Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města

Ze dne 17. 12. 2003. Zápis.

174.


Zastupitelstvo města


a)    bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ze 7. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,


b)   ukládá sledovat dosud nesplněná usnesení.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


175.


Zastupitelstvo města


bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Humpolec dne 12. 11. 2003. Vlastní zpráva tvoří přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 17. 12. 2003.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


176.


Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtová opatření v roce 2003


1. Vyjádřeno jmenovitě


      Oddíl 23 – Vodní hospodářství:


      – provozovatelská smlouva – navýšení o                                                   297,0 tis. Kč


      – výkup veřejného vodovod. řádu v ul. Zahradní – navýšení o                      10,0 tis. Kč   


      Oddíl 36 – Komunální služby:


      – údržba a kácení stromů na hřbitově                                                        60,0 tis. Kč


      Oddíl 61 – Územní samospráva:


      – navýšení odměn členů zastupitelstva, členů komisí                                   95,0 tis. Kč


2. Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:


      zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)


      OddPa       2310    pol.      5169                                                               297,0 tis. Kč


      OddPa       2310    pol.      6121                                                                 10,0 tis. Kč


      OddPa       6112    pol.      5023                                                                 73,0 tis. Kč


      OddPa       6171    pol.      5021                                                                 22,0 tis. Kč


      snížení rozpočtových výdajů (běžné)


      OddPa       6171    pol.      5011                                                                 95,0 tis. Kč


      zvýšení rozpočtových příjmů (daňové)


      OddPa       –          pol.      1361                                                               307,0 tis. Kč


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města


                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín: 18. 12. 2003


 


     


177.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje poskytnutí nenávratné účelové dotace TJ Jiskra Humpolec ve výši 500,0 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace potřebné k realizaci zastřešení zimního stadionu v Humpolci,


b)   ukládá uzavřít s TJ Jiskra Humpolec smlouvu o poskytnutí nenávratné účelové dotace,


c)    schvaluje následující rozpočtové opatření pro rok 2003:


zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)


       OddPa             3419    pol.      6329                                                   500,0 tis. Kč


zvýšení rozpočtových příjmů (daňové)


       OddPa             —       pol.      1361                                                   500,0 tis. Kč


 


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín: 18. 12. 2003


 


 


178.


Zastupitelstvo města


schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000,– Kč na úpravy interiéru kostela Sv. Mikuláše  Římskokatolické farnosti – děkanství Humpolec a s tím související následující rozpočtové opatření v roce 2003:


1. Vyjádřeno jmenovitě:


            oddíl 33 – Kultura, církve:


            – účelová dotace                                                                                 80,0 tis. Kč


2. Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby


            zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)


            OddPa    3330    pol. 5223                                                                 80,0 tis. Kč


            snížení rozpočtových výdajů (běžné)


            OddPa    3699    pol. 5901                                                                80,0 tis. Kč


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín: 18. 12. 2003


 


 


179.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtové provizorium v období od 1. ledna 2004 do doby schválení rozpočtu na rok 2004 umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 běžných neinvestičních výdajů celkového ročního rozpočtu předchozího roku v níže uvedených rozpočtových oddílech:


10 – Zemědělství a lesní hospodářství


22 – Doprava


31 a 32 – Vzdělání


33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky


34 – Tělovýchova a zájmová činnost


35 – Zdravotnictví


36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj


37 – Ochrana životního prostředí


41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení


43 – Sociální péče a pomoc a společenské činnosti v sociálním zabezpečení a politice     zaměstnanosti


53 – Bezpečnost a veřejný pořádek


55 – Požární ochrana


61 – Územní samospráva


63 – Finanční operace


b)   schvaluje realizaci těchto investičních akcí


– Bytový dům Družstevní                            1.000,0 tis. Kč


– DPS Školní                                              1.000,0 tis. Kč


– Průmyslová zóna Pražská             8.300,0 tis. Kč


– ZTV Cípek (projektová dokumentace)         450,0 tis. Kč


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO


                        správci rozpočtových oddílů


 


 


180.


