Reakce starosty Města Humpolec na výzvu

25

Odpověď starosty města Humpolce Mgr. Jiřího Kučery na otevřený dopis týkající se nespokojenosti obyvatel města z řad odborníků s úpravami Tyršova náměstí.

Vážení signatáři výzvy,


 


pokusím se reagovat na Vaše požadavky a připomínky k úpravám
humpoleckých náměstí. Na Dolním náměstí, tak jako u dalších parků ve městě,
se nejednalo o úpravu tvaru náměstí, ale o obměnu více než 40 let staré zeleně
dle návrhu zahradního architekta. Především šlo o komplexní opravu pomníku
Dr.A.Hrdličky u příležitosti mezinárodního antropologického kongresu a opravu
kamenných prvků, které byly především v místech zakrytých přerostlou a
neupravenou zelení v havarijním stavu. Další úpravou bylo zajištění
bezbariérového přístupu do těchto míst. O pozitivech těchto zásahů však ve Vaší
výzvě není ani zmínka. Dle posouzení zahradního architekta byly mnohé
dřeviny za zenitem své životnosti (hlohy). Nová výsadba je přirozeně nízká. Mě
osobně zde chybí kvetoucí zeleň. Ale to lze napravit. Jediný vodní prvek,
fontánka, zde nemusí být věčně a vzhledem k tomu, že je zde kompletní
technologie lze ho, v případě lepší finanční situace, kdykoli vyměnit.
Návrhy na úpravu Tyršova náměstí probíhají od roku 2008, kdy byla na městský
úřad doručena petice některých občanů z této lokality žádající minimálně
montáž příčného prahu na zpomalení. Na základě toho nechali příslušní
pracovníci zpracovat studii dopravního řešení této lokality. V souladu se
směrnicí MU byla vybrána firma s odbornou způsobilostí, která zpracovala
projekt komplexní úpravy tohoto prostoru, tak, aby vyhovoval bezpečnostním
normám a umožňoval orientaci účastníků silničního provozu v této dopravně
komplikované křižovatce. Řidiči neznalí místních poměrů zde evidentně bloudili
a dle vyjádření pojišťovny zde došlo k několika drobným nehodám. Vzhledem
k nepřehledné dopravní situaci, kterou legislativa neumožňovala řešit jinak, než
komplexní úpravou křižovatky, hrozilo vlastníkovi komunikace (město),
v případě vážnější nehody, hrazení vzniklé škody. Není pravda, že odborné
komise rady nebyly seznámeny s tímto projektem. Stavební komise ji
projednávala 1.3.2010, dle zápisu, bez připomínek. Reakce přišla až po podpisu
smlouvy se zhotovitelem a zahájení stavebních prací, pravděpodobně na podnět
jedince. Povolování stavby probíhalo standardní cestou. Uzemní řízení bylo
řešeno veřejnou vyhláškou a každý mohl požádat, aby se stal účastníkem tohoto
řízení. Dalším krokem bylo schválení financování této stavby zastupitelstvem
města 21.4.2010. Po věcné diskuzi byla výraznou většinou zastupitelů, včetně
předsedů odborných komisí, finanční částka schválena. Zasedání zastupitelstva
jsou veřejná a program je předem znám. Důkazem toho, že se připomínky členů
stavební komise akceptují, je předělání studie úprav veřejného prostranství ulic
Školní, Husova a Žižkova, dle jejich návrhů.

Čtěte dále:   Oznámení o přerušení elektrické energie dne 30.5.2023

Cena vzešlá z veřejné soutěže byla výrazně nižší než cena rozpočtovaná, tak
jako u všech letos realizovaných staveb. Co je příčinou? Snad to, že projektant
sestavil výkaz výměr v cenách roku 2008 a práce prováděné v roce 2010 se


účtují zhruba v cenách roku 2000. Mimo to některé firmy staví v době krize
pouze za náklady s cílem nepropouštět zaměstnance. Město Humpolec, jako
investora může tato skutečnost jenom potěšit a potvrzuje se teorie, že v době
hospodářské krize, pokud jsou k dispozici finanční prostředky, se vyplatí stavět.
Něco k materiálům. Vůbec není pravda, že se celé náměstí zalije asfaltem, jak
uvádějí média dle vyjádření stěžovatelů. Všechny žulové obruby a část
dlažebních kostek se vrací zpátky a naopak v některých částech stavby byly
betonové prvky nahrazeny žulou. Kompletně v žule budou i nové přechodové
ostrůvky. Pouze 6 m široký průjezdní úsek bude v živici. Sníží se tak hlukové a
prachové zatížení území Nové metodiky úprav komunikací (v zahraničí běžně


