Vyhláška města Humpolec č. 2/03/ZM

O prodeji bytových domů ve vlastnictví Města Humpolec.

Zastupitelstvo města Humpolec se usneslo dne 23. 9. 2003 a vydává na základě § 84 odst. i) a násl. Ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 40/1964 (obč. zákoník) v platném znění, zákona č. 513/1991 (obchodní zákoník) v platném znění a zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto místní, obecně závaznou vyhlášku:


 


Článek I.


Základní ustanovení


 


(1) Vyhláška stanovuje zásady převodu bytových domů ve vlastnictví Města Humpolec do vlastnictví jiných subjektů.


 


Článek II.


Vymezení prodeje bytových domů


 


(1) Odprodat lze pouze tyto byt. domy: čp. 108 a 109 v k.ú. Rozkoš, v k.ú. Humpolec byt. domy: čp. 399, 577, 861, 958, 964, 965, 979, 980, 906.


 


(2) Ostatní byt. domy ve vlastnictví Města Humpolec nejsou určeny k prodeji.


 


(3) Převod je možné uskutečnit na právnickou osobu, nebo na sdružení fyzických osob splňující následující kritéria:


 


a) členy za tímto založené právnické osoby musí být nejméně 70% všech nájemců v byt. domě, který má být prodán,


 


            b) při 100% zájmu nájemců o odkoupení byt. jednotek a po zaplacení celé kupní ceny za byt. dům na účet města, lze byt. jednotky převést přímo jednotlivým nájemcům dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.


 


(4) Převod bytových domů z vlastnictví Města Humpolec do vlastnictví jiných osob je úplatný a bude realizován kupní smlouvou. S převodem vlastnictví k bytovému domu nájemcům, nebo právnické osobě bude uskutečněn také převod zastavěného obecního pozemku bytovým domem, pokud je ve vlastnictví Města Humpolec.


 


(5) Základem pro stanovení kupní ceny z bytový dům je cena zjištěná znaleckým posudkem, platná v době podání žádosti. Znalecký posudek nechá vyhodnotit MěÚ v Humpolci až po splnění podmínek uvedených v odst. 6).


 


(6) Žádost o prodeji domu musí obsahovat:


 

Čtěte dále:   Vysočina přijde o osm finančních úřadů. Co bude za týden, bojí se starostové

– seznam nájemníků byt. domu, kteří chtějí odkoupit byt. dům dle této vyhlášky


s vlastnoručními podpisy stvrzujícími jejich zájem , nebo


– seznam členů právnické osoby


– výpis založené právnické osoby z obchodního rejstříku, nebo registrace Ministerstva vnitra ČR


 


 


(7) Kupní cena bude stanovena takto (cena hrazená kupujícím):


 


         ve výši 40 –ti % ceny byt. domu stanovené znaleckým posudkem (oceněno tzv. nákladovým způsobem)


         v plné výši provedené jednotlivé opravy, rekonstrukce nebo investice přesahující finanční částku (jednotlivě na každou akci) ve výši 60.000,-Kč vč. DPH, dva roky zpětně ode dne podání žádosti.


         V plné výši cena zastavěného pozemku určená znaleckým posudkem, vyhotovení znaleckého posudku vč. Jeho změn a dokladů, vyhotovení kupní smlouvy, vyhotovení geom. plánu, daň z převodu nemovitostí.


 


(8) Kupní cena bude kupujícím v plné výši zaplacena na účet Města Humpolec při podpisu smlouvy. Převod vlastnictví (návrh na vklad do katastru nemovitostí) bude Městem Humpolec proveden nejpozději do 7 kalendářních dnů.


 


Článek III


Ostatní ujednání


 


(1) Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2004


 


(2) Dne 31. 12. 2003 se ruší místní, obecně závazná vyhláška města Humpolec č. 9/01/ZM o prodeji byt. domů v majetku Města Humpolec.


 


(3) V případě neuskutečnění odprodeje byt. domu, z jakéhokoliv důvodu, nese náklady spojené se založením právnické osoby, náklady spojené se zjišťováním kupní ceny apod. kupující strana (žadatel).


 


(4) Zastupitelstvo města Humpolec může ve výjimečných a v odůvodnitelných případech stanovit cenu nemovitostí (kupní cenu) i v jiné výši.


 


(5) V případě, že Město Humpolec čerpalo na převáděný byt. dům půjčku (např. z Fondu rozvoje bydlení) bude jednorázově zbytek z poskytnuté půjčky po zaplacení kupní ceny Městem Humpolec odveden z kupní ceny domu zpět na účet věřitele.


Mgr. Jiří Kučera
Starosta


Ing. Tomáš Křišťan
Místostarosta


 

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Dívka kradla a obchodovala s drogami

Ne Lis 2 , 2003
Nejméně deset tisíc korun ukradla svým rodičům sedmnáctiletá dívka z Humpolce, která navíc prodala dávku pervitinu za čtyři sta korun a opakovaně pervitin darovala, nejméně v jednom případě pak osobě mladší osmnácti let. Rodiče však nedali souhlas k trestnímu stíhání, věc bude odložena. Čtěte dále:   Humpolec vyhlásil soutěž na […]

You May Like

Témata