Zastupitelstvo města


bere na vědomí návrh „Nájemní smlouvy na pronájem infrastruktury vodohospodářského majetku města Humpolec se společností VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01  Humpolec s účinností od 1. 1. 2004.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: od 1. 1. 2004


 


 


181.


Zastupitelstvo města


a)    bere na vědomí zprávu o postupu při zajišťování finančních prostředků na realizaci stavby Zastřešení ledové plochy v Humpolci ,


b)   schvaluje finanční spoluúčast Města Humpolec na realizaci stavby zastřešení ledové plochy v Humpolci v případě získání dotace pro TJ Jiskra Humpolec.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


Termín: v průběhu realizace stavby


 


 


182.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č. 150/9 o výměře 1 m2 za cenu 3.000,– Kč za 1 m2 plochy v katastrálním území Humpolec a náklady spojené s tímto prodejem panu Milanovi Dočkalovi, bytem V Cípku 1455, Humpolec,


a)    schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 2524/19 o výměře 29 m2  za 200,– Kč za 1 m2 plochy v katastrálním území Humpolec a náklady spojené s tímto prodejem panu Milanovi Dočkalovi, bytem V Cípku 1455, Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


183.


Zastupitelstvo města


schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 2524/20 o výměře 27 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem manželům Ing. Vlastimilovi a Evě Prokopovým, bytem Nerudova 452, Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


184.


Zastupitelstvo města


schvaluje prodej pozemku KN č. 187/18 o výměře 102 m2 v katastrálním území Plačkov za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy a náklady  spojené s tímto  prodejem paní Emilii Vránové, bytem Cafourkova 522/5, Praha 8.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


185.


Zastupitelstvo města


schvaluje prodej dílu „a“ o výměře 100 m2, který je následně sloučen do KN č. 187/19 v katastrálním území Plačkov za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem paní Emilii Vránové, bytem Cafourkova 522/5, Praha 8.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


186.


schvaluje prodej pozemku KN č. 187/20 o výměře 242 m2 v katastrálním území Plačkov za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem paní Miroslavě Siňorové, bytem V Štíhlách 1311/188, Praha 4.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


187.


Zastupitelstvo města


schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 813/22 o výměře 90 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem manželům Petrovi Eremkovi, bytem Družstevní 1233, Humpolec a Daně Eremkové, bytem Mánesova 188, Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


188.


Zastupitelstvo města


schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 1110/18 o výměře 228 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 300,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem firmě První humpolecká stavení s.r.o., IČO 60837098, se sídlem Na Závodí 160, Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


189.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č. 1743 o výměře 20 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s prodejem paní Jiřině Jílkové, bytem Hálkova 980, Humpolec,


b)   schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č. 1745 o výměře 20 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s prodejem panu Tomáši Hamzovi, bytem Na Skalce 963, Humpolec,


c)    schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č. 1746 o výměře 20 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s prodejem panu Josefovi Svobodovi, bytem Hálkova 980, Humpolec,


d)   schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č.  1747 o výměře 20 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s prodejem manželům Janu a Libuši Zábojníkovým, bytem Hálkova 999, Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podklady


 


 


190.


Zastupitelstvo města


schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č. 7/2 o výměře 3 m2 v katastrálním území Plačkov za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem firmě AVZO-TSČ-ČR-ZO Plačkov, IČO 49056514, se sídlem Na Rybníčku 1313, Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


191.


Zastupitelstvo města


schvaluje prodej pozemkových parcel st. KN č. 109/2 o výměře 86 m2 za cenu dle znaleckého posudku a st. KN č. 135/1 o výměře 33 m2 za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy vše v katastrálním území Petrovice u Humpolce a náklady spojené s tímto prodejem manželům Jiřímu a Marii Dvořákovým, bytem Petrovice 84, Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


192.


