Petice proti sterilizační výrobě

Souběžně s články o plánu výstavby sterilizační výroby v našem městě se nám do redakce množily dotazy, kdeže je možno přidat svůj podpis na petici proti této výstavbě. V tomto článku najdete informace, jak se k petici připojit.

Pro petici proti výstavbě průmyslového objektu Firmy EBSTER spol. s r.o. na stavební parcele č.2290, k.ú. Humpolec, ul.Nerudova vznikl petiční výbor, který vede pan Jaroslav Čech z Litochleb. Podle našich informací členové petičního výboru momentálně obcházejí obyvatele Humpolce a sbírají podpisy na petici.


Pro vás čtenáře Humpoláka, ke kterým se snad nikdo nedostavil, máme následující možnost. Přímo u nás, si můžete stáhnout znění petice, pokud kliknete sem. Petice je ve formátu Microsoft Word a má velikost 70 kB. Petici můžete následně vytisknout, přidat svůj podpis, a obejít své známé, příbuzné, kolegy či sousedy a požádat je, aby přidali svůj podpis na váš arch. Petiční archy pak schromažďuje Petiční výbor – pan Čech. Jeho adresu, kde můžete petiční archy předat, najdete na samotné petici. Pan Čech pak všechno seřadí, očísluje a předá na Městský úřad.


DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:


Nikdo se nesmí podepsat na více archů. To jest každý se smí zúčastnit petice jen svým jedním podpisem. A dále, každý účastník, který se petice zúčastní musí mít věk minimálně 18 let. Petiční právo se týká jen platných voličů.


Pro ty z vás, kteří se z nějakého důvodu nemůžete, nebo nehcete petice zúčastnit, ale přesto vám osud města Humpolce a jeho životního prostředí není lhostejný, a rádi by jste se nějak angažovali, přikládáme vzor Protestu prosti výstavbě sterilizační výroby. Stačí do něj jenom doplnit datum, vaše platné jméno a adresu, s podepsat. Protest můžete poté vytisknout a poslat poštou na adresu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300,39622 Humpolec, nebo podat osobně na podatelně městského úřadu v Humpolci.


V nejhorším případě můžete protest poslat na Městský úřad elektronickou poštou na adresu urad@mesto-humpolec.cz.


Žádáme všechny, aby pomohli a buďto se zúčastnili petice, nebo zaslali protest. Čím více nás bude, tím více šancí na úspěch.


A zde je již vzor protestu:

Mgr. Jiří Kučera , starosta


MÚ Humpolec


Horní nám. 300


396 22 Humpolec

Čtěte dále:   Pečení jidášů a povídání o tradicích a tvořivá dílnička pro děti

 


V Humpolci dne …………………


 


Věc : PROTEST


proti výstavbě průmyslového objektu Firmy


EBSTER spol. s r.o.


na stavební parcele č.2290, k.ú. Humpolec,


ul.Nerudova


 


Svým podpisem protestuji, aby MÚ Humpolec povolil sloučené územní a stavební řízení . ve věci výstavby průmyslového objektu na stavební parcele č. 2290,


k.ú. Humpolec, ul. Nerudova firmy EBSTER spol. s r.o.z následujících důvodů :


 


1.      pro  rozpor  a  nedodržení  schváleného  územního plánu ,   Vyhlášky č.8/2002/ZM , o   závazné části územního plánu obce Humpolec, protože navrhovaná průmyslová stavba firmy EBSTER   spol. s r.o. se neslučuje s  „Nerušící výrobou“,  tak jak je deklarována ve výše   zmiňované vyhlášce  a  bude mít dopad na životní prostředí a kvalitu bydlení v přímo souvisejícím „Smíšeném městském území“


2.      pro porušení Stavebního zákona 50/1976 Sb., při zahájení sloučeného územního a  stavebního řízení byl porušen zákon , nejde o jednoduchou stavbu a je nutné zastavit toto řízení a zahájit jednak územní řízení a pak stavební řízení


3.      pro požadavek posouzení technologie na sterilizaci umělohmotných předmětů pro  biomedicíncké jednorázové použití ve stávajícím průmyslovém objektu ve smíšené  zástavbě města Humpolce , podnikatelského záměru firmy EBSTER spol. s r.o. , v původní maximální variantě , která naplňuje dikci zákona 100/2001 Sb. , ve znění zákona 93/2004 Sb. , že záměr tímto podléhá zjišťovacímu řízení o vlivu na životní  prostředí (EIA) – vyjádření České asociace technických plynů , Státního zdravotního ústavu ČR– Národní referenční laboratoř pro desinfekci a sterilizaci , odborný posudek firmy ENVING s.r.o. Brno „ velký zdroj znečištění,látka extrémně výbušná , hořlavá a toxická – již při 0,1 hmot.% ethylenoxidu“


4.      pro rozpor s Živnostenským zákonem 455/1991 Sb. a pro přezkoumání právoplatnosti vydaných stanovisek MÚ Humpolec a dotčených orgánů státní správy , zmocněnci firmy EBSTER spol. s r.o. , která v té době nebyla zapsána do Obchodního rejstříku a tudíž neexistovala


 


Proto žádám, aby MÚ Humpolec a Zastupitelstvo města Humpolec zajistil/lo v tomto smyslu úplnou nápravu a v plné míře zohlednil ve své činosti jednak platné zákony a vyhlášky , tak i námitky a hlasy svých občanů a voličů .


 


Jméno, plná adresa a vlastnoruční podpis. 


Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Ebster-sterilizace

Pá Srp 20 , 2004
STANOVISKO MĚSTA HUMPOLEC ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Stavební úpravy objektu na stavební parc. č. 2290 v k.ú. Humpolec. Čtěte dále:   V Humpolci se rozloučili létem bramborovou dokopnou

You May Like

Témata