Usnesení ze 14. schůze Rady města

Konané dne 17. 12. 2003. Zápis.

319.


Rada města


bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 13. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č.: 1244, 1300 a), b), 1456, 1460, 14 b), 64 b), 146, 165, 193, 196 b), 214, 222 b), 266, 274 b), c), 289 b), 293, 307.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala


 


 


320.


Rada města


a)  schvaluje Pravidla Města Humpolec k zavedení systému finanční kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem Humpolec,


b) ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených Městem Humpolec zavést systém finanční kontroly v souladu s ustanovením Pravidel.


Termín: od 1. 1. 2004


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


                        ředitelé příspěvkových organizací zřízených Městem Humpolec


 


321.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje obecních byt. domů čp. 979-980 ul. Hálkova v Humpolci, a to včetně st. č. 1874 o výměře 180 m2 a st. p. č. 1873 o výměře 171 m2, vše v k.ú. Humpolec,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje po dobu 15-ti kalendářních dnů na úřední desce.


Odpovědnost :   Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín zveřejnění:     do 31.12.2003.


 


 


322.


Rada města


a)  neschvaluje záměr prodeje obecního byt. domu čp. 79 ul. Masarykova v Humpolci, a to včetně  st. č. 1635/1 o výměře 218 m2 v k.ú. Humpolec,


Odpovědnost :   Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


 


323.


Rada města


a)  schvaluje převedení užívacího práva k obecnímu bytu pí. Miroslavy Svobodové, bytem Hálkova 601, Humpolec na nového nájemce p. Petra Borovce, bytem Družstevní 1230, Humpolec,


b) ukládá po finančním vypořádání nájemců vystavit novou smlouvu o sdružení finančních prostředků a o jejich postupném umořování formou odpočtu nájemného a nájemní smlouvu na byt.


Odpovědnost :  Josef  Jůzl, vedoucí OMH


Termín : 31.12.2003


 


 


 


324.


Rada města


schvaluje  přidělení uvolněného obecního bytu č. 320 o vel. 1+1 v byt. domě čp. 1353 v ul. Komenského v Humpolci, nájemci: Milan a Renata Tichý, Sluníčkova 1183, Humpolec. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku a dle § 676 O.Z. bude prodlužována.


Odpovědnost : Josef  Jůzl, vedoucí OMH


                        Ing. Jiří Hůla, SINPRO


Termín:  31. 12. 2003


 


 


325.


Rada města


ruší své usnesení č. 172 ze dne 14. 5. 2003, ve věci zamítnutí přechodu nájmu bytu p. J. Mihulky.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: vystavit smlouvu do 31. 12. 2003


 


 


326.


Rada města


schvaluje pronájem tzv. holobytu o výměře 18 m2 v č. p. 601 v Hálkově ul. v Humpolci pí. Anně Křesťanové, bytem Kletečná 5. Smlouva o ubytování bude vystavena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 18,– Kč/m2 měsíčně.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: vystavení smlouvy do 31. 12. 2003


 


 


327.


Rada města


schvaluje


a)    přidělení uvolněných obecních bytů takto:


1. č. 305 o vel. 1 + 0 v ul. Komenského 1353, Humpolec


       Jolana Bošková, Na Rybníčku 1318, Humpolec


2. č. 6 o vel. 1 + 1 v ul. Palackého 861, Humpolec


       Josef a Ilona Krajhanzlovi, Masarykova 73, Humpolec


b)   ukládá vystavit nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


                        Ing. Jiří Hůla, SINPRO


Termín: b) do 31. 12. 2003


 


 


328.


Rada města


a)    ruší své usnesení č. 285 b) ze dne 22. 10. 2003 ve věci přidělení bytu pí. Ivetě Vrátné, Lipnická 1195, Humpolec


b)   ukládá opětovně zveřejnit uvolněný byt na úřední desce.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 31. 12. 2003


329.