Zastupitelstvo města


schvaluje výkup pozemků PK č. 1487/1 o výměře 8795 m2 za cenu maximálně 100,– Kč za 1 m2 plochy a pozemek PK č. 1487/2 o výměře 1619 m2 za cenu dle znaleckého posudku vše v katastrálním území Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


193.


Zastupitelstvo města


schvaluje směnu pozemkových parcel st. KN č. 110/2 o výměře 87 m2, st. KN č. 111/1 o výměře 22 m2 a KN č. 24/4 o výměře 601 m2 za KN č. 281/10 o výměře 1840 m2, KN č. 281/11 o výměře 1514 m2, KN č. 281/12 o výměře 357 m2 ¨a st. KN č. 104 o výměře 119 m2 vše v katastrálním území Petrovice u Humpolce mezi Městem Humpolec a panem Františkem Řezníčkem, bytem Petrovice 82, Humpolec. Náklady spojené s touto směnou (kolek na návrh na vklad, znalecký posudek a daň z převodu nemovitostí bude hradit Město Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


194.


Zastupitelstvo města


schvaluje směnu dílu „a“ o výměře 33 m2, který je následně sloučen do pozemku KN č. 187/22 za díl „b“ o výměře 108 m2, který je následně sloučen do pozemku KN č. 187/23 vše v katastrálním území Plačkov. Rozdíl ve výměrách, tj. 75 m2 uhradí p. Bienfaitová Renata, Bytem Na Výsledku II. 1022/2, Praha 4, zastoupená na základě plné moci p. Miroslavem Šťastným, bytem Nuselská 70/1497, Praha 4, v ceně 150,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem Městu Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


195.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje směnu pozemkových parcel KN č. 724/1 o výměře 793 m2, KN č.  724/8 o výměře 784 m2, KN č. 724/29 o výměře 1 299 m2, KN č. 725/5 o výměře 2528 m2, KN č. 724/28 o výměře 1719 m2 a KN č. 725/4 o výměře 1172 m2 v katastrálním území Humpolec za KN č. 1594/1 o výměře 2321 m2, KN č. 1589/5 o výměře 30 611 m2, KN č. 1589/2 o výměře 28 537 m2, KN č. 1435/3 o výměře 201 m2, KN č. 1595/13 o výměře 316 m2, KN č. 1595/14 o výměře 1116 m2, KN č. 1595/15 o výměře 1053 m2, st. KN č. 537/1 o výměře 475 m2 a st. KN č. 537/3 o výměře 55 m2 vše v katastrálním území Humpolec mezi MO ČRS Humpolec a Městem Humpolec,

Čtěte dále:   Drobné navýšení? Co vy na to?

b)   schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel KN č. 1595/19 o výměře 8627 m2, KN č. 1609/9 o výměře 11 679 m2, KN č. 1595/18 o výměře 685 m2, KN 2527/17 o výměře 1140 m2 a KN 2526/4 o výměře 668 m2 vše v katastrálním území Humpolec z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Humpolec,


c)    schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel KN č. 1595/19 o výměře  8627 m2, KN č. 1609/9 o výměře 11 679 m2, KN č. 1595/18 o výměře 685 m2, KN  2527/17 o výměře 1140 m2 a KN 2526/4 o výměře 668 m2 vše v katastrálním území Humpolec MO ČRS Humpolec,


d)   ve směnné smlouvě zastavěné pozemky města zatížit předkupním právem pro Město Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl,  vedoucí OMH


Termín: průběžně v roce 2004


 


 


196.


