12. zasedání rady, 22.10.2003

Usnesení z 12. schůze Rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003.

265.


Rada města


bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 11. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č.  1244, 1300 a), b), 1456, 1460, 14 b), 64 b), 91, 132, 146, 163, 165, 193, 196 b), 214, 222 b), 227, 230, 232, 235, 238, 239


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník


 


 


266.


Rada města


a)      bere na vědomí zprávu o přípravě inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2003


b)     ustanovuje ústřední inventarizační komisi v tomto složení:


Bc. Jiří Fiala, předseda komise


Ing. Josef Fiala, člen komise


Ing. Josef Novák, člen komise


Marie Rojková, členka komise


Josef Jůzl, člen komise


Jaroslav Vaňkát, člen komise


Jaromíra Veselá, členka komise


Pavla Doležálková, členka komise


Tato komise bude spolupracovat     a předkládat návrhy na vyřazování a případný odprodej majetku zastupitelstvu města, zároveň bude funkční až do případného jmenování nové ústřední inventarizační komise. Současně členové komise provedou fyzickou inventarizaci té části majetku, která spadá do jejich správy a kompetence v rámci pracovní náplně.


c)      pověřuje starostu města jmenovat dílčí inventarizační komisi v organizační složce města  (SDH Humpolec) a v osadních výborech místních částí města


d)     schvaluje časový  plán inventarizačních prací


     do 15. 11. 2003 projednat s organizační složkou a osadními výbory města termíny provedení inventarizace a jmenovat dílčí komise pro jednotlivé inventarizační úseky


     do 25. 11. 2003 provést instruktáž dílčích komisí a předat potřebné materiály k provedení inventarizace


     do 5. 1. 2004 předat veškeré soupisy inventarizovaného majetku a zásob ekonomického odboru městského úřadu


     do 31. 1. 2004 vyhotovit konečný zápis o provedené inventarizaci


e)      ukládá předložit zprávu o výsledku inventarizace za rok 2003 radě města do 31. 3. 2004


Odpovědnost: ústřední inventarizační komise


 


 


 


 


 


267.


Rada města


a)      ruší usnesení č. 218 ze dne 3. 9. 2003 (11. schůze)


b)      schvaluje uvolnění částky 228.000,– Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci na uhrazení nákladů spojených se zakoupením audiotechniky pro filmová a divadelní představení v kině


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS  Humpolec


 


 


268.


Rada města


souhlasí s použitím rezervního fondu Zdravotních služeb města Humpolec ve výši 323.743,32 Kč k překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji v roce 2003.


Odpovědnost: MUDr. Václav Janeček, ředitel ZSMH


Termín:


 


 


269.


Rada města


schvaluje pronájem Horního náměstí a spolupořadatelství Města Humpolec na termíny 12. a 19. prosince 2003 (konání vánočních trhů)


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec


 


 


270.


Rada města


a)      bere na vědomí návrh Vyhlášky č. 4/2003/MZ, kterou se stanoví příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů v Humpolci


b)      ukládá předložit návrh vyhlášky k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Humpolec


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: ad b) nejbližší zasedání ZM Humpolec


 


 


271.


Rada města


a)      schvaluje záměr převodu řizovatelských kompetencí k ZUŠ G. Mahlera, Humpolec, Školní 701 z Kraje Vysočina na Město Humpolec


b)      ukládá vypracovat harmonogram převodu zřizovatelských kompetencí mezi Krajem Vysočina a Městem Humpolec


c)      ukládá předložit návrh převodu zřizovatelských kompetencí k ZUŠ G. Mahlera, Humpolec, Školní 701 na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Humpolec


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: říjen – prosinec 2003


            ad c) nejbližší zasedání Zastupitelstva města Humpolec


 


 


272.


