Rozvoj města v letech 2011-2014: malé ohlédnutí

Přestože má město před sebou ještě mnoho úkolů, podařilo se v uplynulém období pro zlepšení podmínek pro občany města a jeho místních částí mnohé vykonat.

2011
Mezi nejvýznamnější počiny patří vybudování moderního veřejného prostranství u Fabrika hotelu nákladem 9,4 mil.Kč ( včetně opravy vodovodu a kanalizace ve výši 1,2 mil.).
V tomto roce také začíná „nová éra“ při budování veřejného osvětlení v Humpolci použitím moderní LED technologie. Bylo to v ulicích Krátká, Arbesova a Raisova, kde poprvé město použilo speciální LEDková světla f. Indal o příkonu pouhých 18W. Výrobce dospěl ve vývoji tak daleko, že garantuje minimální životnost 100 tisíc hodin provozu a dává proto na světla plnou záruku po dobu deseti roků a na dalších deset roků záruku s částečnou spoluúčastí města. Pro úplnost je dobře dodat, že asi o půl roku dříve byla LED technologie použita v ulici Palackého, ale zde se jednalo o svítidla klasická, osazená místo běžné výbojky LEDkovým modulem. Takové světlo nemůže ovšem dosáhnout srovnatelných parametrů se speciálním hliníkovým svítidlem.
Na objednávku města zpracoval p. Doc. Pavlíček z VUT Brno „Dopravní studii centra města“, která byla dále využívána při projektování komunikací ve městě.
Protože se připravovala regenerace našeho největšího sídliště Na Rybníčku, podalo město žádost o dotaci (mohla dosáhnout až 4 mil.Kč ) na tuto rozpočtově velmi nákladnou akci, ale bohužel více bodů dostávaly při hodnocení lokality se složitějšími sociálními podmínkami a my jsme na dotaci nedosáhli.
Velmi významný krok byl učiněn při opravách překopů a výtluků na komunikacích vyzkoušením nové INFRA technologie. Protože se kvalita a ekonomičnost této metody potvrdila, byla v dalších letech masivně využívána, čímž se podařilo kvalitně opravit velkou část městských komunikací a to s výrazně nižšími náklady ve srovnání s frézováním a následným kladením nového asfaltového povrchu.
V roce 2011 byly vybudovány nové komunikace a chodníky v ulicích Svatopluka Čecha, Poděbradova a Palackého, chodníky v ulicích Sluníčkova,Panský Vrch a Vosmíkova, nové asfaltové povrchy ulic Krátká, Arbesova a Raisova. Město pokračovalo v zateplování bytových domů, rekonstrukci výtahů, výměnách oken, opravách střech a další údržbě svého majetku. V Základní umělecké škole byla dokončena půdní vestavba. Provedena byla digitalizace městského kina, dokončeno bylo zateplení sportovní haly v Hradské ulici a postaveny nové kabiny na zimním stadionu.
V oblasti péče o zeleň byla provedena parková úprava nad tenisovými kurty ve sportovním areálu Okružní a vybudován nový park v ulici 5. Května v místě bývalé nemocniční zahrady.
V místních částech pokračovaly velké opravy komunikací – v tomto roce to bylo v obcích Hněvkovice, Krasoňov a Plačkov (celkem ve výši cca 2 mil. Kč.)
2012
Nejvýznamnější akcí bylo zahájení Regenerace sídliště Stromovka první etapou, která pokrývala území severně a západně od ulice Na Rybníčku. V této etapě se také vybudovala dešťová kanalizace od prostoru řadových garáží po Penny market. Náklad na tuto etapu přesáhl 9,4 milionů Kč.
V tomto roce se pokračovalo v ulicích Krátká, Arbesova a Raisova zhotovením chodníků a veřejného osvětlení. Infra metodou bylo opraveno několik ulic – např. Hrdličkova, Panský vrch, Lipnická, U Nemocnice, Jiřická a U Kaštanu. Dále byla dokončena příjezdová komunikace na závodišti Zlaté podkovy, bohužel Česká zemědělská univerzita upustila od záměru vybudování jezdecké haly. Nový asfaltový povrch a též nový chodník dostala poslední část ulice Arbesova a začala rekonstrukce části Dvorské až do Humpoleckého Dvora též včetně chodníku. Zlepšit parkovací kapacitu a vzhled samého centra města pomohla rekonstrukce ulice Příčná, jejímž zjednosměrněním se značně navýšil počet míst pro parkování v blízkosti úřadů a provedení povrchu vozovky z žulové dlažby sjednotilo vzhled centra města. Významnější rozsah měla ještě oprava chodníku a veřejného osvětlení v ulici Družstevní .
Dokončeno bylo lanové centrum Pavouk, provedena byla regenerace stromořadí V Cípku a výsadba nové aleje v této lokalitě.