užívané) toto řešení doporučují a mnohá města v CR jdou touto cestou i v
historických centrech (Jindřichův Hradec). Na základě „výzvy“ jsem 18.8.2010
umožnil třem členům stavební komise, kteří jsou zároveň signatáři výzvy, aby se
zúčastnili kontrolního dne. Z diskuse s projektantem, stavbyvedoucím a zástupci
města vyplynulo, že členové komise nemají výhrady k tvaru upravované
křižovatky, ale vadí jim pouze nahrazení kostek živicí v průjezdním úseku.
Z vyjádření projektanta jednoznačně vyplynulo, že na takovéto křižovatce nelze
z řady důvodů žulové kostky použít a tento povrch by ani neprošel schvalovacím
procesem.


Za dobu svého působení na radnici jsem dospěl k závěru, že jakékoli stavby či
úpravy, kde dochází ke změně stávajícího stavu, vyvolávají u určité skupiny
konzervativních občanů negativní reakce (park LTRN, kostel, ul. Okružní,
Pražská, Kamarytova, Lnářská, Masarykova- Fugnerova atd.). Po ukončení
staveb a jejich užívání někteří uznají, že neměli pravdu. Ze zůstanou tradiční
kverulanti, kteří z principu budou nadávat na všechno, s tím se prostě musíme
smířit Jinak by se nedalo dělat vůbec nic.


Jen přemýšlím, zda načasování a v mnohém zkreslená medializace této kauzy
byly vedeny čistými úmysly.


 


S přáním všeho dobrého
Jiří Kučera, starosta

myska

25 thoughts on “Reakce starosty Města Humpolec na výzvu

 1. K připomínce pana starosty, že stavební komise projednávala projekt 1.3.2010 bez připomínek, se vyjádřil Ing.arch. Zdeněk Závodský následně: „Tehdy bylo řečeno, že nechceme, aby tam byl asfalt. Když jsme se k tématu vrátili na další schůzce komise, která byla zhruba před měsícem, bylo nám řečeno, že by se s tím ještě teoreticky dalo něco dělat, ale že se se stavbou již začalo.“
  Členové humpolecké stavební komise jsou na pochybách, jestli svůj čas strávený schůzováním nepromarňují, a to nejen kvůli Tyršovu náměstí. „V poslední době jsme se dozvěděli, že se závěry komise nepředkládaly radě. Když je vedoucí stavební komise vyloženě nepřinesl na jednání, neřešily se,“ říká dále člen humpolecké stavební komise architekt Zdeněk Závodský.
  (Zdroj: MF Dnes)

  1. Obávám se, že celá stavební komise je tam úplně na h…o
   Řeší nepodstatné a podstatné neřeší, protože je to za ně předem vyřešeno. Blahopřeji naší radě a zastupitelům k létům stráveným na MÚ a věřte, že byly poslední. Po podzimních volbách zazvonil zvonec a našim radním bude konec. Teda pokud mají lidi rozum, dívají se kolem sebe a vidí, co za prasárny se tady děje.

   1. Souhlas s Těma radníma a komisí !!!
    Pro mně je ještě stále záhadou, jak je možné, že areál mateřské školky v Brance byl prodán místnímu podnikateli, který jej velmi necitlivě přestavěl na bytové jednotky. Spolu s prodejem nemovitosti ještě „schlamstnul“ polovinu parku, který do té doby patřil převážně dětem z školky, bylo o něj s láskou k těmto prckům i pečováno.
    Teď se tam setkáte jen s alkáčema ( ostatně jako v většině Humpoleckých parků ). Přitom pokud máte malé dítě a chcete jej umístit do školky, čekají se skoro pořadníky a na jedno volné místo jsou 3 – 5 čekatelů.
    Inu je opravdu potřeba „všímat“ si všímatelného, nebo všimného ???

    1. 1) Pokud mne pamět neklame, mohl bývalou školku koupit kdokoliv, kdo o ni měl zájem a měl odpovídající kapitál. Co se týče přestavby, nebudu ji hodnotit zhlediska estetiky (nelíbí se mi), ale záměru a ten dle mého odpovídá dané lokalitě, ÚPD a byl dobrým podnikatelským záměrem.
     2) Co se týče parku, byl odjakživa v hrozném stavu, což si pamatuji ještě jako dítě školkou povinné. Pokud město nemá na údržbu peníze, raději vidím když je pozemek spravován někým kdo o něj má zájem, než aby hyzdil okolí.
     3) Nechápu jak problém s alkoholismem souvisí s prodejem školky.
     4) Problém školek se řeší celorepublikově, nejen v Humpolci. A nejen v Humpolci se také školek v minulosti zbavovali, protože se prostě nedaly finančně utáhnout. Je to samozřejmě špatné, že není kam umístit dítě, na druhou stranu se s velkou pravděpodobnostní jedná pouze o populační anomálii danou silnými ročníky a do budoucna držet a spravovat podobný majetek bude opět postrádat smysl.

     frrrr

     P.S.: Nejsem dotyčný podnikatel.

