Stavební aktivity na hradě v roce 2003

shrnuje pro čtenáře za Castrum o.p.s. pan František Kocman.

V průběhu roku 2003 probíhalo schvalování studie a realizačního projektu pro zastřešení obdélné bašty na dolním hradě. Projekční práce byly zadány ing.arch.Z.Závodskému z Humpolce. Projekt je výsledkem hledání kompromisu mezi zástupci Národního památkového ústavu a projektantem, jde o řešení objektu vestavbou s viditelným rozlišením původních konstrukcí od nových.
Vlastní stavební aktivity byly směřovány na dokončení opravy SV rohu renesančního paláce a přípravy projektu výstavby nájezdní rampy do brány horního hradu a na dokončení prací pro opravy a zajištění objektu bašty na zastřešení. Stavební práce na opravě SV rohu renesančního paláce probíhaly v letních měsících roku, práce prováděla fa První humpolecká stavební s.r.o.. Ke konci sezóny dále byla zajištěna a doplněna koruna západní zdi obdélné bašty.
V rámci příprav již zmíněných projektů byl prováděn na sklonku sezóny záchranný archeologický výzkum financovaný z prostředků Města Humpolec, a z nemalé části dotovaný vlastními organizacemi provádějícími archeologické práce – Archeologickým ústavem AV ČR a OVM OH Rychnov nad Kněžnou v důsledku nedořešení organizačních a kompetenčních změn v poskytování stáních dotací na tyto práce. Archeologický výzkum proběhl před bránou do horního hradu a dále pokračoval v okolí obdélné bašty – uvnitř a na odhalení části objektu nalezeného jako pokračování objektu nádvorního před baštou ve směru jižním.
Práce před bránou byly zaměřeny na zjištění případných pozůstatků mostních konstrukcí historických před vlastním provedením nového nájezdu. Byly zde odhaleny dvě na jíl skládané souběžné zdi, vybíhající proti vstupu do brány kolmo, souběžně s východní hradbou. Zeď blíže hradby se postupně k této přimyká a od západky padacího mostu je vzdálená, s konstrukcí mostu zřejmě nesouvisí. Obě zdi dle udání Mgr.Dragouna jsou stavěné na zasypaném příkopu v době kdy pevnostní ohrazení horního hradu vůči dolnímu hradu ztratilo význam. V místě možného podpěrného pilíře pro dopad mostku byla nalezena zatím blíže nedefinovaná maltová plocha u níž zeď vzdálenější od ohradní zdi končila. Její počátek byl těsně u bočnice vpadliny padacího mostku. S ohledem na finanční problémy při zajišťování archeologického výzkumu musely práce zde býti ukončeny. Zůstává tak zatím nezodpovězená otázka zda byla jedna ze zdí umístěná více do nádvoří od ohradní zdi plentou k zamezení přístupu k padacímu mostku z boku když příkop již byl zasypán, maltové lože pozůstatkem kamenného pilíře vyzděného na zasypaný příkop, a zídky souběžné s ohradní zdí plentou pochozí komunikace podél hradby pro zajištění její ochrany, či je uvedené pozůstatkem konstrukce jiné, presentované archeologickými pracovníky. Tyto skutečnosti snad objasní až bedlivější plošný výzkum této partie hradu s průzkumem zasypaného příkopu. Při výzkumu byly nalezeny zbytky keramiky, kovových předmětů a skleněného okenního terčíku.
Při archeologickém výzkumu části přízemí obdélné bašty v úseku proti vstupu odhalil konstrukci obezdívky (podesty) skalního výchozu, která byla dříve omítnuta, a navazující části pozůstatků kamenné dlažby a šikmo jižně směřující do místnosti svažité spáleništní vrstvy. Práce zde by měly pokračovat v nesledujících letech dle finančních možností. Po dokončení výzkumu v těchto místech bude rozhodnuto o presentaci stavebně historických detailů a způsobu řešení podlahy místnosti. Nalezeny byly četné zlomky kostí a keramika.
Archeologické práce též proběhly na odkryvu části zasypaného vstupu z objektu před baštou ve směru jižním k hornímu hradu, a odkryvu líce zdiva na uvedený vstup navazující. V objektu byla nalezena mohutná humózní vrstva v konkávním tvaru – pod ní ze západní hradby a souběžné zdi nádvorní se nalézaly destrukce zdiva. Západní zeď byla široce destruována do objektu s vysokým podílem cihel. Je pravděpodobné že těchto mohlo být užito jako v případě vstupu z objektu před baštou do tohoto nově objeveného k vyrovnání špalet – v tomto případě mohlo být v západní stěně poblíž bašty druhotně prolomeno okno a obezděno cihlami. Při vnitřním líci nádvorní zdi byly nalezeny kameny vetknuté do zdiva. Bližší interpretaci tohoto detailu však bez dalšího průzkumu není možno učinit (kameny tvoří linii odklánějící se od líce zdiva ve směru k jihu, mohou být dlažbou či pozůstatkem zdiva zatím neznámého účelu). V objektu bylo nalezeno část architektonického článku kříže ostění okna, motyka zatím neurčeného stáří, a drobné zlomky keramiky.
V závěru sezóny byly podniknuty práce na zastřešení objektu obdélné bašty v rámci rozpočtovaných prostředků, práce však přerušila zima.


Poděkování:
Správa hradu děkuje za sponzorskou a finanční pomoc při realizaci prací a aktivit na hradě Sboru dobrovolných hasičů v Humpolci, VODAK Humpolec s.r.o., Pivovaru Bernard, bezejmenným dárcům, dále za pomoc při realizaci kulturních pořadů rodině pana Milana Archalouse, panu Jiřímu Čáslavskému, panu Bohuslavu Šidlákovi a AMK Humpolec za materiální pomoc, jakož i všem dobrovolníkům a učinkujícím. Současně děkujeme manželům Neomytkovým za darování některých starších ročníků časopisu Zálesí.


Autor: F. Kocman

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Hrad Orlík opět otevře brány

Pá Kvě 21 , 2004
Nadchází nová návštěvnická sezóna na hradě Orlík a tak mi dovolte několik informací a shrnutí, píše František Kocman.

You May Like

Témata