V místních částech byly nákladem 2,9 mil. Kč opraveny významné úseky silnic v obcích Kletečná, Petrovice a Světlice.
2013
Druhou etapou pokračovala regenerace sídliště Stromovka, tentokrát směrem na jih a východ od ulice Na Rybníčku. Hodnota díla dosáhla 9,2 mil. Kč. s tím, že se neprováděla úprava nároží ulic Lužická a Kamarytova vzhledem k plánované výstavbě kruhové křižovatky. Vysoké náklady znamenalo nadčasové řešení dešťové kanalizace od Kamarytovy ulice přes celé sídliště. Náklad 5,5 mil. Kč ale umožní i v budoucnu odvádět výrazně větší množství dešťových vod do Pstružného potoka.
Další významnou akcí tohoto roku bylo zahájení výstavby ZTV ( základní technické vybavení ) pro 11 rodinných domů v lokalitě Podhrad a v oblasti rozvoje sportu pak zahájení výstavby tenisové haly.
Mezi větší akce patří dále stavba nového chodníku a veřejného osvětlení od kruhového objezdu k CTParku včetně vybudování bezpečného přechodu přes dálniční přivaděč. Cena tohoto díla byla přes 4,5 mil. Kč. Na tuto investici se podařilo získat dar od CTP ve výši 0,5 mil. Kč. Provedeno bylo zateplení a oprava střechy kina nákladem 5,8 mil.Kč ( z toho dotace ve výši téměř 1,5 mil. Kč.).
V místních částech byla největší investicí ve výši 1,8 mil. Kč. výstavba nového chodníku v Krasoňově včetně jeho osvětlení.
Významný pokrok ve sběru BIO odpadu se podařilo učinit získáním dotace na svozové vozidlo a nákup velkoobjemových kontejnerů a hnědých kontejnerů o objemu 1100 litrů.
2014
Třetí etapa regenerace sídliště Stromovka uzavřela celý projekt. Byly položeny nové asfaltové povrchy v ulicích, na parkovišti i mezi řadovými garážemi, opraven byl chodník u mateřské školky a tečku udělalo ozelenění celého sídliště. Celkové náklady se vyšplhaly za všechny etapy ke 40ti milionům Kč.
Za nejúspěšnější akci tohoto roku lze označit výstavbu nového dvoutřídního pavilonu mateřské školky Na Rybníčku, který byl nákladem 12,2 mil. Kč vystavěn během rekordních čtyř měsíců. Tím město získalo 56 nových míst a mohlo uspokojit všechny žadatele.
Finančně nejnáročnější ( náklad přes 18 mil. Kč. ) byla rekonstrukce ulice Žižkova. Toto rozsáhlé území volalo po úpravách již delší dobu a jistě se stane důstojnou spojnicí Horního náměstí s živým Havlíčkovým náměstím.
Celkové náklady na ZTV v Podhradu se provedením druhé etapy vyšplhaly na cca 12,2 mil. Kč. Zdržení stavby a zvýšení nákladů proti původnímu záměru způsobila zejména nutnost sanace málo únosného podloží a také prozíravé prodloužení dešťové kanalizace až k Dukelské ulici.
Podařilo se také dokončit výstavbu tenisové haly ( náklad na stavbu činí přes 17,5 mil. Kč. ). V dalším období bude ještě nutné provést venkovní úpravy a opravit příjezdovou komunikaci. Takovéto úpravy se letos konečně dočkal zimní stadion.
Významným počinem pro zatraktivnění hradu Orlík je stavba rozhledny na jeho věži.
Z dalších významných akcí stojí za zmínku rekonstrukce veřejného osvětlení při ulici Okružní, kde náklad cca 3 mil. Kč. na moderní LED světla bude v budoucnu generovat významné úspory ve spotřebě elektrické energie. Na hřbitově byl vybudován první úsek nové cesty z tzv. raženého betonu a osvětlen novými světly. V dětském zdravotním středisku byl zrekonstruován výtah. Opraven byl chodník v ulici Hálkova a V Cípku, komunikace a chodník v ulici Holečkova včetně veřejného osvětlení, oprava komunikace Pod Dálnicí a nový chodník v ulici Mánesova a U Kaštanu. Opět byla řada komunikací opravena INFRA metodou.
Nový chodník byl vybudován v obci Hněvkovice a současně s ním i nové veřejné osvětlení. Cena díla přesáhla 2,1 mil. Kč.
Přestože má město před sebou ještě mnoho úkolů, podařilo se v uplynulém období pro zlepšení podmínek pro občany města a jeho místních částí mnohé vykonat.
Za Město Humpolec, Ing. Květoslav Namyslo, místostarosta

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Ekonomická analýza hospodaření města za rok 2013

Čt Říj 2 , 2014
Město Humpolec využilo nabídku firmy CRIF – Czech Credit Bureau a.s. a nechalo si zpracovat ekonomickou analýzu hospodaření za rok 2013 formou iRatingu.

Témata