     1. Nic proti, ale nevzpomínám si, že bych někde četl, že se jesle prodávají – a navíc za částku určenou na základě znaleckého posudku, se kterým se dá HODNĚ čarovat.

     2. Čáry máry a je z baráku v hodnotě 15 mega domeček za 2 míče. Abraka dabraka, to jsou mi věci 🙂

    2. Vážený anonyme, sice jsem se již v minulosti zařekl, že diskutovat s lidmi, kteří se neumí podepsat nemá velkou cenu, ale jsem nucen učinit výjimku. Důvodem je to, že mne osobně a naši společnost napadáte jakýmsi všimným a je pro vás záhadou, jak je možné, že nám byl prodán areál bývalé školky a ještě jsme dle vašeho vyjádření schlamstli polovinu parku.
     Celý váš příspěvek pak vyznívá v tom duchu, že vlastně my můžeme za to, že je málo místa v humpoleckých školkách. To opravdu není naše věc a hlavně jak jsem si dnes ověřil, tak to není v současné době ani pravda. Umístěny jsou všechny děti, které to potřebují a v celém městě čeká pouze cca 10 dětí, jejichž matky jsou ale na MD, takže to není akutní.
     Protože těch ohlasů podobných vašemu příspěvku se mi již doneslo více, dovolte abych zde popsal a vysvětlil celou situaci tak jak se opravdu odehrála ve skutečnosti.
     To že se zruší provoz v areálu bývalé školky V Brance rozhodlo zastupitelstvo města již někdy v roce 2004 a co já vím, tak důvody byly dva. První byl ten, že si tehdy zastupitelé mysleli, že tři areály školek do budoucna pro město budou stačit a druhý a ten hlavní byla skutečnost, že již někdy v r. 2003 udělala firma JAS Pacov rozpočet na opravu a modernizaci tohoto areálu ve výši cca 12 milionů, což tehdejší zastupitelé odmítli investovat.
     Následně na to, někdy v r. 2004 zastupitelstvo rozhodlo o uzavření této školky k 30.6. 2005. Od té doby byl areál vystěhován a opuštěn a až někdy v únoru 2006 se tehdejší zastupitelé rozhodli celý areál prodat. Tento prodej byl dva měsíce vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách města a mohl se přihlásit kdokoli. Za celou dobu jsme podali písemnou přihlášku pouze my a pak ještě jeden zájemce, ale ten ji podal až po uběhnutí lhůty pro podání na podatelně a jeho nabídka byla také ve výši odhadní ceny.. Myslím, že důvodem byla právě hlavně poměrně vysoká cena odhadu za nemovitost v poměrně špatném stavu a silně podmáčenou zemní vlhkostí. Odhad totiž zněl na necelých 5,7 milionu korun, což opravdu nebyla žádná super cena za dvoupodlažní objekt se sklepem a hlavně se objekt prodával pouze s pozemkem č. 413/1, který končí asi 8 m od budovy. Zbytek zahrady a parku a to je také i váš velký omyl, nebyl nikdy ve vlastnictví města, ale v držení soukromých vlastníků a bývalého podniku Sukno a od roku 1963 tyto pozemky užívalo město v podstatě neoprávněně a bez jakékoli nájemní smlouvy a město na to přišlo až při prodeji areálu a to ještě až po našem upozornění, že nabízejí k areálu i námi již vlastněné pozemky! Tyto pozemky totiž skoupila v devadesátých letech jedna pelhřimovská společnost a my jsme je od nich koupili v r. 2005, kdy se ještě ani nevědělo co s areálem město nakonec udělá. Důvodem této naší investice byla plánovaná výstavba bytového domu na těchto pozemcích u ulice Hálkova tento projekt je od té doby na neurčito zastaven. Jedinou výjimkou byl vklíněný pruh mezi těmito našimi pozemky parcela č. 269/3 , kterou nám město prodalo až následně, neboť ho již v té době nemohlo nijak využívat.
     Váš výraz , že je areál velmi necitlivě přestavěn na bytové jednotky zřejmě pramení z toho, že jste se tam nebyl podívat, protože ti co tam bydlí anebo ti kdož se tam byli podívat ( včetně zaměstnanců bývalé školky ) mají názor opačný to ale není problém pokud budete mít zájem, tak vám areál rádi ukážeme, aby jste si mohl svůj názor eventuelně opravit.
     To, že v parku se občas zdržují lidé konzumující alkohol je pravda, ale za to naše společnost opravdu nemůže a naopak se snažíme je odsud vyhánět, protože tato skutečnost není příjemná ani našim nájemníkům.
     Doufám, že vám toto vysvětlení postačí na to, aby tento opravdu velmi transparentní prodej již nadále pro vás nebyl záhadou, neboť opravdu každý, včetně vás měl možnost po dva měsíce podat nabídku a pokud by bývala byla vyšší než odhad, tak by to tehdejší zastupitelé prodali této nejvyšší nabídce, protože to bylo tehdy jediné kriterium. To, že se nikdo další nenašel zřejmě svědčí o tom, že ta cena opravdu byla dost vysoká a i my jsme se hodně rozmýšleli, jestli má cenu do toho jít. Přiznám, že pokud bychom již v té době nevlastnili ty okolní pozemky, tak bychom na tuto cenu asi také nepřistoupili a čekali bychom na snížení ceny, tak jako někteří další zájemci. Protože ale připojení areálu k těmto pozemkům v centru města bylo zhodnocením jejich ceny, tak jsme do toho nakonec šli.
     Jen pro pořádek připomínám, že v té době jsem ještě nebyl zastupitelem, ani žádným jiným funkcionářem, jak mi také někteří podsouvají.
     Jak vidíte, ne vše musí probíhat nějak nečestně a podobně, tak jak si to myslí část občanů. Pokud vám bude i po mém vysvětlení cokoli nejasné, klidně mi to napište a já vám to rád zodpovím, jen by jste se mohl podepsat, protože i já vám odpovídám pod svým jménem. Pokud budete mít zájem se semnou sejít a celou záležitost ještě osobně probrat a eventuelně se podívat do areálu, můžete mne kontaktovat v sídle naší společnosti.

