Usnesení ze 17. schůze Rady města Humpolec

Ze dne 31. 3. 2004.

432.


Rada města


bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 16. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č.: 1300 a), b), 1456, 1460, 14 b), 64 b), 165, 196 b), 274 b), c), 321, 344, 348, 349, 350, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 400, 406, 431.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


 


 


433.


Rada města bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2003.


 


 


434.


Rada města


a)  stanovuje s účinností od 1. 4. 2004 plat  panu Mgr. Václavu Strnadovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov ,


b) schvaluje panu Mgr. Václavu Strnadovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov mimořádnou odměnu  (výplatním termínu za měsíc březen 2004),


c) ukládá výše jmenovanému vystavit nový platový výměr s účinností od 1. 4. 2004.


Odpovědnost:  Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: 1. 4. 2004


 


 


435.


Rada města


a)  stanovuje s účinností od 1. 4. 2004 plat panu Mgr. Pavlu Bílkovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov,


b) schvaluje panu Mgr. Pavlu Bílkovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov mimořádnou odměnu  (ve výplatním termínu za měsíc březen 2004),


c)  ukládá výše jmenovanému vystavit nový platový výměr s účinností od 1. 4. 2004.


Odpovědnost:  Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: 1. 4. 2004


 


 


436.


Rada města


a)  stanovuje s účinností od 1. 4. 2004 plat paní Marcele Němcové, ředitelce Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526,


b) schvaluje paní Marcele Němcové, ředitelce Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 mimořádnou odměnu (ve výplatním termínu za měsíc březen 2004),


c)  ukládá výše jmenované vystavit nový platový výměr s účinností od 1. 4. 2004.


Odpovědnost:  Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: 1. 4. 2004


 


437.


Rada města


a)  stanovuje s účinností od 1. 4. 2004 plat panu Josefu Jirků, řediteli ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Školní 701,


b) schvaluje panu Josefu Jirků, řediteli ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Školní 701 mimořádnou odměnu (ve výplatním termínu za měsíc březen 2004),


c)  ukládá výše jmenovanému vystavit nový platový výměr s účinností od 1. 4. 2004


Odpovědnost:  Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: 1. 4. 2004                    


 


 


438.


Rada města


a)  bere na vědomí usnesení Komise školství, kultury a sportu k uvažovanému převzetí zřizovatelských kompetencí k Domu dětí a mládeže Humpolec a Zvláštní škole Humpolec,


b) ukládá Komisi školství, kultury a sportu předložit návrh dalšího řešení fungování ZvŠ a DDM ve městě Humpolec.


Odpovědnost: Stanislav Žaloudek, předseda Komise školství, kultury a sportu


Termín: ad b) do 30. 9. 2004


 


 


439.


Rada města


a)  schvaluje  rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 na rok 2004 v následujícím finančním členění:


– celkový objem příjmů                                                                        17.021 tis. Kč


   z toho: investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                3.800 tis. Kč


                neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                           3.513 tis. Kč


                neinvestiční příspěvek od KÚ                                                 8.806 tis. Kč


                ostatní příjmy                                                                          902 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                       17.021 tis. Kč     


   z toho:  mzdové prostředky                                                                 6.369 tis. Kč


                 ostatní výdaje                                                                     10.652 tis. Kč


b) schvaluje plán odpisů na rok 2004 ve výši                                        224 tis. Kč


Odpovědnost:   Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


                        Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova Humpolec


 


 


440.


Rada města


a)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Humpolec, Hálkova 591 na rok 2004 v následujícím finančním členění:


– celkový objem příjmů                                                                        29.925 tis. Kč


   z toho: investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                2.391 tis. Kč


                neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                           6.040 tis. Kč


                neinvestiční příspěvek od KÚ                                               18.829 tis. Kč


                ostatní příjmy                                                                         2.665 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                       29.925 tis. Kč     


   z toho:  mzdové prostředky                                                               13.348 tis. Kč


                 ostatní výdaje                                                                     16.577 tis. Kč


b) schvaluje plán odpisů na rok 2004 ve výši                                         900 tis. Kč


Odpovědnost:  Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova Humpolec


 


 


441. 


