Usnesení z 9. schůze Rady města Humpolec

zápis z 9. shůze rady ze dne 4. 6. 2003.

183.


Rada města bere na  vědomí kontrolu plnění usnesení z 8. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č.: 881, 1244, 1282, 1300 a), b), 1346 c), 1456, 1460, 14 b), 36 b), 46 b), 87, 88, 90, 91, 130, 131, 132, 138 b), 146, 160 a), c), 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 a)


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník


 


184.


Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků města Humpolec za rok 2002


 


185.


Rada města


schvaluje roční mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace Zdravotní služby města Humpolec panu MUDr. Václavu Janečkovi  za plnění mimořádných významných úkolů a výsledky hospodaření svěřené organizace v roce 2002 ve výši 41 000,– Kč.


Odpovědnost: Ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV


 


186.


Rada města


schvaluje roční mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace – Léčebna tuberkulózy  a respiračních nemocí Humpolec panu MUDr. Tomáši Drasnarovi za plnění mimořádných významných úkolů a výsledky hospodaření svěřené organizace v roce 2002  ve výši 48 500,–  Kč.


Odpovědnost: Ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV


 


187.


Rada města


schvaluje roční  mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace –  Městské kulturní a informační středisko v Humpolci  paní Marcele Kubíčkové za plnění mimořádných významných úkolů a výsledky hospodaření svěřené organizace v roce 2002 ve výši 8 000,– Kč


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                       Marie Rojková, vedoucí OVV


Termín: výplatní termín za měsíc červen


 


188.


Rada města


schvaluje roční mimořádnou odměnu řediteli  příspěvkové organizace –  Základní škola Humpolec, Hradská 894  panu Mgr. Pavlu Bílkovi za plnění mimořádných významných úkolů a výsledky hospodaření svěřené organizace v roce 2002 ve výši 20 000,– Kč.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: výplatní termín za měsíc červen


 


189.


Rada města


schvaluje roční mimořádnou odměnu řediteli organizace Základní škola Humpolec, Hálkova 591, panu Mgr. Václavu Strnadovi za plnění mimořádných významných úkolů a výsledky hospodaření svěřené organizace v roce 2002 ve výši 20 000,– Kč


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: výplatní termín za měsíc červen


 


 


190.


Rada města


a)      jmenuje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 14, odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a za předpokladu udělení souhlasu se jmenováním vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina dle § 7, písm. h) zákona č. 564/1990 Sb. pana Mgr. Václava Strnada, bytem Senožaty 259 ředitelem Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov s platností od 1. 7. 2003.


b)      panu Mgr. Václavu Strnadovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov stanovuje plat v následujícím členění:


platový tarif: platová třída 9 a příslušný platový stupeň


osobní příplatek ve výši     5 000,– Kč


příplatek za vedení ve výši 7 000,– Kč


c)      ukládá výše jmenovanému vystavit platový výměr.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: od 1. 7. 2003


 


191.


Rada města


a)      jmenuje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a za předpokladu udělení souhlasu se jmenováním vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina dle § 7 písm. h) zákona č. 564/1990 Sb. paní Marcelu Němcovou, bytem Fügnerova 1451, Humpolec ředitelkou Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 s platností od 1. 7. 2003.


b)      paní Marcele Němcové, ředitelce Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 stanovuje plat v následujícím členění:


platový tarif: platové třída 8 a příslušný platový stupeň


osobní příplatek ve výši        5 100,– Kč


příplatek za vedení ve výši   4 320,– Kč


c)      ukládá výše jmenované vystavit platový výměr


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: od 1. 7. 2003


 


192.


Rada města


neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely PK č. 1578/1 o výměře cca 300 m2 v katastrálním území Humpolec


 


193.


Rada města


a)      schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel KN č. 224/9 o výměře 286 m2 a KN č. 224/5 o výměře 379 m2 vše v katastrálním území Humpolec za cenu 300,– Kč za 1 m2 plochy


b)      ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 17. 6.  2003


194.


