která vyhovuje nejlépe obdrží  10 bodů,která vyhovuje dobře  7 bodů, která vyhovuje  5 bodů,která vyhovuje méně  3 body a která nevyhovuje 1 bod


4) Zadávací dokumentace:

Všechny potřebné informace o zakázce s možností prohlídky místa plnění je možno získat na tel. čísle 565 518 194 nebo osobně na odboru místního hospodářství u p.Vaňkáta.Na této adrese je možno vyzvednout zadávací dokumentaci.


Uchazeč může do sedmi dnů od převzetí zadávací dokumentace učinit dotaz k úplnosti,přesnosti zadávací dokumentace.V opačném případě se dokumentace považuje za dostatečnou k vypracování nabídky.


5) Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná včetně DPH. Nabídková cena bude rozpracována dle položek zadávací dokumentace.Nabídková cena bude členěna na – nabídková cena bez DPH, DPH,cena celkem včetně DPH.


Součástí nabídky bude též návrh smlouvy o dílo.


Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění smlouvy a vyjadřovat se k uzavírání smluv vybraného uchazeče s jednotlivými subdodavateli.


Platební podmínky : Zadavatel poskytne na plnění díla zálohu ve výši 10% ročního objemu prací.Tato záloha bude zúčtována v první faktuře.


Na akci bude prováděna měsíční fakturace dle skutečně provedených prací do výše 90% celkové ceny díla.Zbylých 10% bude uhrazeno po kolaudaci stavby.


6) Požadavky na kvalifikaci:

Uchazeč o tuto zakázku předloží kopii dokladu opravňující k podnikání v daném oboru.


7) Podávání nabídek:


Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a opatřených na uzavření razítkem,případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.Nabídky se podávají na adresu zadavatele.


8) Soutěžní lhůta,místo,datum a hodina otevírání obálek s nabídkami :

Začátek soutěžní lhůty:             den rozeslání výzvy
Konec soutěžní lhůty:                           15.3.2004  v 8.00 hod.
Otevírání obálek:                                 15.3.2004   v 8.00 hod.
Zadávací lhůta:                         30 kalendářních dnů
Místo otevírání obálek:             kancelář ing.Křišťana, č.dveří  105


9) Další podmínky soutěže :

1) Ze soutěže budou vyloučeny nabídky,které byly doručeny po uplynutí soutěžní lhůty a nabídky,které nesplní podmínky soutěže.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit soutěž kdykoliv v jejím průběhu.
3) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
4) Zadavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem o veřejnou zakázku.
5) Ve Smlouvě o dílo,která je nedílnou součástí nabídky uvede uchazeč povinně tento odstavec:


Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v nabídce zaplatí smluvní pokutu ve výši  3 000 Kč za každý den prodlení a to za prvních 10 kalendářních dnů po uplynutí termínu předání díla.Za každý další započatý kalendářní den bude účtována smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.


10) Ostatní údaje :

Toto je nepovinná část nabídky,kterou mohou uchazeči využít pro uvedení dalších materiálů,jako např.referenční listy,dopisy,oceněné stavby,obrazová a propagační dokumentace.Tato část je volná k použití uchazečem.

Areál dětského hřiště v ul. Pelhřimovská

I.Zadavatel:
               Město Humpolec                     Městský úřad Humpolec

Horní náměstí 300


396 22  Humpolec


tel. 565 518 111


IČO :  248  266


 II.Vymezení plnění veřejné zakázky:


1) Realizace stavby Areál dětského hřiště v ul.Pelhřimovská v rozsahu zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr. V případě nejasnosti v zadání se bere jako rozhodující podklad pro výši nabídkové ceny a realizaci stavby údaj uvedený ve výkresové dokumentaci .


Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celého předmětu plnění této zakázky.


Součástí nabídky jsou i práce,dodávky a náklady, které případně v dokumentaci nejsou a uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny zahrne.


Upozornění :


Jakékoli vícepráce na základě projektové dokumentace a výkazu výměr jsou nepřípustné.


Uchazeč zajistí vytyčení dotčených inženýrských sítí a koordinaci prací s jejich jednotlivými správci.Dále dodavatel v nabídce ocení dopravní značení potřebné k provedení stavby.