Zastupitelstvo města


a)    neschvaluje využití předkupního práva pro Město Humpolec a nemovitost na st. KN č. 1683 s objektem s čp. 136 v k. ú. Humpolec koupit za kupní cenu ve výši až 2 200.000,– Kč,


b)   schvaluje zrušení předkupního práva pro Město Humpolec a nemovitost na st. KN č. 1683 s objektem s čp. 136 v k. ú. Humpolec na Katastrálním úřadě v Pelhřimově.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: uzavření dohody do 30. 12. 2003


 


 


197.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje celkovou částku 66.000,– Kč za věcné břemeno týkající se uložení dešťového kanalizačního potrubí do pozemku parcela PK č. 1507/3 v k. ú. Humpolec pro podílové spoluvlastníky pozemku dle výpisu z KN u Katastrálního úřadu Pelhřimov,


b)   ukládá vypracovat smlouvu o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na celkovou částku pro každého jednotlivého podílového spoluvlastníka ve výši jeho podílu,


c)    schvaluje celkovou částku 39.000,– Kč za věcné břemeno týkající se uložení dešťového kanalizačního potrubí do pozemku parcela PK č. 1507/2 v k. ú. Humpolec pro podílového spoluvlastníka pozemku dle výpisu z KN u Katastrálního úřadu Pelhřimov,


d)   ukládá vypracovat smlouvu o podmínkách zřízení stavby  a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na celkovou částku pro podílového spoluvlastníka ve výši 39.000,– Kč.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad b) a d) do 31. ledna 2004


 


 


198.


Zastupitelstvo města


a)    bere na vědomí zprávu o postupu při povolování provádění překopů komunikací a chodníků v Humpolci,


b)   ukládá odboru místního hospodářství ve spolupráci s TS Humpolec provádět důsledně kontrolu při provádění překopů a dále při předání akce uložit zhotoviteli záruku na prováděný překop v délce 24 měsíců v případě provedení zkoušky o hutnění, v případě nedoložení zkoušky (důvod např. uložení optických kabelů v chodníku) uložit záruční dobu na 48 měsíců.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: průběžně


 


 


199.


Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Grantových programech 2003.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Termín: 17. 12. 2003


 


 


200.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v platném znění zákonů „Zásady pro poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec“,


b)   schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v platném znění zákonů „Vyhlášení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec“,


c)    schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v platném znění zákonů „Vyhlášení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec“,


d)   si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  pravomoc rozhodovat o poskytování všech peněžitých darů (příspěvků) fyzické nebo právnické osobě, poskytování v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,


e)    pověřuje  Finanční výbor ZM zpracováním a vyhodnocením žádostí o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města Humpolec,


f)     ruší usnesení č. 261 z 20. zasedání ZM ze dne 8. 11. 2000 a  č. 43 z 3. zasedání ZM ze dne 19. 2. 2003.


Odpovědnost: Finanční výbor ZM Humpolec


                        Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Termín: únor – duben 2004


 


 


201.


Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Mikroregionu Zálesí 2003.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Termín: 17. 12. 2003


 


 


202.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje návrh paní Zdeňky Mikuláškové a Ing. Tachovského na změnu územního plánu Humpolce pro pozemky č. 461/1, 462/1 v k. ú. Humpolec vedené jako sady a zahrady a pro pozemky č. 640/1 a 434/3 v k. ú.  Humpolec ostatní plocha vedené jako pozemky smíšeného městského území a nevýrobní podnikání na pozemky pro výrobu a sklady (průmyslová nebo zemědělská výroba, sklady),


b)   ukládá odboru místního hospodářství zadat zpracování změny územního plánu v dané lokalitě Ing. Arch. Miličem Maryškou po složení finanční spoluúčasti na provedení změny ÚP ve výši 10 000,– Kč žadatelem na účet města do 15. 2. 2004.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004


 


 


203.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje návrh Města Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec na změnu územního plánu Humpolce pro pozemek č. 2272/1, pozemek je veden v územním plánu jako veřejné parky a zahrady na pozemek pro smíšené městské území  bydlení čisté (nízkopodlažní zástavba rodinných domů)


b)   ukládá odboru místního hospodářství zadat zpracování změny územního plánu v dané lokalitě Ing. Arch. Miličem Maryškou.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004


 


 


 