Rada města


a)      schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zřízení „Grantové komise“


b)     schvaluje  „Grantovou komisi“ ve složení:


předseda: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


tajemník: Zdeňka Augustová, OT – regionální rozvoj


člen: Eva Charvátová, OMH


člen: Alena Čáberová, OE – odd. školství


člen: Jaroslav Vaňkát, OMH


člen: Ing. František Kocman, vedoucí OŽP a PP


člen: Ing. Josef Novák, OT – informatik


c)      ukládá vypracovat jednací řád komise


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Zdeňka Augustová, OT


Termín: od 22. 10. 2003


 


 


273.                                        


Rada města


a)      schvaluje  vyhlášení grantu „ZASAĎ  STROM“


b)     ukládá předložit návrh na zařazení do rozpočtu města Humpolec 2004, oddílu 37, Ochrana životního prostředí finanční prostředky ve výši 60 000,– Kč.


c)      ukládá zveřejnit záměr vyhlášení grantu na úřední desce města Humpolec, na webových stránkách města, v Radničních listech


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


                        Ing. František Kocman, vedoucí OŽP a PP


Termín: 22. říjen 2003 – 30. 11. 2004


 


           


274.


Rada města


a)      neschvaluje  záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 224/5 o výměře 379 m2 a parcely KN č. 224/9 o výměře 286 m2 vše v katastrálním území Humpolec za cenu 300,– Kč za 1 m2 plochy


b)     schvaluje  záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 224/5 o výměře cca 209 m2 a části KN č. 224/9 o výměře 286 m2 vše v katastrálním území Humpolec za cenu 300,-Kč za 1 m2 plochy


c)      schvaluje (neschvaluje) záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 224 o výměře cca 170 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 300,– Kč za 1 m2 plochy


d)     ruší své usnesení č. 193 z 9. schůze Rady města Humpolec ze dne 4. 6. 2003


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 5. listopadu 2003


 


 


275.


Rada města


a)      schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely st. KN č. 1260 o výměře 264 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu dle znaleckého posudku


b)     ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 5. listopadu 2003


 


 


276.


Rada města


a)      schvaluje  záměr prodeje pozemkových parcel st. KN č. 109/2 o výměře 86 m2 za cenu dle znaleckého posudku a st. KN č. 135/1 o výměře 33 m2 za cenu 150,- Kč za 1 m2 plochy vše v katastrálním území Petrovice u Humpolce


b)     ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15 dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 5. listopadu 2003


 


 


277.


Rada města


a)      schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 2524/20 o výměře 27 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy


b)     ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  5. listopadu 2003


 


 


278.


Rada města


a)      schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel KN č. 2524/19  o výměře 29 m2 za cenu 200,– Kč za 1 m 2 plochy a st. KN č. 150/9 o výměře 1 m2 za cenu 3 000,– Kč za 1 m2 plochy vše v katastrálním území Humpolec


b)     ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 5. listopadu 2003


 


 


279.


Rada města


ruší usnesení č. 881 z 41. zasedání Rady města Humpolec ze dne 25. 10. 2000.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 5. listopadu 2003


 


 


 


280.


Rada města


schvaluje  pronájem pozemkové parcely KN č. 803/3 o výměře 371 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 5,01 Kč za 1 m2 plochy. Smlouva o pronájmu bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2004.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 5. listopadu 2003

Čtěte dále:   Humpolec bude mít brzy novou koalici i starostu, rozhodovat se má ve středu

 


 


281.


Rada města


schvaluje pronájem pozemkové parcely KN č. 70/1 o výměře cca 1 260 m2 v katastrálním území Lhotka u Humpolce k zemědělským účelům za cenu 48,– Kč za rok.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 5. listopadu 2003


 


 


282.


Rada města


schvaluje ukončení nájemních smluv s manželi Jiřím a Janou Krtkovými, bytem Petrovice 83, Humpolec, manželi Janem a Ludmilou Jančurovými, bytem Petrovice 85, Humpolec a manželi Františkem a Marií Řezníčkovými, bytem Petrovice 82, Humpolec k pozemku KN č. 24/4 v k. ú. Petrovice u Humpolce dohodou ke dni zápisu vlastnického práva k pozemkům na Katastru nemovitostí v Pelhřimově.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 5. listopadu 2003


 


 


283.