2) Doba a místo plnění veřejné zakázky:

a) místo plnění:             ul.Pelhřimovská v Humpolci
b) doba plnění:             zahájení            –          10.5.2004


dokončení        –          dle nabídky uchazeče


3) Způsob hodnocení nabídek:

a) nejvýše přípustná nabídková cena vč.DPH              40 %
b) doba plnění díla ( uvedeno v kalendářních dnech)    30 %
c) záruka na dílo ( uvedena v měsících)                                    30 %

Zadavatel dále rozhodl,že nabídka která vyhovuje nejlépe obdrží  10 bodů,která vyhovuje dobře  7 bodů, která vyhovuje  5 bodů,která vyhovuje méně  3 body a která nevyhovuje 1 bod


4) Zadávací dokumentace:

Všechny potřebné informace o zakázce s možností prohlídky místa plnění je možno získat na tel. čísle 565 518 194 nebo osobně na odboru místního hospodářství u p.Vaňkáta.Na této adrese je možno vyzvednout zadávací dokumentaci.


Uchazeč může do sedmi dnů od převzetí zadávací dokumentace učinit dotaz k úplnosti,přesnosti zadávací dokumentace.V opačném případě se dokumentace považuje za dostatečnou k vypracování nabídky.


5) Požadavky na zpracování nabídkové ceny:


Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná včetně DPH. Nabídková cena bude rozpracována dle položek zadávací dokumentace.Nabídková cena bude členěna na – nabídková cena bez DPH, DPH,cena celkem včetně DPH.


Součástí nabídky bude též návrh smlouvy o dílo.


Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění smlouvy a vyjadřovat se k uzavírání smluv vybraného uchazeče s jednotlivými subdodavateli.


Platební podmínky : Zadavatel poskytne na plnění díla zálohu ve výši 10% ročního objemu prací.Tato záloha bude zúčtována v první faktuře.


Na akci bude prováděna měsíční fakturace dle skutečně provedených prací do výše 90% celkové ceny díla.Zbylých 10% bude uhrazeno po kolaudaci stavby.


6) Požadavky na kvalifikaci:

Uchazeč o tuto zakázku předloží kopii dokladu opravňující k podnikání v daném oboru.


7) Podávání nabídek:


Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a opatřených na uzavření razítkem,případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.Nabídky se podávají na adresu zadavatele.


8) Soutěžní lhůta,místo,datum a hodina otevírání obálek s nabídkami :

Začátek soutěžní lhůty:             den rozeslání výzvy
Konec soutěžní lhůty:                           15.3.2004 v 9.00 hod.
Otevírání obálek:                                 15.3.2004 v 9.00 hod.
Zadávací lhůta:                         30 kalendářních dnů
Místo otevírání obálek:             kancelář ing.Křišťana, č.dveří  105


9) Další podmínky soutěže :

1) Ze soutěže budou vyloučeny nabídky,které byly doručeny po uplynutí soutěžní lhůty a nabídky,které nesplní podmínky soutěže.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit soutěž kdykoliv v jejím průběhu.
3) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
4) Zadavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem o veřejnou zakázku.
5) Ve Smlouvě o dílo,která je nedílnou součástí nabídky uvede uchazeč povinně tento odstavec: 


 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v nabídce zaplatí smluvní pokutu ve výši  3 000 Kč za každý den prodlení a to za prvních 10 kalendářních dnů po uplynutí termínu předání díla.Za každý další započatý kalendářní den bude účtována smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.


10) Ostatní údaje :

Toto je nepovinná část nabídky,kterou mohou uchazeči využít pro uvedení dalších materiálů,jako např.referenční listy,dopisy,oceněné stavby,obrazová a propagační dokumentace.Tato část je volná k použití uchazečem.

Ing.Tomáš Křišťan

místostarosta


V Humpolci  1.3.2004


Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

SVINĚ!! SVINĚ!! SVINĚ!!!

Út Bře 9 , 2004
Proč ten nadpis? A proč píšu naštvaný jako nikdy? Právě mi zavolal všímavý soused a já doběhl ke svému autu vyhodit dva kapucíny, co toužili po hudbě …. Čtěte dále:   Humpolecké Velikonoce 2024

You May Like

Témata