Rada města


a)  schvaluje  rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Humpolec, Hradská 894 na rok 2004 v následujícím finančním členění:


– celkový objem příjmů                                                                        19.351 tis. Kč


   z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                             4.850 tis. Kč


                neinvestiční příspěvek od KÚ                                               12.851 tis. Kč


                ostatní příjmy                                                                         1.650 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                       19.351 tis. Kč     


   z toho:  mzdové prostředky                                                                 9.131 tis. Kč


                 ostatní výdaje                                                                     10.220 tis. Kč


b) schvaluje plán odpisů na rok 2004 ve výši                                          1.040 tis. Kč


Odpovědnost:  Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská Humpolec


 


 


442.


Rada města


a)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 na rok 2004 v následujícím finančním členění:


– celkový objem příjmů                                                                          5.767 tis. Kč


   z toho: neinvestiční příspěvek od KÚ                                                   4.797 tis. Kč


                příjmy ze školného                                                                 970 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                         5.767 tis. Kč     


   z toho:  mzdové prostředky                                                                 3.503 tis. Kč


                 ostatní výdaje                                                                       2.264 tis. Kč


b) schvaluje plán odpisů na rok 2004 ve výši                                          12 tis. Kč


Odpovědnost:  Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Josef Jirků, ředitel ZUŠ Humpolec


 


 


 


443.


Rada města


a)  schvaluje  Statut  Základní umělecké školy Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701,


b) schvaluje Organizační řád  Základní umělecké školy Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701.


Odpovědnost:  Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Josef Jirků, ředitel ZUŠ G. Mahlera Humpolec


Termín: 1. 4. 2004                    


 


 


444.


Rada města


neschvaluje  záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 2519/1 o výměře cca 25 m2 v  katastrálním území Humpolec.


Odpovědnost:  Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 25. dubna 2004


 


 


445.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 224/6 o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 300,– Kč za 1 mplochy,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 25. dubna 2004


 


 


446.


Rada města


a)  schvaluje  záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 1898/1 o výměře cca 2 000 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 300,– Kč za 1 m2 plochy,


b) schvaluje  předložit tento prodej ke schválení Zastupitelstvu města po projednání v komisi výstavby, územního plánování a dopravy,


c)  ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad c) 25. dubna 2004  


 


 


447.


Rada města


a)  schvaluje  záměr výkupu pozemkové parcely KN č. 474/5 o výměře 17 432 m2 v katastrálním území Humpolec,


b) ukládá zveřejnit záměr výkupu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 25. dubna 2004    


 


 


448.


Rada města


a)  schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemkových parcel KN č. 2560 o výměře 303 m2 a PK č. 1222/1 o výměře 6 656 m2 vše v katastrálním území Humpolec z majetku ÚZSVM do majetku Města Humpolec,


b)  ukládá zveřejnit záměr bezúplatného převodu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 25. dubna 2004   


 


 


449.


Rada města


a)  schvaluje  záměr výkupu, formou dražby, účasti na dražbě a pověření ing. Tomáše Křišťana zúčastnit se dražby pozemků PK č. 729/6 o výměře 738 m2 a PK č. 428/4 o výměře 20 m2 vše v katastrálním území Humpolec v ceně maximálně do 100 000,–Kč,


b) schvaluje  záměr složení povinné dražební jistoty dle dražební vyhlášky,


c)  ukládá zveřejnit záměr výkupu, formou dražby výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost :     Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


    Josef Jůzl, vedoucí OMH


    Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín: 25. dubna 2004 


 


 


450.


Rada města


schvaluje pronájem části pozemku  KN č. 1222/8 o  výměře cca 100 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 5,– Kč za 1 m2 plochy, včetně plechové kolny na N odpady společnosti Technické služby Humpolec, s. r. o., IČO 63906929, se sídlem Okružní 637, Humpolec.


Odpovědnost:  Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  25. dubna 2004


 


 


451.


Rada města


schvaluje  pronájem pozemkové parcely st. KN č. 362 o výměře 191 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 5,– Kč za 1 m2 plochy za rok paní Etele Roubíčkové, bytem Jihlavská 484, Humpolec.


Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  25. dubna 2004


 


 


452.


Rada města


a)  ruší usnesení č. 398 z 10. schůze Rady města Humpolec ze dne 10. 3. 2004,


b) schvaluje pronájem části pozemkové parcely KN č. 2520/37 o výměře cca 9,6 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 30,– Kč za 1 m2 plochy za měsíc (dle Vyhlášky č. 5/2003/ZM) panu Marku Janalíkovi, bytem Na Pankráci 65, Praha 4 a panu Zdeňku Bokůvkovi, bytem Masarykova 79, Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  25. dubna 2004


 


 


453.


Rada města


schvaluje  záměr pronájmu pozemkových parcel : část PK č. 416 o výměře cca 5 215 m2, PK č. 421 o výměře 3 539 m2, PK č. 422 o výměře 740 m2, PK č. 424 o výměře 48 006 m2, PK č. 425 o výměře 370 m2, PK č. 426 o výměře 4 950 m2, PK č. 427 o výměře 395 m2, PK č. 428 o výměře 579 m2, PK č. 429 o výměře 1 427 m2, PK č. 430 o výměře 15 674  m2, PK č. 431 o výměře 7 416 m2, PK č. 432/1 o výměře 7 653 m2, část PK 443 o výměře cca 3 510 m2 a KN č. 422/1 o výměře 14 270 m2 vše v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce za cenu 4.857 ,– Kč za rok Školnímu statku Humpolec, IČO 072583, se sídlem Dusilov 384, Humpolec za účelem zemědělského využití – zemědělská výroba.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  25. dubna 2004


 


 


454.


Rada města Humpolec


a)  schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č. 2520/6 v katastrálním území Humpolec za cenu dle Vyhlášky č. 5/2003/ZM,


b) nájemní smlouvu uzavřít po dobu 3 let,


c)  ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 25. dubna 2004  


 


 


455.


Rada města


schvaluje  výměnu obecního bytu č. 6  o vel. 1+1 v ul. Palackého 861 v Humpolci, v užívání Ilony Krajhanzlové, za obecní byt č. 3 o vel. 3+1 v ul. Masarykova 73, Humpolec, v užívání Josefa Poulíčka. 


Odpovědnost:   Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:    uskutečnění výměny do 30.6.2004


 


 


456.


Rada města


v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s přidělením uvolněného bytu 1+0 v 1. patře staré části DsPS Školní 730, Humpolec po panu Františku Dibelkovi a to paní Zdeňce Blažejovské, nar. 22. 5. 1943, trv. bytem Litochleby 1270, Humpolec.


Jako náhradníka na tento byt schvaluje pana Luboše Martince, nar. 14. 10. 1935, trvale bytem Vilémov 30, Humpolec.


Odpovědnost: Ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV


Termín: do 15. 4. 2004


 


 


 


 


457.


Rada města


a)  bere na vědomí předložený seznam o neplatičích nájemného z obecních bytů a zároveň systém ukončování smluv a způsob vymáhání dlužného nájemného,


b) ukládá předložit seznam nedobytných pohledávek  včetně návrhu řešení do dalšího zasedání zastupitelstva města.


Odpovědnost:   Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:    b)  21.4.2004


 


 


458.


Rada města


schvaluje pronájem nebytových prostor umístněných v čp. 1353 v ul. Komenského v Humpolci, o celkové podlahové ploše 188,10 m2, nájemci: Alena Zikmundová, Habrek 47, Ledeč nad Sázavou. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 73.299,20 Kč bude vždy k datu 1.7. kalendářního roku povyšováno inflací.


Odpovědnost:   Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  vystavení smlouvy do 15. 4. 2004


 


 


459.