Rada města


a)      schvaluje záměr pronájmu pozemkových parcel PK č. 416 o výměře 23 762 m2, PK č. 426 o výměře 4 950 m2, PK č. 443 o výměře 15 564 m2, PK č. 444 o výměře 12 026 m2, PK č. 455 o výměře 1 047 m2, PK č. 456 o výměře 15 394 m2, PK č. 457 o výměře 12 747 m2, PK č. 458 o výměře 1 730 m2, PK č. 459 o výměře 212 m2, PK č. 460 o výměře 11 639 m2, PK č. 462 o výměře 13 484 m2, PK č. 489 o výměře 27 680 m2, PK č. 518 o výměře  3575 m2 a PK č. 514 o výměře 1424 m2 vše v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce za cenu 7 335,– Kč za rok


b)     ukládá zapracovat do nájemní smlouvy souhlas se zatravněním části pozemků PK č. 444, PK č. 513 a PK č. 514 a roční výpovědní lhůtu


c)      ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 5. listopadu 2003


 


 


284.


Rada města


a)      schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely st. KN č. 1197/2 o výměře cca 180 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 5,– Kč za 1 m2 plochy


b)     ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 5. listopadu 2003


 


 


285.


Rada města


a)      schvaluje přidělení uvolněného obecního bytu č. 2 o vel. 1+1 v byt. domě čp. 1237 v Družstevní ul. v Humpolci nájemci: Ivaně Javůrkové, Pražská 562, Humpolec. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou tří měsíců a dle § 676 O. Z. bude prodlužována


b)     schvaluje přidělení uvolněného obecního bytu č. 31 o vel. 1+0 v byt. domě čp. 1353 v Komenského ul. v Humpolci nájemci: Ivetě Vrátné, Lipnická 195, Humpolec. Ukládá vypracovat nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho roku.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


                        Ing. Jiří Hůla, SINPRO


Termín: 31. 10. 2003


 


 


286.


Rada města


a)      schvaluje výměnu bytů v užívání p. Boženy Kodýmové, bytem Na Rybníčku 1313, Humpolec, obecní byt o vel. 1+1, za obecní byt o vel. 1+0 v užívání p. Karla Švece, bytem Na Rybníčku 1313, Humpolec


b)     ukládá vystavit nové nájemní smlouvy


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


                        Ing. Jiří Hůla, SINPRO


Termín: do 30. 11. 2003


 


 


287.


Rada města


a)      schvaluje vyčlenění jednoho tzv. holobytu o vel. 1+0 v domě čp. 601 v Hálkově ul. v Humpolci  pro potřeby zajištění ubytování matek s dětmi


b)     svěřuje OZSV v souladu s ustanovením § 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavírání smluv o ubytování na takto vyčleněný byt o vel. 1+0 v čp. 601 v Hálkově ul. v Humpolci


c)      ukládá OZSV na nejbližší schůzi RM podat zprávu o uzavření smlouvy o ubytování.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: průběžně


 


 


288.


Rada města


ruší své usnesení č. 242 ze dne 3. 9. 2003 ve věci schválení prodeje byt. domu čp. 19 v ul. Fügnerova v Humpolci


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 30. 3. 2004


 


 


289.


Rada města


a)      ukládá ukončit dohodou nájemní smlouvu na nebytové prostory o celkové výměře 103,50 m2 v čp. 730 v ul. Školní v Humpolci, uzavřenou dne 1. 7. 1996 s Nemocnicí Pelhřimov, Slovanského Bratrství 710, Pelhřimov


b)     schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o celkové podl. ploše 103,50 m2 v domě čp. 730 v ul. Školní v Humpolci nájemci: Oblastní charita Havlíčkův Brod, B. Němcové čp. 188


c)      ukládá záměr pronájmu zveřejnit na úřední desce po dobu 15-ti kalendářních dní a následně vystavit novou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bez služeb činí částku ve výši 40.784,40 Kč. Nájemné bude vždy k datu 1. 7. povyšováno koeficientem inflace


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 31. 12. 2004


 


 


290.


