Stanovisko Signatářů výzvy k textu starosty města Humpolce

18

V článku naleznete stanovisko, které dnes v dopoledních hodinách obdržel v písemné formě starosta města Humpolce Mgr. Jiří Kučera, od signatářů výzvy ohledně stavebních úprav Tyršova náměstí.

Původní výzvu naleznete zde.
Reakci starosty města Humplec pak zde.

STANOVISKO SIGNATÁŘŮ „VÝZVY“

Vážený pane starosto,

dnes uplynuly dva týdny ode dne, kdy jsme Vám předložili naši výzvu. Patří Vám dík, že jste se pokusil na ni reagovat. Ocenili bychom, pokud by forma a obsah Vaší odpovědi byly více věcné.

V otázce úpravy parku na Dolním náměstí se jistě shodneme ve faktu, že změny, které se laické i odborné veřejnosti nelíbí, lze postupně alespoň částečným způsobem napravit.

Se zájmem jsme si prohlédli zveřejněný dokument, na základě kterého došlo k zásadní změně Tyršova náměstí. Z textu jasně vyplývá, že se nejedná o petici, jak mylně uvádíte, pouze o žádost k umístění zpomalovacích prvků. Podepsaní občané žádají o umístění bezpečnostních prvků mezi halu TJ Jiskra a halu ČZA, a to z důvodů problémů na křižovatce ulic Masarykova a Libická. Problém byl tedy řádově o desítky metrů výše nad Tyršovým náměstím. Místostarosta ing. Křišťan tisku dále uvedl, že o řešení žádaly i školy. Jejich žádosti ale zveřejněny nebyly, Dětský domov jistě nelze chápat jako školní zařízení. K žádosti občanů se nepřipojil ani jeden z obyvatelů panelových domů. Jediná zmínka o problému s hlučností je pak v žádosti občanů zmíněna v souvislosti s bezdůvodným používáním klaksonu.

Zaregistrovali jsme, že během prvního kvartálu 2009 byl zadán úkol příslušným útvarům MěÚ prověřit dopravní značení a technické zabezpečení komunikací ulice U Sokolovny s návazností na Tyršovo náměstí. Kdosi potom následně rozhodl o tom, že bude dopravně řešena i celá lokalita Tyršova náměstí. Pokud tomu bylo na žádosti pojišťovny a škol, nemělo by nic bránit tomu jejich požadavky zveřejnit. Toto jste v reakci na naši Výzvu neučinili. Z průvodní zprávy PD vyplývá, že studie dopravního řešení byla zadána firmě DMC Havlíčkův Brod. Ta vyhotovila variantně několik řešení. Někdo poté rozhodl o tom, že z připravených variant je nejvhodnější řešení kruhový objezd. Toto bylo učiněno bez posouzení návrhů architektem, bez informování Stavební komise, bez architektonické soutěže na řešení úprav náměstí. Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení byl následně vyhotoven v listopadu 2009. Jak sám pane starosto uvádíte, Stavební komise byla s projektem seznámena až 1.3.2010, a to již jako s jedinou možnou variantou řešení, na které nelze nic měnit. Přesto její členové požadovali alespoň náhradu živičných povrchů žulovými kostkami. Finanční výbor se pak k této věci vyjadřoval v době, kdy už o celé akci bylo zcela evidentně rozhodnuto. Jeho vyjádření bylo zamítavé a v zápise ze 14.4.2010 doporučil oddálení rozhodnutí o výstavbě. Finanční výbor rovněž upozornil na zásadní snížení počtu parkovacích míst v lokalitě.

Ohledně ceny díla jsme Vás vyzývali k tomu, abyste podpořil snahy Finančního výboru o řádné a věrohodné vysvětlení, jakými úpravami díla bylo dosaženo tak zásadní úspory mezi předpokládanou a realizační cenou. Vaše odpověď, kterou jsme na toto téma nevyžadovali, používá chybně základní pojmy (výkaz výměr se v čase neliší, protože udává pouze popis a množství prací; práce se neúčtují, nýbrž fakturují). Pokud by platilo Vaše tvrzení, že firma „staví v době krize pouze za náklady“, musela by logicky v době mimo krizi dosahovat neúměrného zisku. Ten by sice nebyl 60%, což činí rozdíl předpokládané a realizační ceny, ale i s přihlédnutím k jiné výši cen materiálových vstupů by procentuální vyjádření zisku bylo zjevně nereálné. Tak velký rozdíl ceny naznačuje změnu rozsahu nebo kvality řešení, případně cenu výrazně pod náklady. Všechny pochyby by rozptýlilo, kdyby Finanční výbor měl možnost porovnat položkové rozpočty projektanta a zhotovitele. To mu však dosud nebylo umožněno.

Čtěte dále:   Špatné počasí nevadilo. Po rybích dobrotách se v Humpolci zaprášilo

Ve své odpovědi říkáte, že média uvádějí nesprávné informace ohledně používaných materiálů. Média mají k dispozici pouze to, co jste zveřejnili a tím je projektová dokumentace zhotovená firmou Miko Havlíčkův Brod. Aby média mohla objektivně informovat, musí mít k dispozici přesná data. Seriozní by bylo, kdyby jste zveřejnili, jak velká plocha žulové dlažby zmizí a jak velká plocha bude znovu zadlážděna, případně jak velkou plochu tvoří nový živičný povrch. Všechny tyto údaje musí být obsaženy ve výkazu výměr této akce, který máte k dispozici.