Rada města


a)  schvaluje  pronájem nebytových prostor o výměře 6,40 m2 v čp. 91 na Havlíčkově nám. v Humpolci s nájemcem: Ladislav Kulík, Smetanova 43, Humpolec, za roční nájemné ve výši: 3.754,- Kč. Nájemné bude vždy k datu 1.7. povyšováno  koeficientem inflace,


b) schvaluje  pronájem nebytových prostor o výměře 50,17 m2 v čp. 91 na Havlíčkově nám. v Humpolci s nájemcem: Hana Kratochvílová, Palackého 491 Humpolec, za roční nájemné ve výši: 18.690,- Kč. Nájemné bude vždy k datu 1.7. povyšováno  koeficientem inflace,


c)  schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 252,01 m2 v čp. 91 na Havlíčkově nám. v Humpolci s nájemcem: Fotografia, družstvo, Lidická 41, České Budějovice, za roční nájemné ve výši: 147.772,- Kč. Nájemné bude vždy k datu 1.7. povyšováno  koeficientem inflace,


d) schvaluje  pronájem nebytových prostor o výměře 26,35 m2 v čp. 91 na Havlíčkově nám. v Humpolci s nájemcem: Zdeňka Poulíčková, 5. Května 1178, Humpolec, za roční nájemné ve výši: 8.856,50 Kč. Nájemné bude vždy k datu 1.7. povyšováno  koeficientem inflace,


e)  ukládá zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce po dobu 15-ti kalendářních dnů a následně vyhotovit nájemní smlouvy s jednotlivými nájemci.


Odpovědnost :  Josef  Jůzl, vedoucí OMH


Termín :      31.12.2003


 


 


330.


Rada města


a)    schvaluje  záměr pronájmu nebytových prostor  umístněných v čp. 53  v  Krasoňově nájemci: TJ Krasoňov, zastoupená p. Miroslavem Drbalem, Krasoňov 53, Humpolec, IČO: 26642930. Nájemné je stanoveno ve výši 31.233,- Kč ročně (bez  služeb). Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 10-ti let a bude vždy k datu  1.7. povyšována koeficientem inflace,


b) ukládá zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor  po dobu 15-ti dní na úřední desce.


Odpovědnost :   Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín zveřejnění:     do 31.12.2003.


 


 


331.


Rada města


a)    schvaluje uzavření cenového dodatku ke smlouvě o dílo s firmou EKOIMPEX na částku 74.688,– Kč včetně DPH pro rok 2004,


b)   ukládá uzavřít s firmou EKOIMPEX cenový dodatek č. 8 ve výši 74.688,– Kč včetně DPH pro rok 2004.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 31. 12. 2003


 


 


332.


Rada města


a)    schvaluje navýšení ceny za celoroční údržbu veřejné zeleně – parku pod Orlíkem pro firmu Ekoimpex Pelhřimov na cenu nejvýše přípustnou 85.764,- Kč včetně DPH,


b)   ukládá uzavřít pro rok 2004 se zhotovitelem firmou Ekoimpex Pelhřimov, V.B.Juhna 1660 Pelhřimov cenový dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo o provedení celoroční údržby veřejné zeleně ze dne 3.12.1998 za cenu nejvýše přípustnou 85.764,- Kč včetně DPH.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:   ad b)  do konce roku 2003                                                                                                        


 


 


333.


Rada města


jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s  §  14 odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a za předpokladu udělení souhlasu se jmenováním vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina dle § 7 písm. g) zákona č. 564/1990 Sb. pana Josefa Jirků, bytem Na Rybníčku 1324, Humpolec do funkce ředitele Základní umělecké školy Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 s platností od 1. 1. 2004 na dobu neurčitou.

Čtěte dále:   Humpolec bude mít brzy novou koalici i starostu, rozhodovat se má ve středu

Odpovědnost :     Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                           Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín:     od 1. 1. 2004                       


 


 


334.


Rada města


schvaluje  v souladu se Zřizovací listinou MŠ Humpolec, Smetanova 1526 přijetí daru 2 ks PC centra v celkové hodnotě 254.000,- Kč od firmy IBM ČR spol. s.r.o.


Odpovědnost : Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Miluše Koudelková, ved. odd. školství EO


                        Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec


Termín: 17. prosince 2003


 


 


335.


Rada města


a)    stanovuje s účinností od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 plat  panu Mgr. Václavu Strnadovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov,


b)   stanovuje s účinností od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 plat panu Mgr. Pavlu Bílkovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov,


c)    stanovuje s účinností od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 plat paní Marcele Němcové, ředitelce Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526,


d)   stanovuje s účinností od 1. 1. 2004  do 31. 3. 2004 plat panu Josefu Jirků, řediteli ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Školní 701.


e)    ukládá výše jmenovaným vystavit platový výměr.