Rada města                   


bere na vědomí informaci o řešení problematiky označování budov popisnými a  evidenčními čísly v Humpolci


 


 


291.


Rada města


schvaluje spoluúčast  Města Humpolec na vydání knihy pana Františka Drašnera „Krvavá lázeň v Kobylím dole“ v maximální částce 15.000,– Kč.


Odpovědnost: Jiří Kučera, starosta


 


 


292.


Rada města


a)      souhlasí s vydáváním Radničních listů v roce 2004


b)     ukládá zařadit do návrhu rozpočtu města Humpolec na rok 2004 finanční položku na edici Radničních listů


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Termín: říjen – prosinec 2003, průběžně 2004


 


 


293.


Rada města


a)      schvaluje záměr zpracování a předávání podkladů pro jednání RM a ZM elektronickým způsobem v roce 2004


b)     ukládá zařadit do návrhu rozpočtu města 2004, odd. 61 – územní samospráva, finanční položku v hodnotě 750.000,– Kč


c)      ukládá předložit záměr zpracování a předávání  podkladů pro jednání RM a ZM elektronickým způsobem v roce 2004 na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Humpolec


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Bc. Jiří Fiala, tajemník


                        Ing. Josef Novák, informatik


Termín: říjen – prosinec 2003, průběžně 2004


              ad c) nejbližší zasedání Zastupitelstva města Humpolec


 


 


294.


Rada města


schvaluje dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění použití znaku města Humpolec  na propagační mapu města Humpolec vydanou firmou Kompakt s.r.o. nám. T.G.M. 1130, 290 34 Poděbrady


Odpovědnost: Marie Rojková, vedoucí OVV


 


 


295.


Rada města


schvaluje  program 7. zasedání Zastupitelstva města, které se bude konat dne 19. 11. 2003


 


 


296.


Rada města


schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mezi městem Humpolec a obcemi Budíkov, Bystrá u Humpolce, Čejov, Hojanovice, Horní Rápotice, Hořice, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kejžlice, Koberovice, Komorovice, Mladé Bříště, Mysletín, Píšť, Proseč, Řečice, Sedlice, Senožaty, Staré Bříště, Syrov, Vojslavice, Vystrkov, Želiv v rozsahu úkolů těmto obcím svěřených zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění zákona č. 334/2002 Sb., a to na dobu neurčitou.


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


                        Bc. Jiří Fiala, tajemník


Termín: s platností od 1. 1. 2004


 


 


297.


Rada města


a)      schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Demolice domu čp. 826 v Humpolci


b)     stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


První humpolecká stavební s.r.o.


Na Závodí 160


396 01  Humpolec


c)      ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí odboru MH


Termín: oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 24. 10. 2003


              ostatní do 31. 10. 2003


 


 


 


298.


Rada města


bere na vědomí dopis Sdružení nájemníků bytového domu v ulici Masarykova 78 v Humpolci


 


299.


Rada města


schvaluje cenovou kalkulaci předloženou Technickými službami Humpolec s.r.o. na  r. 2003  pro čelní nakladač BOBEK ve výši : sazba za l MTH 450,-Kč


                                                                     za použití 430,-Kč


Termín : od 23.10.2003


Odpovědnost : Josef Jůzl vedoucí OMH


Mgr. Jiří Kučera
starosta


Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

S výstavbou pečovatelského domu bude zprůchodněn park

Út Lis 4 , 2003
Pokud získá město státní dotaci, chce v příštím roce vybudovat za Základní uměleckou školou v Humpolci další dům s pečovatelskou službou. Ten by nabídl domov dvaceti seniorům. Zároveň je v plánu zvelebit přilehlý park, který by umožnil průchod mezi ulicí Lnářskou a Školní. Čtěte dále:   Špatné počasí nevadilo. Po […]

You May Like

Témata