Události ze středy 18. 8. 2010, kdy na základě Vašeho vstřícného kroku byla umožněna třem členům Stavební komise návštěva kontrolního dne probíhající stavby kruhové objezdu, jste veřejnosti tlumočil natolik ve zkratce a jednostranně, že pozvaní signatáři naší Výzvy museli zaujmout své písemné stanovisko. Bylo chybou, že ze schůzky nebyl pořízen řádný písemný zápis akceptovatelný oběma stranami.

Připomněl jste vzor města Jindřichův Hradec jako příklad podobných změn komunikací v centru města. Myslíme si, že mnohem blíže to máme do Havlíčkova Brodu, kde právě nyní jdou opačnou cestou a dopravně velmi rušné centrum dláždí žulou. Navíc jejich počínání podporuje ze svých finančních zdrojů Evropská unie. Jistě to nečiní bez souladu s obecně platnými normami a hygienickými předpisy, které byly verbálně označovány jako překážka zachování žulových povrchů Tyršova náměstí. Zachování dlažeb ostatně v projektové dokumentaci navrhuje zvážit i autor projektu, když na straně 4 průvodní zprávy píše doslova: „ponechání žulových povrchů by svým osobitým rázem podpořilo architektonickou hodnotu náměstíčka“.

Vážený pane starosto, jsme si vědomi, že nejste sám, kdo o úpravách náměstí rozhodl. Oceňujeme, že Vy jako jediný jste schopen obhajovat své názory na veřejnosti. Víme, že jste v mnohém odkázán na zprostředkované informace, které však nemusí být vždy správné. Stejně jako nemusely být správně formulované informace předkládané ke schvalování odborným komisím a výborům. To alespoň naznačují názory některých jejich členů, z nichž mnozí se cítí uvedeni v omyl.

V naší výzvě jsme Vás, pane starosto požádali, aby byla veřejnost informována o záměrech Města Humpolec na úpravy dalších ulic. Nestalo se tak. Bohužel to jen nadále posiluje nejrůznější fámy a spekulace, i oprávněné obavy. Právě z těchto důvodů naše výzva neztratila nic ze své naléhavosti. Začněme veřejný prostor řešit standardním způsobem, tedy za účasti architektů a pod dohledem veřejnosti!

V Humpolci dne 26. srpna 2010 s úctou a přáním hezkého dne

Signatáři „Výzvy starostovi města Humpolce“

Axl

18 thoughts on “Stanovisko Signatářů výzvy k textu starosty města Humpolce

 1. Zatím tedy nikde nepadlo, kolik toho bude vydlážděno a kolik vyasfaltováno. Doufejme tedy, že vozovky budou pokryty kvalitním asfaltem a parkovací plochy a pěší zóny pěknou žulovou dlažbou. Na své si tak přijdou jak estéti tak motoristé.

 2. Perfektně a věcně napsané stanovisko.
  Nehodlám se pouštět do debat, proč je vždy a stále vybírána firma MIKO z Havlíčkova Brodu, raději bych se rád připojil k žádostem signatářů a požádal tímto pana starostu a jeho náměstky, aby transparentním způsoběm a hlavně včas informovali veřejnost o chystaných projektech, ke kterým bychom se mnohli vyjádřit. Dále plně souhlasím s politováním, že celá devastace Tyršova náměstí probíhá bez jakéhokoli výběrového řízení natož pak na základě architektonického zpracování.
  V Havlíčkově Brodě byla veřejně vypsána soutěž, do které se mohli přihlásit architekti s svým řešením ( mám pocit, že se účastnil i Ing. Rýzner ), která následně posuzovali občané, odborná komise a Stavební komise. Výsledek je takový, že byla a je použita žulová dlažba a náměstí bude ponecháno tak, aby neslo i do budoucna jistou historickou hodnotu.
  Naše Tyršovo náměstí bude s největší pravděpodobností přeměněno na nevzhledný kruhový objezd, kterých je v celé Evropě tisíce. Mně ale skutečně uniká, důvod, proč radnice o celém kroku rozhodla s takovým úprkem, naprosto netransparentně a nelogicky ? Proboha pánové radní, což jste již opravdu ztratili veškeré své svědomí a soudnoast a skutečně si myslíte, že nám občanům je jedno, jak je s veřejnými prostředky nakládáno? Vždyť je to do očí bijící a učebnicový přiklad netransparentního chování, které pouze zakládá na pochybách, zda je celá tato akce a mnoho dalších skutečně vedená čistým způsobem ??!!
  Více než rád bych však tuto diskuzi vedl dávno před započetím celé stavby. K tomuto jste však nedali nikomu prostor a jen jste tím rozdmýchali dohady o tom, jak že to vlastně celé bylo a jak to celé je.
  S pozdravem Michal Marek

 3. Mluvíte tu neustále o Tyršově náměstí, ale kdo navrhl to zúžení Lnářské ulice s tak širokými ostrůvky, to už se asi nedozvíme nikdy. Co vy na toto zúžení páni stavitelé?