Odpovědnost :     Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


               Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín:     od 1. 1. 2004                       


 


 


336.


Rada města


a)    stanovuje na základě Nařízení vlády ČR č. 469 ze dne 5. 8. 2002 s účinností od 1. 1. 2004 plat ředitele LTRN Humpolec, Jihlavská 803, Humpolec MUDr. Tomáše Drasnara,


b)   ukládá výše jmenovanému vystavit platový výměr.


Odpovědnost: Ing. Josef  Fiala, vedoucí OZSV


Termín: do 31. 12. 2003


 


 


337.


Rada města


a)    stanovuje na základě Nařízení vlády č. 469 ze dne 5. 8. 2002 s účinností od 1. 1. 2004 plat ředitele Zdravotních služeb města Humpolec, Hálkova 422, Humpolec MUDr. Václava Janečka


b)   ukládá výše jmenovanému vystavit platový výměr.


Odpovědnost: Ing. Josef  Fiala, vedoucí OZSV


Termín: do 31. 12. 2003


 


 


338.


Rada města


a)    schvaluje s účinností od 1. 1. 2004 plat paní Marcele Kubíčkové, ředitelce MěKIS Humpolec,


b)   ukládá jmenované vystavit nový platový výměr.


Odpovědnost:  Marie Rojková, vedoucí OVV


Termín : a) od 1. 1. 2004


   b) do 31. 12. 2003


 


 


339.


Rada města schvaluje


a)  na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Základní školy Hálkova 591, Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,


b) na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Základní školy Hradská 894, Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,


c)  na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Smetanova 1526, Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,


d) na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Školní 701, Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,


e)  na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní a informační středisko Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,


f)   na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Zdravotní služby města Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,


g)  na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Léčebna tuberkulózy a nemocí respiračních Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku.


Odpovědnost: a) Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova


                        b) Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská


                        c) Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova


                        d) Mgr. Josef Jirků, ředitel ZUŠ


                        e) Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS


                        f) MUDr. Václav Janeček, ředitel ZSMH


                        g) MUDr. Tomáš Drasnar, ředitel LTRN


 


 


338.


Rada města


a)    schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy včetně příslušných příloh se společností VODAK  Humpolec s.r.o,, Pražská 544, 396  01 Humpolec od 1. ledna 2004 do 31. 12. 2013,


b)   nájemné pro rok 2004 je stanoveno ve výši 4.365.000,– Kč,


c)    ukládá do předložené smlouvy doplnit


1.  do článku IX. bod – seznam pohledávek vzniklých do 31. 12. 2003 bude předán do


     června roku 2004


2. povinnost – předávat montážní listy oprav 1krát za příslušné čtvrtletí MěÚ – OMH ke


    kontrole


3. v článku V., odst. 4  výši nájemného obecně a stanovit výši nájemného s tvorbou ceny


    za vodné a stočné řešit vždy jako dodatek k příslušnému roku


d)   ukládá vypracovat dohodu o vyřešení pohledávek a závazků vyplývajících z  provozovatelské smlouvy do 31. 12. 2003 s firmou VODAK Humpolec, s.r.o.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 19. 12. 2003


 


 


339.


Rada města


a)  souhlasí s předloženým návrhem struktury cenové kalkulace vodného a stočného na rok 2004 pro město Humpolec a jeho místní části pro obyvatelstvo a ostatní, a to v následující výši:


vodné           23,50 Kč/m3


stočné          11,00 Kč/m3


b) u místních částí, kde není zajištěno konečné čištění odpadních vod a odběratelé jsou povinni vypouštět OV přes septik bude cena regulována takto:


stočné          5,50 Kč/m3


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: od 1. ledna 2004


Mgr. Jiří Kučera
starosta


Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Městský úřad informuje

Po Led 12 , 2004
Informace z Městského přadu v Humpolci. Řidičské průkazy – Co potřebujete k jejich vydání? Co s nepojištěným vozidlem? Upozornění pro původce odpadů. Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Humpolec na rok 2004. Čtěte dále:   Báječné léto s muminky

You May Like

Témata