16. zasedání zastupitelstva, 9. 2. 2005

Zápis usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 9. 2. 2005.

382.

Zastupitelstvo města

a) bere na vědomí zprávu o
kontrole plnění usnesení z 15. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných
usnesení,

b) ukládá sledovat dosud nesplněná
usnesení.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

383.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města v Humpolci ze dne 15. 12. 2004. Vlastní zpráva tvoří přílohu
k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 9. února 2005.

384.

Zastupitelstvo města:

a) schvaluje rozpočet města
Humpolec na rok 2005 v následujících finančních objemech pro jednotlivé
rozpočtové třídy:

Rozpočtové příjmy celkem………………………………. 183.182,0 tis. Kč

z toho: třída 1 – Daňové příjmy…………………………
105.905,0 tis. Kč

třída 2 – Nedaňové příjmy………………………
25.374,0 tis. Kč

třída 3 – Kapitálové
příjmy…………………….. 3.250,0 tis. Kč

třída 4 – Přijaté
dotace…………………………. 48.653,0 tis. Kč

Třída 8 – Financování celkem……………………………..
33.527,0 tis. Kč

z toho : pol. 8115-změna stavu na bank.účtech …………
25.112,0 tis. Kč

pol. 8115-změna stavu na bank.účtech
………… 5.550,0 tis. Kč

(financování akce – Intenzifikace
ČOV)

pol. 8124-úhrada splátek dlouhod.
půjček…….. -1.000,0 tis. Kč

pol. 8124-splátka jistiny hypotéčního
úvěru…… -2.135,0 tis. Kč

pol. 8127-aktivní dlouhodobé operace
řízení

likvidity – příjmy
(podílový list KB)… 6.000,0 tis. Kč

Rozpočtové výdaje celkem………………………………… 216.709,0
tis. Kč

z toho: třída 5 – Běžné výdaje……………………………
145.001,0 tis. Kč

třída 6 – Kapitálové výdaje………………………
71.708,0 tis. Kč

b) ukládá všem správcům
rozpočtových prostředků dodržet závazné limity a ukazatele stanovené rozpočtem
pro rok 2005,

c) pověřuje starostu města
prováděním rozpočtových opatření v oblasti obdržených dotací v průběhu roku
2005 z důvodu konsolidace rozpočtů mezi obcemi, dobrovolnými svazky obcí a
krajem (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů),

d) ukládá v průběhu roku 2005
kapitalizovat dočasně volné finanční prostředky na účtech prostřednictvím
termínovaného vkladu založeného u KB.

Odpovědnost : Mgr. Jiří Kučera, starosta města,

Jaromíra Veselá, vedoucí EO,

správci rozpočtových prostředků
dle jednotlivých rozpočtových oddílů,

ředitelé příspěvkových organizací
města

385.

Zastupitelstvo města

a)
schvaluje dodatek č. 2 ke
Zřizovací listině Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526, jímž se mění článek
III.,

b)
schvaluje dodatek č. 3 ke
Zřizovací listině Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov, jímž se
mění článek III., IV. a VII.,

c)
schvaluje dodatek č. 2 ke
Zřizovací listině Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov, jímž se
mění článek III., IV. a VII.,

d)
schvaluje dodatek č. 1 ke
zřizovací listině Základní umělecké školy Gustava Mahlera, Školní 701, Humpolec,
jímž se mění článek III.

Odpovědnost
:
Mgr. Roman Brzoň, místostarosta
města


Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO


Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec


Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova


Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská


Josef Jirků, ředitel ZUŠ

Termín:
10. 2. 2005

386.

Zastupitelstvo
města

a)
schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 1/2005/ZM, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit tuto vyhlášku
na úřední desce MěÚ v Humpolci po dobu 15-ti dnů a jeden výtisk zaslat Krajskému
úřadu v Jihlavě,

c)
nabytím účinnosti vyhlášky č.
1/2005/ZM se ruší obecně závazná vyhláška č. 12/95/MZ.

Odpovědnost
:
Mgr. Roman Brzoň, místostarosta
města


Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Termín:
10. 2. 2005

387.

Zastupitelstvo města

schvaluje převzetí
vzdělávacích činností zajišťovaných PO DDM Humpolec, Na Skalce 623 k 1. 7.
2005.

Odpovědnost
:
Mgr. Roman Brzoň,
místostarosta


Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


ředitelé základních škol

Termín: únor 2005 – červenec 2005

388.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí informaci o
projektu „ Národní síť zdravých měst ČR„

b)
schvaluje zadat vypracování
plánu strategického rozvoje města Humpolec na období 10 let.

Odpovědnost
:
Mgr. Roman Brzoň,
místostarosta

Termín:
2005

389.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí zřízení „Komise
pro hodnocení grantového programu Fasády historických objektů“, předsedy a
jejích členů dle usnesení RM č.670 a) až c),

b)
schvaluje „Pravidla pro
vyhodnocování grantového programu fasády historických objektů“

c)
schvaluje změnu termínu podávání
žádostí o příspěvek z rozpočtu města na Fasády historických objektů s termínem
do 15.března příslušného kalendářního roku, a ukládá upravené znění výzvy
k předkládání projektů pro grantové řízení „Fasády historických objektů“
zveřejnit pro žadatele na úřední desce a na internetových stránkách města
Humpolec.

Odpovědnost: Ing.František Kocman – vedoucí OŽP a PP

Ing.Josef Novák –
informatik

Termín: 7. 2. 2005

390.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej
pozemkové parcely KN č. 3533 o výměře
11 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 300,– Kč za
1 m2 manželům ing. Vlastimilu a Evě Prokopovým, oba
bytem Nerudova 452, Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl

Termín : 1 měsíc po zajištění podkladů

391.