Rada města


a)  schvaluje  záměr pronájmu níže uvedených nebytových prostor – dřevníků v ul. Palackého v Humpolci:


            st. p. č. 1199/23 o výměře 13 m2            st. p. č. 1199/22 o výměře 12 m2


            st. p.č. 1199/17 o výměře  13 m2            st. p. č. 1199/14 o výměře 13 m2


            st. p. č. 1199/12 o výměře 13 m2            st. p. č. 1199/11 o výměře 13 m2


            st. p. č. 1199/10 o výměře 13 m2            st. p. č. 1199/9 o výměře 13 m2


            st. p. č. 1199/4 o výměře 13 m2               vše v k.ú. Humpolec,


b) ukládá ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit záměr pronájmu po dobu 15-ti dnů na úřední desce.


Odpovědnost:   Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: b)  do 15. 4. 2004


 


 


460.


Rada města


a)  schvaluje pronájem Horního náměstí Veterán klubu Úsobí pro konání akce „Závod Františka Jokla“ dne 31. července 2004,


b) schvaluje spolupořadatelství Města Humpolec při akci „Závod Františka Jokla“ pořádanou Veterán klubem Úsobí dne 31. července 2004.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


 


461.


Rada města


a)  schvaluje smlouvu o dílo ve věci údržby částí parcel KN 1787, KN 1818, KN 1829/1, PK 1804/3 a PK 1810 o výměře 12,25 ha za dohodnutou cenu 46.305,- Kč včetně DPH,


b) ukládá uzavřít se Školním statkem Humpolec, Dusilov 384 smlouvu o dílo ve věci údržby části parcel  KN 1787, KN 1818, KN 1828/1, PK 1804/3 a PK 1810 o výměře 12,25 ha za dohodnutou cenu 46.305,- Kč včetně DPH.


Odpovědnost: Josef Jůzl,  vedoucí OMH


Termín: 15. 4 . 2004                     


 


 


462.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Areál dětského hřiště ul. Pelhřimovská,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


STATUS stavební a.s.


Nádražní 998


396 24  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 822.103,– Kč včetně DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:    oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 12. 4. 2004


               ostatní do 30. 4. 2004


 


 


463.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Předlažba místních komunikací v Humpolci,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Grano Skuteč spol. s r. o.


Tyršova 389


539 73  Skuteč  a to za cenu nejvýše přípustnou 1.096.095,– Kč včetně DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:    oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 12. 4. 2004


               ostatní do 30. 4. 2004


 


 


464.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Oprava chodníků ul. Masarykova a J. Zábrany v Humpolci


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Chládek & Tintěra s.r.o.


Průmyslová 941


580 01  Havlíčkův Brod


a to za cenu nejvýše přípustnou 1.611.686,– Kč včetně DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:    oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 12. 4. 2004


               ostatní do 30. 4. 2004


 


 


465.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Frézování místních komunikací v Humpolci,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


STRABAG a.s.


Myslotínská 313


393 01  Pelhřimov


a to za cenu nejvýše přípustnou 467.685,80 Kč včetně DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění,


d) ukládá odboru místního hospodářství uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku za ceny vzešlé z výběrového řízení do výše finančního limitu rozpočtu Města Humpolec na rok 2004 na akci: Frézování místních komunikací v Humpolci.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:    oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 12. 4. 2004


               ostatní do 30. 4. 2004


 


 


466.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na dílo: Humpolec – Intenzifikace ČOV (projekt pro stavbu),


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovitele tohoto díla společnost


Envisystém s.r.o.


U Nikolajky 15


150 00 Praha 5


    a ukládá s touto společností uzavřít smlouvu o dílo za cenu nejvýše přípustnou 1.688.610,–   


    Kč včetně DPH,


c)  ukládá uzavřít smlouvu o dílo na autorský dozor stavby: Humpolec – Intenzifikace ČOV se společností Envisystém s.r.o.


U Nikolajky 15


150 00 Praha 5


   ve výši 349.860,– Kč včetně DPH po schválení finančních prostředků v rozpočtu města,


d) ukládá splnit veškeré další podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:    ad b) do 12. 4. 2004


               ad c) měsíc po schválení finančních prostředků v rozpočtu města


 


 


467.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akc

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kontroverzní stránky

Po Dub 19 , 2004
Nemohu dneska usnout – je pondělí 3 ráno – tak se s Vámi podělím o pár www kde se dá polemizovat, či se pěkně rozčílit, zasmát, počíst…

You May Like

Témata