204.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje návrh manželů Ivy a Milana Hotovcových, Masarykovo náměstí 15, 393 01 Pelhřimov na změnu územního plánu Humpolce pro pozemek č. 732/22 v k. ú. Krasoňov, pozemek je veden jako louky a pastviny na pozemek pro rekreační účely,


b)   ukládá odboru místního hospodářství zadat zpracování změny územního plánu v dané lokalitě Ing. Arch. Miličem Maryškou po složení finanční spoluúčasti na provedení změny územního plánu ve výši 10 000,– Kč žadatelem na účet města do 15. 2. 2004.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004


 


 


205.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje návrh Ing. Pavla Falta, Lesní 1480, 396 01  Humpolec na změnu územního plánu Humpolce pro pozemek č. 2274/6 v k. ú. Humpolec vedené jako sady a zahrady na pozemek pro možnost výstavby rodinného domu,


b)   ukládá odboru místního hospodářství zadat  zpracování změny územního plánu v dané lokalitě Ing. Arch. Mličem Maryškou po složení finanční spoluúčasti na provedení změny územního plánu ve výši 10 000,– Kč žadatelem na účet města do 15. 2. 2004.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004


 


 


206.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje návrh manželů Jany a Bohumila Vránových, Na Rybníčku 1324, 396 01  Humpolec na změnu územního plánu Humpolce pro pozemek 406/2 v k. ú. Plačkov pozemek je veden jako pole – orná půda na pozemek pro možnost výstavby rodinného domu,


b)   ukládá odboru místního hospodářství zadat zpracování změny územního plánu v dané lokalitě Ing. Arch. Miličem Maryškou po složení finanční spoluúčasti na provedení změny územního plánu ve výši 10 000,– Kč žadatelem na účet města do 15. 2. 2004.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004


 


 


207.


Zastupitelstvo města


a)    neschvaluje návrh Metrostavu a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 na změnu územního plánu Humpolce pro pozemky 1930/1, 1931/1 v k. ú. Humpolec vedené jako louky a pastviny na pozemky pro umístění provozoven drobných služeb a logistiky nebo jako území smíšené popřípadě obytné malých sídel,


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004


 


 


208.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje svěření jednoho kusu plakátovací plochy v ul. Školní do řádného hospodaření příspěvkové organizaci MěKIS Humpolec,


b)   ukládá vypracovat dodatek č. 2 k příloze č. 1 zřizovací listiny o svěření jednoho kusu plakátovací plochy v ul. Školní do řádného hospodaření příspěvkové organizaci MěKIS Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad b) do konce roku 2003


 


 


209.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje  v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č.355/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003 uzavření darovací smlouvy na převod movitého majetku ZUŠ Gustava Mahlera, Školní 701,  Humpolec dle stavu k 31. 12. 2003 na město Humpolec od 1. 1. 2004,


b)   schvaluje následný bezúplatný převod movitého majetku ZUŠ Gustava Mahlera, Školní 701, Humpolec dle stavu k 31. 12. 2003 na nově zřízenou příspěvkovou organizaci ZUŠ G. Mahlera, Školní 701, Humpolec,


c)    schvaluje  v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 355/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu závazků a pohledávek , s výjimkou závazků a pohledávek z pracovně právních vztahů , organizace ZUŠ G. Mahlera, Školní 701, Humpolec,  z kraje Vysočina na město Humpolec dle stavu k 31. 12. 2003 Humpolec od 1. 1. 2004,


d)   schvaluje následný bezúplatný převod závazků a pohledávek ZUŠ G. Mahlera, Školní 701, Humpolec k 31. 12. 2003 na nově zřízenou příspěvkovou organizaci ZUŠ G. Mahlera, Školní 701, Humpolec.


 


Odpovědnost :Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: ad  a), c)  1. 1. 2004


              ad   b) , d)  31. 1. 2004


Mgr. Jiří Kučera
starosta


Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta                                                                         

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Přišlo mailem

Ne Led 11 , 2004
Čekejte prosím, vaše transakce se vyřizuje Čtěte dále:   Mánesovu ulici v Humpolci čekají změny. Dle místních jen k lepšímu

You May Like

Témata