Zastupitelstvo města

schvaluje výkup pozemkové
parcely KN č. 722/1 o výměře
1 079
m2
v katastrálním území
Humpolec za cenu 200 000,– Kč ( tj. 185,– Kč za
1 m2 plochy) od manželů Petra a Moniky Votavových,
bytem Dr. E. Beneše 10, Liberec.

Čtěte dále:   OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

392.

Zastupitelstvo města

schvaluje výkup
pozemkových parcel: PK č. 718 o výměře
2 284 m2, PK č. 719 o výměře 205 m2 a parcely PK 720/1 o výměře 647 m2 vše v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč
za
1 m2 plochy.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

393.

Zastupitelstvo města

a)
ruší usnesení č. 199 z 15.
zasedání ZM dne 12.4.2000 (schválení prodeje parcely KN 650/1),

b)
schvaluje směnu pozemkové
parcely KN č. 664/1 o výměře
7
m2
ve vlastnictví ing. Bedřicha Stejskala, bytem
Vilémov 6, Humpolec , za pozemkovou parcelu KN č. 650/1 o výměře 167
m2, vše v katastrálním území Vilémov u Humpolce s tím, že rozdíl ve
výměrách doplatí ing. Stejskal Městu Humpolec ve výši 150,– Kč za 1
m2 plochy.

Odpovědnost
:
Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín:
1 měsíc po zajištění
podkladů

394 .

Zastupitelstvo města

a)
ruší usnesení č. 559 ZM ze dne
25. 9. 2002,

b)
schvaluje bezúplatný převod
pozemkových parcel PK č. 587 o výměře
946 m2 a PK č. 752 o výměře 76 m2, vše v katastrálním území Vilémov u Humpolce
z majetku České republiky do vlastnictví Města Humpolec a souhlasí s článkem
III. Smlouvy o bezúplatném převodu v tomto znění:

Přejímající prohlašuje,
že o nemovitosti uvedené v čl. I. bude řádně pečovat a nebude je využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům, a ani je nebude k takovým účelům
pronajímat. Dále přejímající prohlašuje, že předmětné nemovitosti po dobu
nejméně 10 let nepřevede na jiného.

V případě, že by
přejímající porušil povinnosti dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní
strany podle ustanovení § 51 občanského zákoníku na tom, že přejímající převede
do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových částku odpovídající ceně předmětných nemovitostí uvedených v čl. I.
této smlouvy zjištěné v době převodu.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : 1 měsíc po zajištění podkladů

395.

Zastupitelstvo města

schvaluje povolení výjimky
z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb. spočívající v tom, že požárně
nebezpečný prostor stavby Bytový dům s podnikatelskou provozovnou v Humpolci
v ulici Školní na pozemku č. 224/8 v k. ú. Humpolec může zasahovat na sousední
pozemek č. 2432/11 a 224/9 v k. ú. Humpolec, vlastníkem tohoto pozemku je Město
Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

Josef
Jůzl, vedoucí OMH

Termín:
do provedení kolaudace stavby

396.

Zastupitelstvo
města

bere na vědomí výsledek
hospodaření FRB za kalendářní rok 2004.

Odpovědnost
:
Ing. Tomáš Křišťan,
místostarosta


Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 20. 2. 2005

397.

Zastupitelstvo
města

schvaluje vyvěšení vlajky
Tibetu dne 10. března 2005 a 2006 na budově úřadu.

Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Termín:
10. 3. 2005, 10. 3. 2006

Hlasování: 13 ze 17
souhlasí s usnesením

398.

Zastupitelstvo města

a)
ruší své usnesení č. 299 ze dne
23. 6. 2004,

b)
schvaluje v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění s platností od 1.6.2004 výši měsíčních odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva města Humpolec

c)
schvaluje v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění s platností od 1.6.2004 výši měsíčních odměn předsedům osadních výborů
Zastupitelstva města Humpolec za výkon jejich funkce.

d)
schvaluje pro členy
Zastupitelstva města Humpolec v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v případě souběhu výkonu
několika funkcí poskytnutí měsíční odměny do výše souhrnu odměn za jednotlivé
funkce.

Odpovědnost
:
Mgr. Jiří Kučera, starosta
města


Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Termín
:
poprvé za leden 2005

399.

Zastupitelstvo
města

a)
bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru za rok 2004,

b)
schvaluje návrh plánu kontrol
kontrolního výboru na rok 2005.

Odpovědnost: MUDr. Jiří Řehořka, předseda kontrolního
výboru

Termín:
31. 12. 2005

400.

Zastupitelstvo města

schvaluje zprávu o
způsobu řešení opatření uložených z kontroly provedené Kontrolním výborem ZM ve
věci pokrytí ztráty za předchozí léta u příspěvkové organizace Zdravotní služby
města Humpolec.

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


MUDr. Jiří Řehořka, předseda KV


Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

401.

Zastupitelstvo
města

schvaluje pro stavební
bytové družstvo Vysočina se sídlem Humpolec, Husova 70 umístění stavby
komunikace a ZTV na pozemku KN 1898/1 dle studie vypracované OK Plan, Na Závodí
631, Humpolec.

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Termín:
únor 2005


Mgr. Jiří Kučera


starosta

Ing. Tomáš
Křišťan
Mgr. Roman Brzoň

místostarosta
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Bernard Cup v Humpolci

Pá Úno 25 , 2005
Zimní turnaj se chýlí ke konci, o víkendu jej čeká trojice dohrávek. Humpolec si přeložil duel s Ledčí na umělou trávu do Čáslavi. Čtěte dále:   Živý přenos 7. zasedání zastupitelstva města

You May Like

Témata