     S veškerou úctou

     Milan Dočkal

     předseda představenstva společnosti
     SERVIS Partner a.s. vlastníka objektu

     1. Děkuji p. Dočkalovi za klidnou, věcnou a obsáhlou odpověď. Jen kvůli ní nebudu tohle celé vlákno mazat – jinak je zcela mimo pravidla (OT – příspěvek, který nesouvisí s tématem, navíc nese náznak osobního útoku a nepodloženého obvinění ….)

      František, redakce.

     2. Tedy k tématu, pane Dočkale, jaký je Váš osobní názor na probíhající rekonstrukci na Tyršově náměstí, která přímo souvisí s nedalekým areálem bytových domů na Kasalově pile se kterým jste osobně spjat a dále jaký je Váš názor jako zastupitele a kandidáta za ODS ? Považujete celou akci za „vydařenou“ nebo s řešením nesouhlasíte?
      Děkuji
      Michal Marek-Humpolec

     3. Osobní názor p. Dočkala byl, myslím, vyjádřen jeho rozhodnutím při hlasování o stavbě kruháku.

     4. Dobrý den,

      s úpravou křižovatky a zdůrazňuji zde „křižovatky“, neboť na ostatním prostoru náměstí se nic nedělá, jsem s výhradami souhlasil. Nesouhlasil jsem s prodejem kostek a prosazoval jsem výměnu zámkové dlažby v okrajích komunikace za kostku, což se povedlo. Jinak celý problém není tak černobílý a jednoduchý, jak ho vidí ti kdož jsou podepsáni pod peticí i někteří další občané. Ale nemám problém pane Marku i další zájemci, se s vámi sejít v pátek 27.8. v 16 hodin na místě samém, tj. u Sokolvny a celý problém s vámi prodiskutovat a i vám objasnit to co mne a myslím i další kolegy zastupitele vedlo k tomu, podpořit toto řešení.

      s úctou Milan Dočkal

     5. Pane Dočkal,teď jste mě rozesmál,prý se řeší kruháčem jen křižovatka a Tyršovo náměstí zůstává bez zásahu.To nemyslíte vážně viďte.Právě,že kruhovým objezdem je celé,zdůrazňuji celé náměstí zdevastováno a prakticky zmizí.Rád se s vámi o tom pobavím.
      V úctě Josef Z m e k

     6. No, tak to se zúčastním. Třeba nám pan Dočkal objasní nejen devastaci Tyršova náměstí, ale i skupování pozemků, přez které má v budoucnu vést obchvat na Brunku. Je docela podivné, že podobné pozemky skupují hlavně současní členové zastupitelstva.