Rada města schvaluje:


a)      záměr prodeje obecního byt. domu čp. 1325 v ul. Na Rybníčku v Humpolci, a to včetně stavební parcely č. 2353 v k. ú. Humpolec o výměře 324 m2


b)      záměr prodeje obecního byt. domu čp. 1238 v ul. Mírová v Humpolci, a to včetně st. p. č.  2367 v k. ú. Humpolec o výměře 233 m2


c)      záměr prodeje obecního byt. domu  čp. 960 v ul. Nerudova v Humpolci, a to včetně st. p. č.  1120 v k. ú. Humpolec o výměře 324 m2


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín zveřejnění: do 6. 6. 2003


 


195.


Rada města


a)      schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely PK č. 641 o výměře 4118 m2, PK č. 642 o výměře 435 m2 a PK č. 2493 o výměře 170 m2 vše v k. ú. Humpolec


b)      schvaluje záměr výkupu pozemkových parcel PK č. 631/2 o výměře 3 107 m2, PK č. 631/1 o výměře 4 236 m2, PK č. 635/1 o výměře  3 489 m2, PK č. 635/2 o výměře 1 896 m2, PK č. 634 o výměře 205 m2, PK č. 637/1 o výměře 6 377 m2, PK č 638/1 o výměře 3 484 m2, PK č. 638/2 o výměře 3 848 m2, PK č. 639 o výměře 6 039 m2, PK č. 640 o výměře 144 m2, PK č. 643 o výměře 511 m2, PK č. 687 o výměře 11 062 m2 vše v katastrálním území Humpolec


c)      schvaluje v případě realizace výkupu parcel záměr prodeje  pozemků dle písm. b)


d)      ukládá zveřejnit záměr prodeje a výkupu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 17. 6.  2003


 


196.


Rada města


a)      neschvaluje záměr směny části pozemkové parcely KN č. 3/1 o výměře cca 80 m2 (vlastnictví manž. Kadeřávkových) za část pozemkové parcely KN č. 718/1 o výměře cca 90 m2 (vlastnictví města) vše v katastrálním území Lhotka u Humpolce, rozdíl ve výměrách se doplatí v ceně znaleckého posudku

Čtěte dále:   Píšou o Humpolci: Top deset investic Humpolce pro letošní rok. Rozpočet je ve znamení dopravy

b)      schvaluje záměr výkupu části pozemkové parcely KN č. 3/1 o výměře cca 80 m2 v katastrálním území Lhotka u Humpolce v ceně dle znaleckého posudku


c)      ukládá zveřejnit záměr směny nebo výkupu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 17. 6. 2003


 


197.


Rada města


schvaluje uzavřít s firmou Ekonomické služby – BH spol. s.r.o., U Markéty 214, Strakonice bezúplatnou smlouvu o výpůjčce týkající se části pozemkové parcely KN č. 2596 o výměře cca 1 m2 v  katastrálním území Humpolec k provozování otočných hodin s tím, že veškerá práva a povinnosti vypůjčitele lze přenést  na jinou osobu pouze se souhlasem majitele nemovitosti


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 17. 6. 2003


 


198.


Rada města


a)      schvaluje spolupořadatelství Města Humpolec při akci „Jízda Františka Jokla“ v Humpolci, pořádanou dne 16. 8. 2003 Veterán klubem Úsobí a Muzeem historických vozidel Tomáš Jokl


b)      schvaluje pronájem Horního náměstí v Humpolci pro akci „Jízda Františka Jokla“ konanou dne 16. 8. 2003 v Humpolci Veterán klubu Úsobí a Muzeu historických vozidel Tomáš Jokl


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:


 


199.


Rada města


a)      schvaluje záměr pronájmu věci movité – sportovních mobilních kabin v Hněvkovicích nájemci: TJ Sokol Hněvkovice za roční nájemné ve výši 4 000,– Kč


b)      ukládá zveřejnit záměr pronájmu věci movité (kabin) po dobu 15-ti kal. dnů na úřední desce a následně vystavit nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín zveřejnění: do 6. 6. 2003


 


200.


Rada města schvaluje pravidla pro stanovení ceny za užívání veřejného prostranství k trvalému umístění reklamy reklamního zařízení jejichž znění je přílohou zápisu z jednání Rady města.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: platnost od 1. 1. 2004


 


201.