  Za největší omyl považuji ten ostrov hlíny ve směru od býv.Sukna,dříve si odbočující auta mohla najet až k pravé straně a odbočit ve směru k ICOMU a dnes bude kolona až k Interexpresu.
  Už za tento schválený projekt oprav v Lnářské je třeba všechny stávající zastupitele vypráskat po volbách z radnice. A bez debat.
  Starý selský rozum prostě chybí.

  1. Vážení, včera byla možnost získat informace o výše uvedených stavebních úpravách od pana Dočkala, který se sám k tomuto nabídl, což bylo zveřejněno na Humpoláku. Setkání s ním proběhlo včera v 16 hod na Tyršově náměstí a musím zde uvést, že se ho zúčastnil pouze p. Zmek a já. I když podáním informací od p.Dočkala jsem nebyl uspokojen ani já, ani p. Zmek, byla tu alespoň snaha o diskuzi ze strany zastupitele. Dost mi vadilo, že spousta zde diskutujících a kritizujících se na toto setkání nedostavila a nepřednesla své návrhy přímo na místě. Ať již tedy zmíněné setkání proběhlo jakkoliv, p. Dočkalovi za toto děkuji. Styrlitz.

   1. Ačkoliv si pana Dočkala vážím jako jednoho z mále zastupitelů, kteří se nebojí prezentovat své názory veřejně, má zájem se s lidmi setkávat osobně a dokonce je ochoten poskytovat informace nad rámec svých povinností, osobně si myslím, že jednání a celková komunikace týkající se výzvy mají vypadat jinak a také mají být vedeny jinou osobou. Z tohoto důvodu si také myslím, že nabídka p. Dočkala nemohla být většinou signatářů akceptována.

    frrrr

    1. Jak to tady tak čtu, docela by mne zajímalo kolika občanům Humpy úprava Tyršáku vadí, kolika je jim lhostejná a kolik jich to uvítá.
     Je to jen teoretická otázka, protože stejně každý dávno ví jak to celé dopadne a čas ukáže zda je třeba se k tomu vracet….

 4. Osobně mi přijde,že hlavním důvodem tohoto „humbuku“jsou blížící se komunálky a že se tímto způsobem snaží několik osob včetně pana Dočkala zviditelnit..

  1. Velké stavební akce v čase, kdy se blíží volby ? Oficielní ukončení stavby kruháče 19. září !!

  2. Ale jistě drahý anonyme 🙂

   Tento „důvod“ je uváděn od samého počátku. Autoři se domnívají, že lidé v Humpolci jsou hloupí.

   Humpoláci ale hloupí nejsou! Brzo vás o tom přesvědčí 😉

     1. Opět to zvláštní jméno „Anonym“.
      Jenom pořád nějak nechápu, proč sem pletete volby a kdo za koho kandiduje……….Tady jde přeco o úplně jinou věc.
      A lehat pod kola si taky nepůjdem, i když by se to mohlo líbit…….
      Zdraví kverulant a signatář Miro Novák

     2. Už kvůli tomu, že bychom se špatně dostavali ze vzorku :)))

      frrrr

     3. Tak už jsem to pochopil.
      Proč se do těchto diskusí pletou volby a kdo za koho………..
      Stačí se podívat do archivu článků červenec, srpen 2010 a jejich návštěvnost a je jasno……………
      A mě osobně těší takto velký zájem lidí a hlavně těch, kterým není lhostejný vzhled Humpolce.
      A jenom připomínám agitátorům „založte si vlastní článek“
      Miro.

     4. Uvídíme až to dodělaji. Třeba se na to bude dát koukat a třeba jsme se čílili zbytečně.
      Dežo

     5. S p. Žáčkem souhlasím. Nespojoval bych jeho aktivity s výzvou pro starostu s nějakým předvolebním lobby. Prostě mu není lhostejné, že se v Humpolci provádějí nejenom stavební úpravy a práce čistě v režii zastupitelstva a to prosím bez jakékoli spolupráce s občany a architekty. Na základě nesmyslných studií, výběrových řízení s předem jasným vítězem a podobne.
      Dále bych Vás opravdu rád požádal, aby jste se buď pod své příspěvky podepisovali, nebo si je nechali tam, kam nepodepsané příspěvky patří.
      S pozdravem Michal Marek – občan ( nikoli kandidát 🙂 )

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Hradozámecká noc vypukne v zatopené Zahrádce v sobotu

Út Srp 31 , 2010
Do zaniklého městyse Zahrádka u Humpolce zvou všechny zájemce lidé z telčského pracoviště Národního památkového ústavu a občanské sdružení Přátelé Zahrádky. V tamním kostele svatého Víta se v sobotu 4.9. uskuteční Hradozámecká noc, která nabízí pestrý program pro každého. Čtěte dále:   Běh kolem Orlíku 27.5.2023

You May Like

Témata