     7. Vážený anonyme,

      s diskuzí o křižovatce na Tyršově náměstí samozřejmě počítám. Ale informace, že někteří členové zastupitelstva skupují pozemky v trase budoucího obchvatu na Brunku je pro mne zcela nová. Samozřejmě i tom si s vámi rád popovídám a pokud máte nějaké podklady k této skutečnosti, tak je přineste, abychom se mohli bavit konkrétně.

      s úctou Milan Dočkal

 2. Já myslím že je od pana starosty chvályhodné, že si našel čas a na naši „Výzvu“ reagoval. Naše požadavky neztrácejí na platnosti a naléhavosti a během příštího týdne zaujmeme coby signatáři „Výzvy“ k textu pana starosty písemné stanovisko.

  ing. Petr Žáček

  1. Je tragické, že za likvidací Tyršova náměstí stojí pouze petice občanů
   požadující „instalaci příčného prahu“ z důvodu, že někteří občané nedodržují dopravní předpisy a dokonce bezdůvodně používají klaksony.

  2. Je správné, že pan starosta odpověděl na „Výzvu“, kde vysvětlil i důvody takovéhoto řešení přestavby Tyršova náměstí. Jsem rodilý humpolák a nepamatuji se, že by se na jmenovaném náměstí někdy stala nějaká závažná nehoda. Jednalo se většinou pouze o „pomačkané plechy“, což se stává na většině humpoleckých křižovatkách. Pokud je tedy brán jako jeden z hlavních důvodů přestavby křižovatky názor Pojišťovny (několik drobných nehod), pak tedy nás čeká přestavba všech křižovatek v Humpolci, kde se stala nějaká dopravní nehoda. Došlo by tedy k řešení svízelné dopravní situace ulic Nerudova – Kamarytova – Na Kasárnách ( u Billy), Lnářská – Okružní, atd atd. A ještě (a nejen) můj názor na přestavbu ulice Lnářská. Hned první zima ukáže, jak dobrý to byl nápad zúžit vozovku ( odklízení sněhu a pod.).
   Stejně tak by mě zajímalo, jak je možné povolit další dopravní zatížení nákladní dopravou v ulici Lnářská ( nastěhování spedice Schenker do areálu Inter expres). Když se ulevilo Panskému vrchu od nákladní dopravy (byla majitelem objektu vystěhována), bude zatíženo téměř centrum města. Laik se diví, odborník žasne… Jó, všimné je hold všimné.

   1. Pokud mate konkretni dukaz o uplatku, reste to jinak nez pomluvou. Jinak narceni bez dukazu povazuji za ubohe a nedustojne. Shazuje to uroven diskuze.

    1. A kde jste tu četl něco o úplatku? To máte na mysli to všimné? Třeba je to myšleno jako všímání si věcí okolních. Mě to tedy jako pomluva nepřipadá. Autor by teď mohl oponovat tím, že postřelená se vždy ozve, nemyslíte? A třeba by měl pravdu. Franta Šťoura.

 3. Nevím, která jiná města kromě zmiňovaného J.Hradce jdou cestou asfaltu, ale před pár dny jsem projížděla přes Kašperské Hory, kde vloni zahájili revitalizaci náměstí a právě dokončují pokládku dlažby. Na to náměstí člověk hledí opravdu se zalíbením, komplexně to vypadá fakt moc hezky. Stručně řečeno: někde to jde (hluk-nehluk, zatáčky-nezatáčky) a někde zase ne.
  Fotogalerie: http://foto.mapy.cz/157669-Revitalizace-namesti-v-Kasperskych-Horach

  1. Doporučuji si přečíst dnešní zprávu z toho co se ve skutečnosti dělo ve středu – viz „Výzva na Facebooku“.
   Mnohé všichni lépe pochopíte.

 4. Píšete jen prázdné fráze, pane starosto. Rozhodně 95 % stávajících zastupitelů nebudu v nadcházejících komunálních volbách volit a Vy budete mezi nimi. Už dost bylo Vašeho politikaření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Takové malé zamyšlení

Po Srp 23 , 2010
„Medializace problému týkajícího se výstavby kruhového objezdu na Tyršově náměstí přispěla ke značné politizaci celé věci,“ píše Pelhřimovský deník dne 20. srpna. „Anonymní komentáře na serveru Humpolak.cz i ty neanonymní na Facebooku sklouzávají od debaty ke stavbě k defenestračním tendencím,“ pokračuje autor Jan Cihlář ve svém článku. Osobně se mi […]

You May Like

Témata