Rada města


a)      schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Výměna střešní krytiny byt. domu čp. 977-978 v ul. Hálkova v Humpolci


b)      stanovuje jako nejvhodnější nabídku uchazeče:


Pavel Pojezný – Bravis


Dolní Město 232


582 33  Dolní Město


a to za cenu nejvýše přípustnou: 442 500,– Kč vč. DPH


      c)   ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení o výběru uchazeče do 10. 6. 2003


              Ostatní do 30. 6. 2003


 


202.


Rada města


a)      schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce kotelny – Dětské zdravotní středisko, Masarykova 885, Humpolec


b)      stanovuje jako nejvhodnější nabídku uchazeče:


SH Topení spol. s r.o.


Kamarytova 161


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 442 580, — Kč vč. DPH


 


      c)   ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení o výběru uchazeče do 10. 6. 2003


              Ostatní do 30. 6. 2003


 


203.


Rada města


neschvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek a ruší soutěž na akci: Světelná signalizace ul. Okružní (u koupaliště)


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení do 10. 6. 2003


 


204.


Rada města


a)      schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Oprava chodníku ul. Hálkova


b)      stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Technické služby Humpolec s.r.o.


Okružní 637


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 372 800,– Kč včetně DPH


      c)   ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 10. 6. 2003


              ostatní do 12. 6. 2003


 


205.


Rada města


a)      schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Předlažba komunikací, chodníků v ulici Hálkova


b)      stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Chládek a Tintěra s.r.o.


5. května 123


580 01  Havlíčkův Brod


a to za cenu nejvýše přípustnou 1 118 985,– Kč včetně DPH


       c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění


       d)  ukládá  předložit  na  zasedání  Zastupitelstva  města  rozpočtovou  změnu  týkající  se


            navýšení finančních   prostředků na zhotovení předlažby komunikací, chodníků v ulici            


            Hálkova ve výši 119 000,– Kč


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 10. 6. 2003


              Ostatní do 30. 6. 2003


 


206.


Rada města


schvaluje plán práce Rady města a Zastupitelstva města Humpolec na II. pololetí roku 2003


 


207.


Rada města


schvaluje program jednání 5. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční


25. 6. 2003


 


 


208.


Rada města


         bere na vědomí podmínky implementace Směrnice Rady EU 91/EHS o čištění městských komunálních odpadních vod obsažené v usnesení vlády ČR č. 1236 z 9. 12. 2002


         bere na vědomí informaci o začlenění aglomerace města (obce) v příloze usnesení vlády ČR č. 1236 z 9. 12. 2003


         schvaluje návrh na zpřesnění a doplnění Seznamu aglomerací předloženým ze strany kraje Vysočina při poradě dne 28. 5. 2003 ve vztahu ke správnímu území města (obce)


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 6. 6. 2003


 


 


209.


Rada města


a)      schvaluje přidělení uvolněného obecního bytu č. 8 o vel. 2+1 v ul.  Masarykova čp. 77 v Humpolci, pí. Miroslavě Faranové, bytem Krasoňov 124, Humpolec


b)      ukládá vystavit nájemní smlouvu na tento byt


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 30. 6. 2003


 


 


210.


Rada města:  1. schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu v Humpolci následovně:

a)      ruší jedno pracovní místo v rámci odboru Živnostenský úřad


b)      zvyšuje o jednoho počet pracovníků Odboru dopravy a silničního hospodářství s posílením registrů řidičů a motorových vozidel  1. ukládá provést příslušná personální a s tím spojená administrativně technická opatření

      řešící zvýšení počtu pracovníků  Odboru dopravy a silničního hospodářství dle odst. 1.


            b)


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                       Ing. Jiří Fiala, tajemník


Termín: s platností od 1. 7. 2003

Mgr. Jiří Kučera
Starosta


Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kolem Vysočinou 16. až 22. srpna 2003

Pá Čvn 20 , 2003
Cyklistický závod Tour de Highlands. 🙂 Čtěte dále:   Sportovní halu a sokolovnu v Humpolci převezme město. Jiskra nemá na opravy

You May Like

Témata